Čekejte prosím...

Cambridge English Test

V případě, že potřebujete zjistit, která zkouška Cambridge English by mohla být pro Vás vhodná, můžete si zkusit udělat rychlý a bezplatný online test, který najdete na https://www.cambridgeenglish.org/test-your-english. Na konci testu získáte doporučení, jak dále zlepšovat Vaši angličtinu.

Mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky – Cambridge English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL), které po celém světě zajišťuje University of Cambridge a pro Českou republiku Britská rada (British Council), jsou určeny všem, kteří se učí anglicky a jejichž mateřským jazykem není angličtina.

Každý rok je skládá více jak 5 milionů lidí ve 130 zemích světa. Jsou uznávány univerzitami, zaměstnavateli, mezinárodními organizacemi i vládami po celém světě. Mohou být vstupní bránou k vyššímu vzdělání i lepším pracovním příležitostem a zvýšit možnost cestování. Zájemci se mohou zaregistrovat ke cambridgeským zkouškám, aniž by museli doložit své vzdělání nebo zkoušku nižší úrovně.

Testují všechny 4 základní jazykové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní i praktickou znalost gramatiky a slovní zásoby. V současné době lze absolvovat cambridgeské zkoušky jak v písemné, tak v online podobě (FCE, CAE), mají stejný formát a vedou k získání téhož mezinárodně uznávaného certifikátu.

Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) a mají 5 úrovní náročnosti A2 - C2. První tři ze zkoušek tzn. úrovně A2 - B2 jsou dostupné i ve variantě tematicky přizpůsobené  dětem školního věku, přičemž testují stejné úrovně jazykové kompetence. Předstupněm těchto certifikátů jsou zkoušky určené pro děti, které s angličtinou teprve začínají, YLE - Young Learners English.

V České republice zkoušky organizují autorizovaná testovací centra v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Pardubicích, Zlíně, Opavě, Frýdku-Místku a Jihlavě. Složit zkoušky je ale možné i v dalších městech v partnerských institucích testovacích center.

V České republice jsou cambridgeské zkoušky oficiálně uznávané Ministerstvem školství, složením zkoušky PET a vyšší lze tedy např. nahradit zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky. Lze jimi nahradit jazykové vstupní zkoušky na řadě zahraničních univerzit vyučujících v angličtině, zpravidla od úrovně FCE nebo CAE výše. 

Všichni, kteří danou zkoušku absolvují úspěšně, obdrží certifikát, který je zasílán příslušnému zkouškovému centru přibližně 6 týdnů po zveřejnění výsledků. U počítačové verze jsou certifikáty k dispozici také po 6 týdnech od složení zkoušky. Výhodou je, že certifikát z cambridgeské zkoušky má neomezenou platnost. Cambridgeské certifikáty uznávají desetitisíce organizací po celém světě a významně tak mohou svým držitelům pomoci při žádostech o zaměstnání v nejrůznějších institucích a soukromých společnostech.


Zkoušky pro děti a mládež

Zkoušky jsou určeny dětem a žákům, kteří ještě neukončili povinnou školní docházku, nebo středně pokročilým studentům na vyšším stupni vzdělávání. Zkoušky testují znalosti zaměřené na všeobecnou angličtinu v životě dětí a dospívající mládeže, protože obsah zkoušek a slovní zásoba odpovídají zálibám a činnostem školního žactva. Zkoušky jsou nabízeny na sedmi úrovních: Pre A1, A1, A2, B1, B2, C1 a C2. Zkoušky jsou vhodné pro základní a střední školy, které hledají spolehlivý nástroj pro rozvoj optimální motivace nadaných studentů. 

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější anglické certifikáty na světě. Nejlepší anglické zkoušky vhodné pro základní školy jsou Young Learners Exams (YLE), které jsou určeny dětem ve věku 6 – 12 let. Obsahují spousty zábavných aktivit a děti se učí formou her. Pokrok je zaznamenáván pomocí erbů "shields", které se získávají v každé části testu. Všechny děti získávají certifikát a to je motivuje k dalšímu učení. Zkoušky se dělí na 3 úrovně: Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, které na sebe vzájemně navazují a tvoří ucelenou cestu výuky angličtiny na základní škole.

Pro starší studenty a střední školy jsou určeny zkoušky A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools a B2 First for Schools. Tyto zkoušky jsou speciálně vyvinuty pro školní žactvo, aby zvyšovaly motivaci k dalšímu učení. Témata jsou vybrána s ohledem na věk a záliby školních dětí. Varianty zkoušek “for Schools” existují i ve verzi pro dospělé. Pro gymnázia a bilingvní gymnázia jsou vhodné zkoušky C1 Advanced a C2 Proficiency. Zkoušky je možné složit v papírové podobě nebo na počítači.

Cambridgeské zkoušky odpovídají jednotlivým úrovním podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní (CEFR) a navíc jsou sestaveny tak, aby na dané úrovni jazyka testovaly to, co skutečně testovat mají. Zkoušky jsou v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které definují očekáváné výstupní úrovně jazyka na konci každého vzdělávacího období v České republice.

Výsledky zkoušek jsou reportovány na stupnici výsledků Cambridge English Scale, která vyhodnocuje jazykové kompetence studentů na každém stupni úrovně jazyka: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Studenti tak získávají užitečnou zpětnou vazbu o tom, co už umí a co se od nich očekává v další úrovni.

V souladu s vyhláškou MŠMT č. 177/2009 Sb. § 19 může ředitel školy uznat jazykové certifikáty Cambridge English na úrovni B1 a vyšší jako náhradu zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky. Studenti musí svou žádost podat vedení školy písemně a přiložit ověřenou kopii certifikátu (lze prostřednictvím služby Czech Point na českých poštách)

 

Pre-A1 Starters

První ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti v 1. - 3. třídě na základní škole. V této zkoušce se s dětmi procvičuje porozumění velmi jednoduchým větám a odpovídání na základní otázky. Děti doplňují jednoduchá slova (např. barvy) a popisy předmětů.

 

A1 Movers

Druhá ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti ve 3. - 5. třídě na základní škole. V této zkoušce je vyžadováno používání jednoduchých vět, vyjadřování názorů (souhlas/nesouhlas) a kladení otázek. Děti ve zkoušce popisují předměty a činnosti a mají za úkol vymyslet příběh na základě obrázků. Úroveň A1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy (1. stupeň ZŠ).

 

A2 Flyers

Poslední ze tří zkoušek pro nejmenší Young Learners Exams (YLE), která je vhodná pro děti v 5. - 6. třídě na základní škole. V této zkoušce je vyžadováno porozumění instrukcím ve více větách a schopnost konverzovat o běžných tématech i v minulém čase. A2 Flyers je první zkouška, ve které děti píšou krátký text (cca 20 slov) na základě 3 obrázků.

 

A2 Key for Schools

Zkouška A2 Key for Schools (dříve známá jako KET for Schools) testuje angličtinu na úrovni A2. Nejčastěji se na tuto zkoušku připravují žáci v 7. - 8. třídě na 2. stupni základní školy. Narozdíl od A2 Flyers již A2 Key for Schools neobsahuje barevné obrázky, je zde kladen větší důraz na produktivní dovednosti (zejména v sekci writing, kde studenti více píší) a z hlediska náročnosti na kognitivní funkce je určena starším žákům na 2. stupni ZŠ.

Jedná se o první zkoušku, ve které studenti získávají mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností. Zkouška A2 Key for Schools je ideální přípravou na B1 Preliminary for Schools.

 

B1 Preliminary for Schools

Zkouška B1 Preliminary for Schools (dříve známá jako PET for Schools) testuje angličtinu na úrovni B1. Na tuto zkoušku se obvykle připravují žáci v 8. - 9. třídě na 2. stupni základní školy anebo studenti na středních školách. Od roku 2020 má zkouška nově 4 části (reading and writing jsou odděleně) a studenti musí prokázat vyšší úroveň produktivních dovedností (zejména v sekci writing and speaking).

Na konci zkoušky studenti získávají mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností. Úroveň B1 je očekávanou úrovní angličtiny ze střední školy a na úrovni B1 jsou připravovány státní maturity v České republice. Zkouška B1 Preliminary je ideální přípravou na zkoušku B2 First for Schools.

 

B2 First for Schools

Zkouška B2 First for Schools (dříve známá jako FCE for Schools) testuje angličtinu na úrovni B2. Na tuto zkoušku se obvykle připravují studenti na středních školách, gymnáziích a jazykových školách a je to nejrozšířenější anglická zkouška na světě. B2 je očekávanou výstupní úrovní angličtiny na gymnáziích v České republice.

Zkoušku B2 First for Schools doporučujeme všem studentům, kteří hledají mezinárodně uznávaný certifikát a potřebují potvrdit úroveň angličtiny u přijímacího řízení na vysokou školu v České republice a zahraničí.

 

C1 Advanced

Zkouška C1 Advanced (dříve známá jako CAE) testuje angličtinu na úrovni C1. Na tuto zkoušku se obvykle připravují studenti na gymnáziích, bilingvních školách a jazykových školách. Zkouška potvrzuje velmi pokročilou úroveň angličtiny a je důkazem velmi rozvinuté slovní zásoby. Narozdíl od B2 First se v této zkoušce očekává, že dokážete odvodit význam z textu (umíte číst mezi řádky) a jste schopni porozumět dlouhým akademickým článkům.

Na konci zkoušky získávají kandidáti mezinárodně uznávaný certifikát s dlouhodobou platností, kterým doloží svoji úroveň angličtiny za účelem přijetí na vysokou školu v České republice a zahraničí. C1 je nejčastěji požadovaná úroveň angličtiny pro vstup na zahraniční univerzity.

 

C2 Proficiency

Zkouška C2 Proficiency (dříve známá jako CPE) testuje angličtinu na úrovni C2. Na tuto zkoušku se obvykle připravují studenti, kteří chtějí studovat v zahraničí anebo se chtějí v budoucnu ucházet o pracovní pozici, na které je vyžadovaná velmi pokročilá úroveň angličtiny. Na konci zkoušky získávají kandidáti mezinárodně uznávaný certifikát potvrzující nejvyšší úroveň angličtiny.


Zkoušky pro dospělé z všeobecné angličtiny

Zkoušky z obecné angličtiny jsou vhodné pro mládež a dospělé, kteří si chtějí ověřit úroveň své angličtiny anebo potřebují oficiální doklad pro studium na vysoké škole anebo pro zaměstnavatele. Zkoušky obsahují témata typická pro běžný život a testují jazyk v reálných situacích. Začátečníci se učí vyprávět příběh na základě obrázků a vyjadřovat se v souvislých větách o každodenních činnostech. Pokročilí se učí, jak správně napsat formální email nebo odbornou esej a jak porozumět složitějším akademickým textům.

Zkoušky jsou nabízeny na pěti úrovních podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní CEFR a patří sem zkoušky A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency. Zkoušky Cambridge English jsou mezinárodně uznávané a platí dlouhodobě. Zkoušky je možné složit v papírové podobě nebo na počítači.

Zkoušky Cambridge English jsou uznávány ve více než 20 000 institucích na světě jako spolehlivý a ověřený důkaz o dosažené úrovni angličtiny. Na většině českých i zahraničních univerzit slouží certifikát jako úplná náhrada za přijímací zkoušky z angličtiny nebo vám školy přidají body navíc. Na některých vysokých školách slouží certifikát jako náhrada za postupovou zkoušku v bakalářském studiu.

S certifikátem Cambridge English si zvyšujete své šance na profesní uplatnění v České republice a zahraničí. Certifikát je přidanou hodnotou ve vašem životopisu a informuje budoucího zaměstnavatele o vašich jazykových dovednostech profesionálním způsobem.

 

A2 Key 

Zkouška A2 Key (také známá jako KET) testuje angličtinu na úrovni A2. Je vhodná pro začátečníky až mírně pokročilé studenty angličtiny, kteří se potřebují naučit vyjadřovat se v souvislých větách o běžných každodenních činnostech. Přípravou na tuto zkoušku si osvojíte jednoduché psaní souvislého textu v angličtině. Zkouška je ideální startovací zkouškou pro vyšší stupeň B1.

 

B1 Preliminary 

Zkouška B1 Preliminary (také známá jako PET) testuje angličtinu na úrovni B1. B1 je očekávaná výstupní úroveň angličtiny ze střední školy a na této úrovní se připravují státní maturity. Zkouška B1 Preliminary je mírně těžší než maturitní zkouška z angličtiny, protože některé úlohy v ní obsaženy jsou na úrovni B2. 

 

B2 First 

Zkouška B2 First (také známá jako FCE) testuje angličtinu na úrovni B2. Obvykle se na ni připravují studenti na gymnáziích a jazykových školách a je to nejrozšířenější anglická zkouška na světě. Úroveň B2 otevírá dveře do akademického a profesního světa. Tuto zkoušku doporučujeme všem, kdo potřebují potvrdit úroveň angličtiny u přijímacího řízení na vysokou školu nebo v zaměstnání.

 

C1 Advanced

Zkouška C1 Advanced (také známá jako CAE) testuje angličtinu na úrovni C1. Zkouška potvrzuje, že je vaše úroveň angličtiny velmi pokročilá a máte schopnost porozumět dlouhým akademickým textům. Narozdíl od B2 First se v této zkoušce očekává, že umíte chápat širší souvislosti a dovedete odvodit význam z textu, tzv. "umět číst mezi řádky". Slovní zásoba je také o poznání náročnější. Většina institucí v České republice a zahraničí požaduje úroveň C1 Advanced pro přijetí ke studiu na vysoké škole anebodo zaměstnání.

 

C2 Proficiency

Zkouška C2 Proficiency (také známá jako CPE) testuje angličtinu na úrovni C2. Jedná se o doklad nejvyšší úrovně angličtiny, na které je kandidát schopen porozumět jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. C2 Proficiency doporučujeme kandidátům, kteří chtějí studovat na univerzitě v zahraničí anebo se ucházet o pracovní pozici, na které je vyžadovaná velmi pokročila úroveň angličtiny.


Zkoušky pro dospělé z obchodní angličtiny

Zkoušky jsou určeny středně pokročilým studentům angličtiny, kteří si chtějí otestovat své znalosti zaměřené na obchodní angličtinu v mezinárodním prostředí. Zkoušky jsou nabízeny na třech úrovních B1, B2 a C1. Úspěšní kandidáti získávají certifikát, kterým lze prokázat úroveň angličtiny u přijímacího řízení na tuzemskou nebo zahraniční vysokou školu či do zaměstnání. Zkoušky lze skládat ve vybraných jazykových nebo vysokých školách.

Zkoušky z obchodní a profesní angličtiny se zaměřují na testování angličtiny potřebnou pro práci v administrativě a obchodu. Jsou vhodné pro uchazeče, kteří plánují pracovat v malé nebo větší firmě v mezinárodním prostředí.

Testy prověřují znalosti ve všech 4 oblastech: čtení, psaní, poslech a mluvení a výsledky jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR). Díky zkouškám z obchodní angličtiny zvýšíte své šance na profesní uplatnění v České republice i zahraničí.

Obchodní zkoušky z angličtiny jsou nabízeny na úrovních B1, B2 a C1, což jsou nejčastěji požadované úrovně angličtiny u pracovních pozic, které vyžadují komunikativní angličtinu. Uchazeči o zaměstnání deklarují různé úrovně angličtiny ve svém životopisu, ale pouze s platným potvrzením získáte výhodu před ostatními kandidáty. Zjistěte, jak si zvýšit své šance u pracovního pohovoru a přidejte si certifikát do svého životopisu a na LinkedIn.

 

B1 Business Preliminary 

Zkouška potvrzuje mírně až středně pokročilou úroveň obchodní angličtiny.

 

B2 Business Vantage

Zkouška potvrzuje středně pokročilou úroveň angličtiny. Jedná se o nejčastěji požadovanou úroveň angličtiny zaměstnavateli v České republice pro pozice, které vyžadují aktivní a komunikativní znalost angličtiny.

 

C1 Business Higher

Zkouška potvrzuje pokročilou úroveň angličtiny. Jedná se o nejčastěji požadovanou úroveň angličtiny pro výkon vyšších manažerských pozic (angličtina pro manažery a vedoucí pracovníky).

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council