Čekejte prosím...

Czenglish I

Czenglish neboli „češtino-angličtina“ či „česká angličtina“ je termín používaný k popisu směšování češtiny s angličtinou, obvykle v komunikaci, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Jedná se o kombinaci českých a anglických slov, frází nebo gramatiky v jediné větě nebo konverzaci. Tento jev může vzniknout zejména v důsledku anglického vlivu na český jazyk v oblastech, jako jsou technologie, obchod, média a kultura.

Czenglish je často považována za nedbalou či nevhodnou formu komunikace, zejména v oficiálních nebo profesionálních situacích, ačkoli v běžném hovoru může být akceptována nebo dokonce běžně používána. Czenglish není lingvisty uznávána za ustálený slang, nářečí ani jazyk, označuje spíše náhodný výskyt různých typů chyb

Vzniká nejčastěji tak, že chceme něco vyjádřit anglicky, ale pod vlivem své mateřštiny použijeme formulaci, která  se sice tváří jako anglická, ale ve skutečnosti anglická není. Czenglish tvoří specifické chyby, kterých se v angličtině dopouštějí Češi. Největší zákeřnost této zkomolené angličtiny spočívá v tom, že se umí krásně zamaskovat, takže člověk často netuší, že to, co pronáší či píše, má s opravdovou angličtinou společného výrazně méně, než by si přál. 

Češi rozumí Czenglish zpravidla stejně dobře jako správné angličtině. Anglicky hovořícím lidem, kteří neznají dobře češtinu nebo jiný podobný jazyk, však někdy může trvat déle, než pochopí správný význam, a někdy může věta v angličtině nabýt zcela jiného významu, než jaký byl českým mluvčím zamýšlen, což může vést ke zmatení, nedorozumění nebo trapné situaci.

Možná jste se už s termínem pro „českou angličtinu“ setkali. Pokud ne, tak si jej můžeme jednoduše vysvětlit jako anglické věty a výrazy vycházející ze špatně či doslovně přeložených výrazů českých. Jedná se o věty, které by často rodilým mluvčím nedávaly vůbec smysl, ale Čech (nebo Slovák) by vám nejspíše rozuměl. V té nejextrémnější podobě by to mohlo vypadat například následovně:

 • Your eyes September. (Tvé oči září.)  
 • She is lubricated like a fox. (Je mazaná jako liška.)
 • He vomitted a long postcard on her. (Vrhl na ni dlouhý pohled.)

Jak vypadá Czenglish v praxi?

Abychom se dokázali Czenglish zbavit, musíme nejprve zjistit, jak vzniká v každodenním životě. Ne všechna anglická slova, výrazy, zvuky či gramatické jevy mají v češtině svůj ekvivalent a totéž platí opačně. Když na takovou nesrovnalost narazíme, často se automaticky snažíme najít něco, co se danému jevu z našeho pohledu nejvíce blíží.

Do této skupiny patří například zvuky, jež se používají v anličtině, ale čeština je nezná. Je rozdíl, když je něco "bad" (špatné) či "bed" (postel), nebo když někomu oznámíte, že jste "vet" (veterinář) nebo "wet" (mokrý).

Dalším příkladem mohou být nedorozumění způsobená rozdíly v gramatice. Čeština například na rozdíl od angličtiny nerozlišuje mezi průběhovým a prostým časem, takže na anglickou otázku "What do you do?“, která se týká zaměstnání, neodpovíme  "I´m a teacher.“, ale třeba  "I´m reading a book.“, jako by šlo o otázku na to, co děláme právě teď. Ta by však zněla: "What are you doing?“.

Čeština a angličtina obsahují slova, která jsou si na pohled velmi podobná, mají však jiný význam, případně se jejich význam překrývá pouze částečně. "Sympathetic girl" neznamená sympatická, ale soucitná dívka. Když někomu oznámíte, že máte "brigade", neříkáte  mu, že jste si našli krátkodobé zaměstnání, ale že vám patří skupina hasičů či vojáků.

Pokud prohlásíte, že navštěvujete gymnasium, budou si o vás posluchači myslet, že musíte být fit, protože "gymnasium" v angličtině znamená tělocvična (odtud běžně užívaná zkratka "gym"). Gymnasium se totiž řekne "grammar school". A když budete popisovat, co vás naučil váš "chef", je jasné, že pracujete v kuchyni, protože "chef" není šéf, ale šéfkuchař. Anglický výraz pro šéfa je "boss". Dále třeba "soda" v angličtině znamená sladký nápoj, ne sodovka.

S Czenglish souvisí také jev, který bychom mohli pojmenovat overgeneralisation. Jde o situace, kdy určité pravidlo uplatňujeme i v případech, na něž se nevztahuje. Krásným příkladem je předložka na, která se do angličtiny nejčastěji překládá jako "on". Máme radost, že jsme se naučili jednoduchou poučku a dáváme "on" všude tam, kde bychom v češtině použili na. Jenomže pak potřebujeme říci na světě, na obrázku či na záchodě a na-razíme. Ve všech těchto případech se totiž používá předložka "in" - "in the world, in the picture, in the toilet".

Podobné chyby se dopouštíme při odvozování názvů povolání od sloves: kdo učí - "teach", je "teacher", kdo řídí - "drive", je "driver", kdo uklízí  - "clean", je "cleaner". Pravidlo se zdá být jasné. Stejně tedy postupujeme, když chceme pochválit kuchaře, který skvěle vaří - "cook", a řekneme mu:  "You are a great cooker.“ čímž mu ovšem sdělíme, že je skvělý sporák. Kuchař se anglicky navzdory výše popsanému pravidlu řekne pouze "cook".

Jistě víte, že množné číslo se v angličtině tvoří připojením koncovky -s (car - cars, leg - legs, eye - eyes). Když ale zalichotíte dívce svých snů, že má krásné vlasy - "hairs", setkáte se v lepším případě s údivem. I chlupy - "hairs" mohou být nádherné, vhodnější by však bylo zvolit jiný kompliment. Vlasy jsou pouze "hair".

Čeština a angličtina jsou jazyky s různou strukturou, gramatickými pravidly, slovními spojeními a frazeologií, proto řadu vět nelze překládat doslovně. Čeština má totiž ve srovnání s angličtinou flexibilnější slovosled. Doslovný překlad českých vět, při němž zachováme stejné pořadí slov, proto může mít v angličtině zcela jiný význam, nebo vůbec nemusí dávat smysl. V anglických oznamovacích větách platí pomůcka SWOMPT: nejdříve uvádíme podmět (subject), pak přísudek (verb), následně předmět (object) a teprve potom příslovečná určení (place, time).

Do této kategorie spadají také chyby vzniklé doslovným překladem českých ustálených spojení. Zde je několik příkladů: rodinný dům  je v angličtině "house", nikoli "family house"„Mám dnes narozeniny.“ se neřekne "I have my birthday today.“, ale "It´s my birthday today.“ a věta  „Mám dobrou náladu.“ není  "I have a good mood.“, ale  "I´m in a good mood.“

Pokud bychom pojem Czenglish chápali o něco šířeji a neomezovali jej na čistě jazykové jevy, můžeme jako další důvod uvést i odlišnosti v některých kulturních zvyklostech.  Za úmyslnou hrubost může mnoho lidí považovat, pokud o něco žádáte a zapomenete při tom použít slovo "please“.

Zajímavým zjištěním je to, že v anglofonních zemích se před jídlem nic nepřeje. Pokud byste přesto měli neodbytnou touhu něco říci, můžete použít frázi "Enjoy your meal.“ případně "Bon appétit.“. Zlé jazyky tvrdí, že za absenci tohoto přání v angličtině může nevalná kvalita tamních pokrmů - jinými slovy, prý moc není k čemu si přát.

Různé Czenglish výrazy vnikají asi nejčastěji  tak, že si poctivě vyhledáme potřebné slovíčko ve slovníku a použijeme jeho překlad, aniž věnujeme pozornost jeho dalším významům. Pokud někdo překládá v anglické verzi českého jídelního lístku oblohu jako "sky" nebo jestliže hledáte východ z budovy a ptáte se "Where is east?“ místo "Where is the exit?“ může to být poněkud matoucí.

Některá slova z angličtiny penetrovala do češtiny tak, že je všichni používáme a málo kdo si uvědomí jejich původ. Nutno však připustit, že většina anglických slov má původ třeba v latině nebo starodávné řečtině.

Stroji na sklízení polí říkáme kombajn, což vzniklo z prvního slova anglického spojení "combine harvester“ (kombinovaný sklízeč - kombinuje několik operací, které dříve zastávaly různé stroje: žací stroj, mlátička, valník na zrno, drtička slámy). Český výraz pro tento stroj je sklízecí mlátička. Bramborovým lupínkům říkáme čipsy. Základem je anglické "potato chips“, tedy bramborové odštěpky, odkrojky. Spreji na odpuzování hmyzu říkáme repelent, z anglického "insect repellent". Mikroskop je odvozený z "microscope“. Pudr zřejmě vznikl ze slova "powder".

Co se týká vykání a tykání, vžilo se překládat "you" jako ty, ale to je chyba. Ty má anglický ekvivalent "thou", které se považuje za archaické. "You" v té době znamenalo Vy a k významovému posunu nedošlo. Anglicky mluvící si tudíž vzájemně vykají. Blíže k tykání má "first-name basis", čili oslovování křestním jménem. Ani u nás není kombinace vykání a oslovování křestním jménem nic neznámého, nicméně v USA je to velmi rozšířené. Ostatně, i k tomu slouží jmenovky na úborech zaměstnanců, typicky pokladních.

Další příklady, které kolují internetem (často úsměvné a mnohé nejspíše uměle vytvořené):

 • She was sitting on between. (Seděla na mezi.)
 • I am not smelling myself in my leather today. (Necítím se dnes ve své kůži.)
 • World champion in tanks on ice.. (Mistr světa v tancích na ledě..)
 • Damage to speak. (Škoda mluvit.)
 • Don't wake up a swan. (Nebuď labuť.)
 • Relax in the room. (Odpočívej v pokoji.)
 • I’m from exit. (Jsem z východu.)
 • Where she married herself, here she married herself. (Kde se vzala, tu se vzala.)
 • Sausage of lovers.. (Párek milenců..)
 • For me, behind me.. (Pro mě, za mě..)
 • A high erection.. (Vysoké postavení..)
 • A Saint John fly.. (Svatojánská muška..)
 • Tools and devices.. (Nářadí a nástroje..)
 • A hair synchroniser.. (Hřeben..)
 • A shoe on-putter.. (Nazouvák..)
 • A wall-hole maker.. (Vrtačka..)
 • The Czech Matrix.. (Matice Česká..)
 • The Czech National Help.. (Česká národní rada..)
 • He ran neck-breakly. (Běžel krkolomně.)
 • She has lied about one hundred and six. (Lhala ostošest.)
 • A shot goose will make gaggle. (Potrefená husa kejhá.)
 • She gave him a pair of mining-shoes. (Dala mu kopačky.)
 • The prison makes music stronger. (Basa tvrdí muziku.)
 • From-under-her laundry.. (Spodní prádlo..)
 • My expensive friend.. (Můj drahý přítel..)
 • She had no local comments. (Měla nemístné poznámky.)
 • A roll from a pork doll on foxes.. (Váleček z vepřové panenky na liškách..)

Jak mluvit více English a méně Czenglish?

Czenglish není jediná pseudoangličtina na světě, i studenti jiných národností tento jazyk pod vlivem své mateřštiny komolí. Existuje také Spanglish nebo Chinglish. Zbavte se přesvědčení, že když se něco používá v češtině, funguje to stejně dobře i v angličtině. Pokud jste na pochybách, vždy si raději ověřte, zda se daný výraz anglicky opravdu řekne tak, jak ho hodláte použít. 

Dokud si budete v mysli připravovat české věty a překládat je do angličtiny, Czenglish se nezbavíte. Vaše vyjadřování zůstane ve svém základu české. Bude řízeno českou logikou, slovosledem a naším způsobem vyjadřování. Nevypnete-li v hlavě překladač, nikdy nedosáhnete té pravé, přirozené a pohotové angličtiny, po níž toužíte.

Základem je naučit se přemýšlet anglicky. Začněte pomalu, klidně nejdřív jen pojmenovávejte věci kolem vás, pak zkoušejte říkat, co děláte, a plánovat si v hlavě, co budete dělat později, a tak dále. Stejně důležité jako přemýšlení v angličtině je co nejvíce se tímto jazykem obklopit a zvykat si na vstřebávání informací bez překládání - ideálně pomocí čtení, poslechu a sledování videí na takové úrovni angličtiny, které dobře rozumíte. Díky tomu nasáváte kvalitní angličtinu, ale také učíte mozek, že věčné překládání je vlastně zbytečné, a navíc únavné a otravné.

Každý/á kvalitní lektor/lektorka by vám měl/a nastavit tzv. jazykové zrcadlo a upozornit vás na chyby a nepřirozené formulace. Pokud jste např. napsali nebo řekli "money are" (peníze jsou), měl/a by vám vysvětlit, že peníze jsou v angličtině nepočitatelné (počítat můžete dolary, eura či koruny, ale ne slovo money jako takové), a proto se správně řekne pouze "money is"...

Mezi další v angličtině nepočitatelná slovíčka, která Češi rádi počítají, patří např.: homework (domácí úkol), luggage (zavazadlo), bread (chleba), advice (rada), information (informace), hair (vlasy), accommodation (ubytování), toast (toust), work (práce) nebo fruit (ovoce).

Dále bychom si měli dávat pozor na obraty, které sice nejsou anglicky úplně špatně, ale tzv. tahají za uši a rodilí mluvčí by je nikdy nepoužili. Takovým příkladem jsou věty typu "A dog is on the street." (Na ulici je pes.) Tato věta vypadá na první pohled zcela správně, ale není, v angličtině se říká "There is a dog on the street."  Platí totiž pravidlo, že kdykoliv hovoříme o tom, že někde  něco je, použijeme existenciální vazbu "There is/are....". Ta sama o sobě nemá ve větě žádný jiný význam než ten, že někde něco existuje, a do češtiny se překládá stejně, jako by šlo o běžné sloveso být.

Do stejné kategorie patří i používání slova some (nějaký) s jednotným číslem. Ve větě "I saw some cat in front of our house." (Viděl jsem před naším domem kočku.) by se some užívat nemělo, protože kočka je tvor počitatelný. V angličtině bychom měli v naprosté většině takových případů uplatnit neurčitý člen a/an, který lze přeložit právě jako "jeden, nějaký, neurčitý".  Správně by tedy příkladová věta měla znít "I saw a cat in front of our house.". Some se naopak pojí s množným číslem (some people) a nepočitatelnými podstatnými jmény (some water).

Chybujete-li v něčem, znamená to, že daný gramatický jev, frázi nebo slovíčko znáte, a jen se vám jej nepodařilo správně použít. Pokud ale chcete znít v angličtině opravdu přirozeně, je důležité neustrnout, ale stále se učit nové věci. Váš/Vaše lektor/lektorka by vás tedy měl/a upozornit i na to, že by některé myšlenky on sám/sama vyjádřil/a jinak než vy.

Řekněme, že popisujete, jací jste byli dříve, a zmíníte, že jste měli dlouhé vlasy (nyní už je nemáte), což popíšete větou "I had long hair.". Ta je sice gramaticky zcela v pořádku, mnohem přirozeněji  by ovšem v dané situaci znělo "I used to have long hair.". Právě used to totiž hezky zdůrazňuje, že něco dříve platilo, a teď už to neplatí. Pro rodilého mluvčího by byl tento obrat téměř jistě první volbou.

Do stejné kategorie patří i různé fráze a výrazy, které vám mohou pomoci znít "cool"  či opravdu anglicky. 

 • She is as sly as a fox. (Je mazaná jako liška.)
 • He gave her a long look. (Vrhl na ni dlouhý pohled.)
 • I am feeling uncomfortable. (Necítím se dnes ve své kůži.)
 • There´s no use talking. (Škoda mluvit.)
 • Rest in peace. (Odpočívej v pokoji.)
 • She had inappropriate remarks. (Měla nemístné poznámky.)
 • She appeared out of the blue. (Kde se vzala, tu se vzala.)
 • He lazes around. (Válí si šunky.)
 • Be a good boy/girl. (Sekej dobrotu.)
 • Serves you right. (Máš po ptákách.)
 • Now you´re talking. (To je aspoň rozumná řeč.)
 • In your dreams. (Leda ve snu.)
 • Back to basics. (Zpět k tomu podstatnému.)
 • It´s none of your business. (Po tom ti nic není.)
 • It´s not rocket science. (Není to nic složitého.)
 • To make a long story short.. (Abych to zkrátil..)
 • So far so good.. (Doposud vše probíhalo dobře.)
 • Break a leg. (Zlom vaz.)
 • Every now and then. (Jednou za čas.)
 • Easier said than done. (To se lehko řekne.)
 • When pigs fly. (Až naprší a uschne.)
 • Take something with a grain of salt. (Ber to s rezervou.)
 • Fingers crossed. (Držím ti pěsti.)
 • You should go an extra mile. (Měl by si se více snažit.)
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council