Čekejte prosím...

Jak napsat motivační dopis v angličtině?

Motivační dopis neboli anglicky Cover letter popř. Covering letter (CL) se píše kvůli co nejlepšímu představení Vaší osoby. Nejčastěji se využívá kvůli studiu v zahraničí nebo pro získání vytouženého pracovního místa v zahraniční firmě jako určitý doplněk životopisu. Zaměstnavatel nebo nadřízený se v motivačním dopisu dozví kdo jste, jaký jste, co umíte a proč právě vy máte dané místo dostat. Motivační dopis v angličtině je Váš pracovní podpis, proto v něm nebuďte příliš skromní a ukažte Vaše dobré vlastnosti a cenné zkušenosti, které by měli přesvědčit o Vašich kvalitách a vyzdvihnout Vás nad ostatní uchazeče. 

Cílem motivačního dopisu v angličtině je to stejné jako v motivačním dopisu v češtině. Dáváte ostatním perfektní obrázek o Vás samotných a snažíte se je přesvědčit, aby si vybrali právě Vás. Pro motivační dopis v angličtině ještě více než v češtině platí, že skromnost není na místě. Obsahově se příliš neliší, velké rozdíly jsou však ve formě.

U psaní motivačního dopisu v angličtině se držte všech pravidel formálního dopisu. První zásadou je motivační dopis do angličtiny nepřekládat doslova z původní české verze. I když budete sdělovat stejné informace, musíte je podat ve stylu přirozeném pro angličtinu. Stylistické odlišnosti provázejí motivační dopis v angličtině od oslovení až po závěrečný pozdrav. Rozhodně není vhodné používat stažené gramatické tvary.

 

V zásadě můžeme mluvit o třech kategoriích motivačních dopisů:

Invited Cover Letter (a Letter of Application)

Tento motivační dopis se používá jako reakce na pracovní inzerát.

Uninvited (Cold-Contact) Cover Letter (a Letter of Inquiry)

Tento motivační dopis se posílá do pracovní agentury nebo přímo do firmy, i když nevíte, zda mají pro Vás vhodnou pracovní pozici. Takto můžete vysněnou práci získat ještě předtím, než dojde k vypsání pracovního inzerátu. 

Referral Cover Letter

Jedná se o referenční motivační dopis, ve kterém se odkazujete na osobu, kterou personalista dobře zná, a díky které jste se o možné pozici dozvěděli.

Struktura motivační dopisu je obvykle následující:

 • Úvod, představení se
 • Více detailů o Vaší osobě
 • Závěr, shrnutí, rozloučení

Oslovení

Zjistěte si  jméno konkrétní osoby, která bude Vaši žádost řešit, a dopis adresujte přímo této osobě. Vyhněte se obecným oslovením typu Dear Sir or Madam nebo Dear Sir/Madam nebo formulace To whom it may concern. Motivační dopis v angličtině dokládá Vaši motivaci získat danou pozici, takže snaha vynaložená na osobní oslovení adresáta Vaší žádost podpoří. Ověřte si také, jestli adresátem je muž nebo žena, abyste dotyčnou osobu neurazili už v oslovení.

Pro muže použijte oslovení Dear Mr/Mr. + příjmení, pro ženu Dear Ms/Ms. + příjmení. Zkratka Ms. nahrazuje starší formy oslovení ženy Mrs. nebo Miss. Oslovení Ms. platí pro vdané i svobodné ženy, a řeší tak problém, jak oslovit osobu, jejíž rodinný stav neznáme. Motivační dopis v angličtině by neměl Mrs./Miss používat, protože se to dnes už často považuje za nekorektní. Tečka u zkratek se píše převážně v americké angličtině.

V britských motivačních dopisech se používá čárka, tzn. Dear Mr Jackson, nebo Dear Ms Wong,. V amerických motivačních dopisech pak dvojtečka, tzn. Dear Mr Jackson: nebo Dear Ms Wong:. Znaménko však můžete také vynechat. Pokud napíšete za oslovením čárku, měla by se objevit i za závěrečným pozdravem. Pokud zde čárku nenapíšete, nebudete ji psát ani na konci dopisu.

Žádost

Dostáváme se k nejstěžejnější části dopisu, což je samotná žádost. Do motivačního dopisu bychom se měli snažit začlenit tyto následující body: Introduction: Why I´m writing, How I´m qualified, Why I´m right for the job and Steps I´ll take to ensurean interview.

Why I am writing

Po oslovení adresáta následuje úvodní věta, která objasňuje účel dopisu. První věta musí obsahovat informaci o tom, o jakou pozici se ucházíte a jak jste se o ní dozvěděli. Motivační dopis má mít pozitivní a přesvědčivý tón, proto se raději vyhněte podmiňovacímu způsobu typu I would like to apply. Namísto toho napište např. I am writing to apply for the position of a manager as adveritsed on www.job.com.

Užitečné fráze:

I am writing in response to your advertisement for the position of (IT Specialist) published in (the Times). Reaguji na Váš inzerát na pozici (název) publikovaný v (název novin).
I am applying for the position of (Branch Manager) advertised on your website. Ucházím se o pozici (název) publikované na Vašich webových stránkách.
With reference to your advertisement on (www.job.cz), I am interested in the position of (General Manager).  S odkazem na Váš inzerát na (název stránek), mám zájem o pozici (název).
I was referred to you by (name), who informed me of a (Sales Manager) that is available at your company. Byl/a jsem na Vás odkázán/a (jméno), který mne informoval o volné pozici (název) ve Vaší společnosti. 
I noticed with interest your advertisement for (Accounts Manager) in (the Sun). Všiml/a jsem si se zájmem volné pozice (název) v (název tisku). 
I was interested to see your advertisement for (Bank Manager) on your website. Zaujala mne Vaše nabídka volné pozice (název) na Vašich webových stránkách. 
I am writing in reply to your letter...  Reaguji na Váš dopis... 
I am applying for the position of (Operations Manager), which was advertised on (www.jobdatabases.co.uk Ucházím se o pozici (název), která byla inzerována na (název stránek). 
(Name) advised/informed me of a (Commercial Manager) that is available at your company. (Jméno) mi doporučil/informoval mne o pozici (název), která je k dispozici ve Vaší firmě. 
I am pleased to respond to your advertisement released through a job ads server.  S potěšením odpovídám na Váš inzerát uvedený na pracovním portálu. 

How I´m qualified

Je vhodné ve stručnosti zmínit, jakou máte pro danou pozici kvalifikaci. Nezapomeňte však, že detailní informace získá adresát z přiloženého životopisu, proto zde můžete jen velmi stručně zmínit dosaženou kvalifikaci, která je úzce spojena s požadavky na danou pozici.

Užitečné fráze:

I have gained extensive experience in the area of marketing. Získal/a jsem značné zkušenosti v oblasti marketingu.
I have  three years of experience in the field of advertising. Mám 3 roky zkušeností na poli reklamy.
My professional experience includes the area of sales, marketing and accounting.  Mé profesionální zkušenosti zahrnují oblast prodeje, marketingu a účetnictví. 
Throughout my career I have proven my management and operational skills.  Během mé  kariéry jsem si osvojil/a řídící a provozní dovednosti.
I am well acquainted with the SAP software.  Jsem velmi dobře obeznámen/a se SAP softwarem. 
Since 2002 I have been working for (Siemens).  Od roku 2002 pracuji pro (název firmy). 
I recently graduated from (Palacky university) with a Master´s degree in (Science). Nedávno jsem vystudovala (název univerzity) s  titulem magistr (přírodních věd).
According to your advertisement, your position requires (language skills). These skills I have developed during my (teaching experience).  S odkazem na Váš inzerát, tato pozice vyžaduje (jazykové dovednosti). Tyto dovednosti jsem získal/a během (učitelské praxe).
In addition to marketing background, my experience also includes sales and purchasing.  K dosavadnímu marketingovému vzdělání, mám také zkušenosti s prodejem a nákupem. 
Throughout my career I have acquired a thorough knowledge of accounting.  Během mé kariéry jsem získal/a dokonalou znalost účetnictví. 

Why I´m right for the job

V tomto odstavci můžete zdůraznit, proč by si měli vybrat právě Vás. Zde se již nepíší dosažené zkušenosti ani vzdělání, ale spíše dovednosti a úspěchy.

Užitečné fráze:

I believe I can be a key player on your team and would like the chance to prove that to you in an interview. Věřím, že mohu být klíčovým hráčem ve Vašem týmu a chtěl/a bych dostat šanci to dokázat během pohovoru.
I am very interested in this job and I believe that my education is appropriate for the position.  Mám velký zájem o tuto práci a věřím, že mé vzdělání je vhodné pro tuto pozici. 
With these qualifications, I am confident I am an excellent match for the advertised Sales Director position. S tímto vzděláním, si sem jistý/á, že se skvěle hodím na inzerovanou pozici vedoucího prodeje.
I can build and lead a successful, goal-orientated team.  Jsem schopen/na budovat a vést úspěšný tým dosahující svých cílů. 
I am confident that I would make a productive addition to your team. Jsem přesvědčený/á, že bych byl/a přínosem pro Váš tým. 
I earned a promotion from Marketing Specialist to Marketing Senior Manager position.  Povýšil jsem z marketingového specialisty na hlavního marketingového ředitele. 
I have contributed to the reduction of costsby 35 %. Přispěl/a jsem ke snížení nákladů o 35 %. 
I believe I have all the necessary skills and qualifications for this position. Věřím, že mám všechny nezbytné dovednosti a kvalifikace pro tuto pozici. 
I believe I can offer wide work experience in human resource management. Věřím, že mohu nabídnout značné pracovní zkušenosti v oblasti vedení lidských zdrojů. 
I believe that through my knowledge, abilities and work experience I will be a useful member of your company.  Věřím, že díky mým znalostem, schopnostem a zkušenostem budu užitečným členem Vaší společnosti. 

Steps I´ll take to ensure an interview

Tak jako většina typů textů, i motivační dopis v angličtině musí na závěr shrnout nejdůležitější informace. Znovu zdůrazněte, že jste na pozici nejvhodnějším kandidátem, ale neopakujte stejná slova. Vyzvěte adresáta, aby Vás v případě dotazů neváhal kontaktovat. Je také dobré připomenout pohovor, kterého byste se rádi účastnili. Můžete napsat přímo, že budete personalistu kontaktovat během několika dní, nebo nechat  další kroky  na něm s tím, že zmíníte svůj zájem o takový pohovor. Pochopitelně je také vhodné stručně napsat, že přikládáte životopis.

Užitečné fráze:

I would like very much to talk to you concerning a position at your company. Rád/a bych s Vámi osobně projednal/a tuto pozici ve Vaší firmě.
I am eager to talk to you about the contribution I could make to your firm. Těším se, až si spolu budeme moci promluvit o tom, čím mohu Vaší firmě prospět.
I would appreciate the chance to meet with you to discuss how I could be a vital part of your company. Ocenil/a bych možnost setkat se s Vámi, abychom projednali můj přínos Vaší firmě.
I would welcome the opportunity to discuss these and other qualifications with you. Uvítal/a bych příležitost k projednání těchto a dalších mých kvalifikací. 
If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this  position, please call me at the number listed above.  Budete-li si přát naplánovat osobní pohovor nebo prodiskutovat můj zájem o tuto pozici, prosím, zavolejte mi na uvedené telefonní číslo. 
If you are interested, please contact me at telephone number... Máte-li zájem, prosím kontaktujte mne na telefonním čísle... 
You may reach me at the above phone number or email address...  Můžete mne zastihnout na telefonním čísle nebo emailu... 
Within the next week I will contact you to confirm that you received my email and CV and to answer any questions you may have.  Během příštího týdne Vás budu kontaktovat, abych se ujistil/a, že jste obdrželi můj mail a životopis a budu Vám moci zodpovědět jakékoli otázky. 
I am available for an interview any time that is convenient for you. Jsem k dispozici pro pohovor v jakýkoli čas, který Vám vyhovuje. 
Please find attached my CV, which more fully details my qualifications for the position.  V příloze najdete můj životopis se všemi detaily ohledně mých kvalifikací pro tuto pozici. 

Závěr

Nakonec je vhodné adresátovi poděkovat za strávený čas, uvést kontaktní údaje a rozloučit se. 

Užitečné fráze:

Thank you for your time and consideration. Děkuji za Váš čas a posouzení.
Thank you for taking the time to study my application. Děkuji za Váš čas k prostudování mé žádosti.
Please phone me at the numbers below if you have questions. I want to thank you for considering me. Prosím zavolejte mi na zmíněná čísla pokud budete mít dotazy. Chci Vám poděkovat za Vaše projednání.
Additional information is available upon request. Další informace jsou dostupné na vyžádání.
If you require further  information or materials from me, please do not hesitate to contact me. Jestliže požadujete další informace nebo materiály, prosím neváhejte mě kontaktovat.
I look forward to meeting you. Těším se na naše setkání.
I look forward to hearing from you. Těším se na Vaši odpověď.

Rozloučení

Motivační dopis uzavřete pozdravem. Pokud neznáte jméno adresáta, je vhodné použít pozdrav Yours faithfully (S úctou), pokud znáte adresáta, potom Yours sincerely/Sincerely (Se srdečným pozdravem) nebo méně formální a v současnosti obvyklejší Best regards/Kind regards (S pozdravem). Za Vaším jménem bude následovat emailový a telefonický kontakt, pokud už tyto údaje nebyly uvedeny v hlavičce. Nezapomeňte se vlastnoručně podepsat.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council