Čekejte prosím...

Prezentace v angličtině

Prezentace v angličtině je možnou součástí obchodního jednání se zahraničním partnerem, proto je velmi důležité působit co nejlépe a zanechat příjemný a profesionální dojem. Obecně platí, že bychom si všechny veřejné projevy měli připravit dostatečně dopředu. Společně s tématem prezentujeme sami sebe, případně instituci, kterou zastupujeme. Nestačí být pouze odborníkem na dané téma, ale je potřeba vzít v úvahu ústní projev, který by měl být srozumitelný, dostatečně hlasitý a zajímavý pro publikum. 

Určitě je vhodné si nejprve stanovit téma prezentace a napsat si její hlavní body. Kromě osnovy je více než žádoucí si připravit samotný text. Měli bychom začít s dostatečným předstihem, abychom doladili detaily nebo si všimli případných chyb. Je také dobré si prezentaci vyzkoušet předem, buď před zrcadlem, nebo před někým, kdo nám sdělí, co se mu líbí či nelíbí, a popřípadě vyladí případné nedostatky. V případě, že jsme dlouho nemluvili anglicky, je dobré se určitou dobu před prezentací zaměřit na zlepšení slovní zásoby či výslovnosti jazyka, a trochu se s ním sžít.

Účelem prezentace je nepochybně předat své znalosti a vědomosti publiku, pro které danou prezentaci vytváříme. Jedním z našich hlavních úkolů je udržet pozornost publika po celou dobu prezentace. Je proto dobré si ji v průběhu prezentace ověřovat, a to nejčastěji formou otázek, ať už v průběhu proslovu či na jeho konci. Měli bychom také počítat s tím, že ne vše musí probíhat hladce, ať je to technika, prostředí, složení publika nebo náš zdravotní stav.

Určitě bychom se neměli učit celý text zpaměti. Prezentace slouží k promítnutí jednotlivých bodů, pojmů nebo jmen, zejména ale pak různých obrázků či grafů, které chceme nebo potřebujeme ukázat publiku. Plný text patří do poznámek, a především do Vašeho projevu. Měli bychom se také vyvarovat nadměrné gestikulaci, která by celou prezentaci mohla akorát pokazit a odváděla by pozornost od prezentace samotné. Pokuste se také eliminovat výplňková slova, která často užíváme, když jsme nedostatečně připraveni.

Struktura prezentace - Structure of the presentation

Každá prezentace by měla obsahovat:

 • Jméno - Name 
 • Název - Title 
 • Účel - Purpose 
 • Obsah nebo hlavní body - Contents/Menu or main points
 • Faktické informace - Factual information
 • Visuální pomůcky - Visual aids
 • Shrnutí - Summary/Conclusion

 

Přivítání - Welcoming

Pro začátek je dobré všechny příchozí přivítat a navodit tím příjemnou atmosféru, kterou pro Vaši prezentaci v angličtině určitě oceníte.

Good morning, welcome to today´s presentation Dobrý den, vítejte na dnešní prezentaci.
Welcome/Thank you for coming. Vítejte/Děkuji, že jste přišli.
Thank you all very much for coming today. Moc Vám všem děkuji za to, že jste dnes přišli.
Thanks for coming. Děkuji, že jste přišli.
I hope you all had a pleasant journey here today. Doufám, že jste sem dnes všichni měli příjemnou cestu.
Perhaps we could begin. Možná bychom mohli začít.
Ok, let´s get started. Dobrá, začněme.
Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové.
Good morning, everybody. Dobré ráno, všichni.
On behalf of.../May I welcome you to... Vítám Vás jménem...
My name is/I am... Jmenuji se/Jsem...
For those who don´t know me already, I´m responsible for ... Pro ty, kteří mě ještě neznají, jsem zodpovědný/á za...
As you know, I´m in charge of... Jak víte, mám na starosti...

Sdělení cíle prezentace - Communicating the objective of the presentation

V každé prezentaci je důležité sdělit posluchačům, čeho se bude týkat. To samé platí i pro prezentaci v angličtině. 

I´ll/I´m going to/I´d like to speak about/say a few words about/discuss, report on, present... Budu mluvit/Rád/a bych mluvil/a o /řekl/a několik slov o /prodiskutoval/a, informoval/a, prezentoval/a...
What I want to do this morning is talk to you about /tell you about/show you... Dnes dopoledne bych Vás rad/a seznámil/a s.../bych Vám rád/a řekl/a něco o /bych Vám rád/a ukázal/a...
My goal/purpose/objective/aim today is to present... Dnes je mým cílem/účelem/úkolem prezentovat...
I plan to... Mám v plánu/Chci...
The subject/theme of my presentation is... Předmětem/Tématem mé prezentace je...
We are here today in order to... Dnes jsme tu proto, abychom...
I´ll try/I´d like to give you an overview of... Pokusím se/Rád/a bych Vám podal/a přehled o...
The subject/topic of my talk is... Předmětem/tématem mé řeči je...
My topic today is... Mým dnešním tématem je...
My talk is concerned with... Můj projev se týká...
The purpose of today´s presentation is to... Účelem dnešní prezentace je...
The purpose of my presentation today is to... V mé dnešní prezentaci se budu věnovat...
In today´s presentation I´d like to explain to you how... V dnešní prezentaci bych Vám chtěl/a vysvětlit jak...
In today´s presentation I´m hoping to give you an overview of... Pomocí dnešní prezentace bych Vám chtěl/a dát přehled...

Sdělení struktury nebo agendy prezentace - Communicating the structure or agenda of the presentation

Určitě máte prezentaci pečlivě naplánovanou. Je proto dobré účastníky s tímto plánem konkrétněji seznámit. 

In today´s presentation I´m hoping to cover four points. V dnešní prezentaci bych se rád/a věnoval/a těmto čtyřem bodům.
I´ll focus on 4 main points. Zaměřím se na 4 hlavní body.
I´ll be covering the following four main areas. Pokryji následující čtyři hlavní/základní oblasti.
This presentation is divided into 4 main parts/sections: Tato prezentace je rozdělena do 4 hlavních částí/oddílů:
I´m going to divide this talk into four parts. Rozdělím tuto řeč do čtyřech částí.
There are a number of points I´d like to make. Rád/a bych zdůraznil/a několik bodů.
Basically/Briefly, I have four things to say. V podstatě/stručně mám čtyři věci, které chci říci.
I´ll start with/To start with/Let me begin with/Firstly, I´d like to look at... Začnu s/Abych začal/a s/Dovolte mi začít s.../Nejprve bych se ráda podíval/a na...
Then/Secondly, I´ll talk about/I´ll be talking about... Poté/Za druhé budu mluvit o...
Thirdly I´ll move on to... Za třetí přejdu k...
My fourth point will be about... Můj čtvrtý bod bude o...
Finally/And in the end, I´d like to add/I´ll be looking at... Závěrem bych rád/a dodal/a/se rád/a podíval/a na...

Tělo prezentace - Body of the presentation

Během prezentace je třeba použít správné termíny.

Let´s start with... Začněme s...
To begin with... Začnu s...
Let´s start by looking at... Pojďme začít tím, že se podíváme na...
I´d like to start by looking at... Chtěl/a bych začít tím, že se podíváme na...
I must emphasize... Musím zdůraznit...
At this point we must consider... V tomto bodě musíme vzít v úvahu...
Now let´s turn to... Nyní přejděme k...
Let me move on to... Dovolte mi přejít k...
Having finished this part, I´d like to turn to the next point. Protože jsem skončil/a tuto část, rád/a bych přešel/přešla k dalšímu bodu.
With this we have come to the following/to the question of.../to the next item. Tímto jsme se dostali k dalšímu/k otázce.../k dalšímu bodu.
This leads/brings me to... To mě přivádí k...
We´ll come to that later. Dostaneme se k tomu později.
That point is coming up in a moment. Tento bod přijde na řadu za chvilku.
As we said earlier... Jak již bylo řečeno...
As I mentioned before... Jak jsem se již zmínil/a...
Please, don´t hesitate to interupt me if I´m speaking too fast/I´m not making myself clear/you have any questions. Prosím, neváhejte mě přerušit, pokud budu mluvit příliš rychle/pokud se nevyjádřím jasně/pokud budete mít nějaké otázky.
If anyone has any questions, please feel free to interupt me at any time. Budete-li mít někdo nějaké otázky, kdykoli mě bez obav přerušte, prosím.
I´m sure you will have some questions. We shall have plenty of room to devote to them in the end. Jsem si jst/á, že budete mít nějaké dotazy. Na konci budeme mít dostatek času se jim věnovat.
Perhaps we can leave any questions you may have until the end of the presentation. Případné dotazy necháme na závěr prezentace.
In the end I´d like to open discussion. Na závěr bych rád/a věnoval/a prostor diskusi.

Rekapitulace - Summary

Je vhodné ještě jednou shrnout hlavní body prezentace.

To put it in a nutshell... Krátce/stručně, v kostce/řečeno...
What I´m trying to say... To, co se snažím říci, je...
Let me just try and sum that up before we move on to... Dovolte mi, abych se to pokusil/a shrnout, dříve než přejdeme k...
To recapitulate/recap... Abych zrekapituloval/a...
In the end I´d like to summarize the key points/ideas again. Na závěr bych rád/a znovu shrnul/a klíčové body/myšlenky.
Let me go through the main arguments again before finishing this presentation. Než skončím tuto prezentaci, dovolte mi ještě jednou shrnout hlavní body./Dříve než ukončím prezentaci, dovolte mi, abych se pokusil/a vše ještě jednou shrnout.

Závěr - Conclusion

Prezentaci v angličtině můžeme elegantně uzavřít pomocí několika frází. 

Let me end by saying... Závěrem mi dovolte říci...
I´d like to finish... Rád/a bych zakončil/a...
I´d like to finish my presentation with...emphasizing... Chtěl/a bych zakončit svou prezentaci...zdůrazněním...
In conclusion I´d like to say... Na závěr bych rád/a řekl/a...
So, that concludes... Tímto uzavřeme...
So, that´s an overview of... Takže toto je přehled...
I think that just about covers... Myslím si, že to je vše, co jsem chtěl/a říci k...
That brings us to the end of the final section. Now, if I can just summarise the main points again. Tímto jsme se dostali k závěrečné části. Nyní bych chtěl/a ještě jednou shrnout hlavní body.
Well, that brings us to the end of the final section. Now, I´d like to summarise by... Toto nás přivádí do závěrečné části prezentace. Nyní bych chtěl/a shrnout...
That concludes my presentation. Now, if I can just summarise the main points... Toto uzavírá mou prezentaci. Nyní bych chtěl/a shrnout hlavní body.
Now, just to summarise, let´s quickly look at the main points again. Pro shrnutí se pojďme podívat na hlavní body ještě jednou.
So that was my presentation, and now I will be pleased to answer any questions you may have/and now I´d like to invite any comments. Má prezentace je u konce a nyní velmi rád/a zodpovím jakékoli Vaše otázky/a nyní velmi rád/a uvítám jakékoli poznámky.
This is all I wanted to say in my presentation, now we have about... minutes for discussion. To je vše, co jsem chtěl/a v rámci své prezentace říci, nyní máme přibližně...minut pro diskusi.

Poděkování, rozloučení - Thank you, good bye

Ukončení prezentace je velice důležité proto, abyste zanechali co nejlepší poslední dojem, který si posluchači odnesou.

Thank you for your attention, ladies and gentlemen. Děkuji za Vaši pozornost, dámy a pánové.
Thank you very much for coming and I hope I´ve been able to inform you sufficiently. Děkuji Vám, že jste přišli, a doufám, že jsem Vás dostatečně informoval/a.
That brings us to the end of my presentation. Tímto jsme se dostali k závěru mé prezentace.
Finally, I´d like to finish by thanking you all for your attention. Na závěr bych Vám všem chtěl/a poděkovat za Vaši pozornost.
Finally, I´d like to end by thanking you all for coming today. Na závěr bych Vám všem chtěl/a poděkovat za Vaši účast.

Užitečné fráze:

to acquaint seznámit se
to address sb oslovit někoho
an allotted/allocated time vyhrazený čas
to answer odpovědět
to approach sb navázat s někým kontakt
to argue argumentovat
to assess posoudit, odhadnout
an attention pozornost
an audience publikum
basically v podstatě
to be composed of st skládat se z
to begin začít
briefly krátce, stručně
to capture the attention upoutat pozornost
to clarify objasnit
to close zavřít, uzavřít
to comprise zahrnovat, tvořit
to concern with zabývat se
to conclude usoudit, dojít k závěru
a conclusion závěr
to deliver přednést
to determine the seating arrangement/plan stanovit zasedací pořádek
to digress odbočit
to distribute  rozdávat
to divide rozdělit
to emphasize zdůraznit
to enlighten obeznámit
to finish skončit, dokončit
to focus on zaměřit se na
to highlight vyzdvihnout, zdůraznit
to inform informovat, seznámit
to introduce představit se
an introduction úvod, představení se
to invite pozvat
to labour podrobně rozvést
to leave sth out vynechat něco
a lecture přednáška
to look at podívat se na
to maintain udržovat
to make a slip přeřeknout se
a memory lapse okno
to move on pokračovat 
nervousness nervozita
to overfeed with unnecessary details zahltit nadbytečnými podrobnostmi
an overview přehled
an outline osnova, přehled, naznačit, nastínit
a part část
to pass round handouts rozdávat letáky
persuasive přesvědčivý
a point bod, názor
a presentation prezentace
to put forward předložit, navrhnout
a question otázka
a question time čas na otázky
to recap shrnout
to rehearse nacvičit si, nazkoušet
to reiterate znovu zopakovat
to render podat, vyložit
responsible for zodpovědný za
to review zhodnotit, přezkoumat
to run over protáhnout se (časově)
a section sekce, část
a sequence pořadí
a slip of the tongue přeřeknutí
a speech projev, proslov, řeč
to start začít
a subject předmět, téma
to summarise shrnout
a talk řeč, proslov
to take the lead ujmout se vedení
a topic téma
unconvincing nepřesvědčivý
to underestimate podcenit
welcoming uvítání
well-tried osvědčený

Vizuální pomůcky - Visual aids

Během prezentace běžně využíváme různé vizuální pomůcky. 

Let´s have a look at... Podívejme se na...
Take a look at... Podívejme se na...
Now, let´s look at... Nyní se podívejme na...
As you can see here... Jak můžete vidět zde...
I´d like you to look at this... Rád/a bych, abyste se podívali na toto...
Let me show you... Dovolte, abych Vám ukázal/a...
If you look at the...you´ll see... Když se podíváte na..., uvidíte...
I´d like us to look at...in more detailed way... Rád/a bych, abychom se podívali na.../podrobněji podívali...
To look at it more closely... Abychom se na to podívali důkladněji...
I´d like to draw your attention to... Rád/a bych, abyste věnovali Vaši pozornost...

Užitečné fráze:

a chart graf
a curve křivka
to demonstrate znázornit
to depict líčit, zobrazovat
a dotted line tečkovaná čára
to erase smazat
a felt pen popisovač
a flip chart tabule s papírovými archy
a graph graf
to handle zacházet, používat
horizontal vodorovný
to illustrate představovat
to indicate označit
to mark označit
an overhead projector zpětný projektor
a pictogram piktogram
a pointer ukazovátko
to refer to sth odkázat na co
to represent znázornit
to show ukázat
a sketch náčrtek
a slide projector diaprojektor
a sponge mycí houba
to sponge away smazat
a solid line plná čára
a table tabulka
vertical svislý

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council