Čekejte prosím...

Převzatá anglická slova

Mezi slovy existují vztahy a souvislosti dané jejich původem a historií. Touto problematikou se zabývá obor zvaný etymologie neboli věda o původu a vývoji slov. Soustřeďuje se na zkoumání otázky původu slovních jednotek, tedy jejich vzniku, a dalšího jejich vývoje po stránce formální, tzn. z hlediska hláskosloví, tvarosloví a tvoření slov, a významové. 

Je zřejmé, že určitá slova se zrodila uvnitř konkrétního jazyka nebo konkrétní jazykové rodiny. Angličtina patří do největší světové rodiny tzv. indoevropských jazyků, v bližším určení do jazyků západogermánských. Angličtina je řazena k anglo-frízské podskupině západogermánských jazyků. Mezi západogermánskými jazyky je jí nejbližší skotština a frížština.

V průběhu historického vývoje angličtina asimilovala množství slov z jiných jazyků - a to nejen evropských. I díky tomu má dnešní moderní angličtina tak rozsáhlou slovní zásobu. Oxfordský slovník angličtiny obsahuje přes čtvrt miliónu různých slov, nepočítaje v to vědecké a technické termíny a slangové výrazy.

Počátky anglického jazyka jsou spojeny s dialekty severomořských germánských kmenů Anglů, Sasů a Jutů, které se usazovaly na britských ostrovech od poloviny 5. století našeho letopočtu a formovaly zde jednotlivá království. Tato epocha označovaná tradičně jako Old English prošla významnou transformací v důsledku dvou invazních vln.

První z nich představovaly severogermánské kmeny, které zahájily v průběhu 8. a 9. století dobývání a kolonizaci  severních částí britských ostrovů. Ke druhé invazní vlně došlo v roce 1066 ze strany Normanů vedených Vilémem dobyvatelem a usazených za kanálem La Manche. Tato populace byla nositelem romanizovaného normanského jazyka, který se na anglické půdě transformoval do anglo-normanského, později anglo-francouzského jazyka. 

Nová slovní zásoba tohoto původu byla spjatá zejména s oblastí dvorské kultury. Toto výrazné jazykové převrstvení znamenalo nástup epochy zvané Middle English, kdy dochází k výraznému rozšíření slovní zásoby a na druhé straně k výraznému zjednodušení gramatiky, zejména tvarosloví.

V epoše Middle English, která přetrvávala zhruba do poloviny 16. století, byla jako jazyk písemného i ústního styku v prostředí intelektuálního života latina, především ta středověká, užívaná v prostředí církve. Tu později vystřídala renesanční latina užívaná humanistickými učenci. Latina se stávala zdrojem přejímek pro ty pojmy, pro něž neexistovala v domácím středoanglickém jazyce žádná slova. 

V epoše Modern English se jazyková situace angličtiny zásadně proměnila v tom, že se Anglie a později Spojené království Velké Británie staly koloniální mocností. Jako výsledek růstu britského impéria byla angličtina přejímána na rozsáhlých územích neevropských kontinentů: v Severní Americe, Africe, Indii, Austrálii a na Novém Zélandě. 

Praindoevropský původ

Příklady: Modern English - I, Old English - ic, něm. - ich, lat. a řec. - ego
               Modern English - one, niz. - een, lat. - unus, řec. - oinos
               Modern English - mother, niz. - moeder, něm. - Mutter, lat. - mater, sanskrt - matr

Staroseverský původ

Stará severština přinesla do tehdejší angličtiny řadu skandinávských slov. Během ovládnutí Anglie Normany staroangličtina absorbovala více než 10 000 nových slov. Řada z nich se používá dodnes.

Příklady: cake, gift, window, husband, leg, fog, mistake, fjord, geyser, Thursday,  happy, big, gift, take, get, die 

Francouzský původ

Ve stejném období se také vlivem Normanů začala do tehdejší řeči anglické dostávat francouzská slova. Odhaduje se, že dnešní angličtina obsahuje až 30 % výrazů francouzského původu.

Příklady: competition, mountain, table, liberty, justice, garage, portrait, terrain, collage, choice, police, machine

Nizozemský původ

Odhaduje se, že asi 1 % anglických slov je nizozemského původu.

Příklady: yacht, breeze, freight, flag, landscape, drum, mud, cookie

Německý původ

Mezi nejpoužívanější slova německého původu můžeme zařadit hlavně ta, která jsou spojená s jídlem.

Příklady: hamburger, schnitzel, noodles, sauerkraut, strudel, kindergarten

Španělský původ

Anglie a Španělsko spolu obchodují již po staletí, a to hlavně díky společné zálibě v dopravě po moři, a taky díky tomu, že z Mexika do USA to není daleko.

Příklady: vanilla, macho, platinum, cigar, alligator, guitar

Italský původ

Z italštiny přišly do Velké Británie hlavně výrazy spojené s jídlem. 

Příklady: pizza, pasta, spaghetti, bank, balcony, cartoon, gallery, graffiti, confetti

Český původ

Z našeho kraje se do angličtiny také dostalo pár slovíček.

Příklady: robot, polka, pistol

Ruský původ

I ruština jakožto nejrozšířenější slovanský jazyk přispěla svou trochou do mlýna angličtiny.

Příklady: cosmonaut, troika, samizdat

Arabský původ

Arabská slova se do angličtiny většinou dostávala nepřímo přes jiné jazyky. 

Příklady: coffee, banana, lemon, lemonade, algebra, zero, sofa, mattress

Japonský původ

I když se to může zdát překvapivé, tak i z japonštiny přicházejí slova do angličtiny. Z japonštiny jsou přejímána hlavně slova typická pro kulturu a životní styl země zapadajícího slunce, které se rozšiřují do celého světa.

Příklady: tycoon, kimono, sudoku, karaoke, sushi, geisha

Čínský původ

Čína jako rostoucí ekonomická velmoc samozřejmě ovlivňuji i angličtinu.

Příklady: ketchup, tea, silk, feng shui

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council