Čekejte prosím...

Materiály - Všeobecná angličtina - General English

Headway Beginner the Fifth Edition - Oxford University Press
Headway Beginner the Fifth Edition

Headway Beginner 5th edition with online practice je první z šestidílného kurzu všeobecné angličtiny určený pro úplné začátečníky, jež chtějí začít s tímto jazykem v kterémkoli věku. Je také ideální pro studenty, kteří už se v minulosti trochu angličtině věnovali, ale mají zájem zopakovat si základy předtím, než se posunou zase o kousek dál.

Učebnice i pracovní sešit mají aktuální a moderní dokonale vyvážený obsah, prověřenou metodiku a pestrou digitální oporu na headwayonline.com. Ve 14 lekcích je jazyk představován postupně a v logických souvislostech s použitím dialogů a vhodných textů.Soubor materiálů má důkladně propracovanou gramatiku a jednotlivé jazykové dovednosti. Je možné si zakoupit pouze Multipack A, který obsahuje 1. - 7. lekci a Multipack B, jež zahrnuje 8. - 14. lekci.

Každá lekce tak obsahuje mluvení, čtení, poslech a psaní, a je navržena tak, aby umožnila studentům procvičit si základní gramatické jevy - sloveso be a have, jednotné a množné číslo podstatných jmen, přídavná jména, podmětná, předmětná, přivlastňovací a ukazovací zájmena, neurčité členy, příslovce, přítomný čas prostý a průběhový nebo minulý čas prostý pravidelných a některých nepravidelných sloves, modální sloveso can, some/any, srovnání like a would like či budoucnost s going to.

Procvičuje slovní zásobu, kterou mohou studenti použít v každodenních situacích – představení se, pozdravy, státy, čísla, zaměstnání, abeceda, rodina a přátelé, jazyky a národnosti, sporty, jídlo a pití, čas, dny v týdnu, místa, bydlení, město, měsíce, řadové číslovky a datumy, volnočasové aktivity, nakupování, barvy, oblečení a dopravní prostředky.


Vstupní úroveň angličtiny: A0

Headway Elementary the Fifth Edition - Oxford University Press
Headway Elementary the Fifth Edition

Headway Elementary 5th edition with online practice je druhý díl, navazující na New Headway Beginner. Jedná se o anglický kurz pro věčné začátečníky nebo pro ty, kteří jazyk už zvládli na minimální úrovni a mají zájem se v něm nadále vzdělávat.

Učebnice a pracovní sešit jsou navrženy tak, aby ve 12 lekcích naučily studenty, jak používat základní gramatické jevy a slovní zásobu, a dovede je až na úroveň A2. Každá lekce obsahuje uvedení tématu, prezentaci a procvičení nového učiva formou mluvení, čtení, poslechu a psaní. Výuka je obohacena o videa a online podporu, která je vhodná zejména k domácímu procvičování. Je možné si zakoupit pouze Multipack A, který obsahuje 1. - 6. lekci a Multipack B, jež zahrnuje 7. - 12. lekci.

Studenti během kurzu zvládnou probrat sloveso be, přivlastňování, přítomný čas prostý, zájmena, členy, předložky, vazbu There is/are, předložky místa, sloveso can, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, příslovce, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some/any/a lot of, like/would like, much/many, stupňování přídavných jmen, have got a have, přítomný čas průběhový, somebody/anybody/nobody či something/anythig/nothing, vyjádření plánované budoucnosti, účelový infinitiv a předpřítomný čas prostý včetně ever/never a just/yet.

Jednotlivé lekce jsou věnovány představení se, rodině, zaměstnání, času, volnočasovým aktivitám, cenám, bydlení, jídlu a pití, životu ve městě, popisu lidí, nakupování oblečení, počasí, pocitům a cestování.


Vstupní úroveň angličtiny: A1

Headway Pre-intermediate the Fifth Edition - Oxford University Press
Headway Pre-intermediate the Fifth Edition

Headway Pre-Intermediate 5th edition with online practice představuje třetí soubor kurzu všeobecné angličtiny, který je pokračováním New Headway Elementary. Tento díl o 12 lekcích je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň angličtiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet. V rámci kurzu jsou studentům postupně představovány jednotlivé gramatické a lexikální znaky angličtiny, jež jim umožní osvojit si anglickou gramatiku, ale také ji aktivně použít v každodenních situacích.

Během kurzu by se studenti měli dostat na úroveň B1.Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatiky a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní. Celý soubor je doplněn o videa a digitální podporu na headway.com. Je možné si zakoupit pouze Multipack A, který obsahuje 1. - 6. lekci a Multipack B, jež zahrnuje 7. - 12. lekci.

Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako vztahy, rodina, přátelé, jídlo, nakupování, cestování, oblečení, zdraví a nemoci, pocity, orientace ve městě, telefonování, velké životní události nebo riskantní záleživosti.

Z gramatických jevů jsou probírány přítomné a minule časy prosté a průběhové, různé typy otázek, have got/have, časové předložky, počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, vyjádření množství, členy neurčité a určité, slovesa pojící se s infinitivem či -ing formou, budoucí časy (will, going to, přítomný čas průběhový), vazba What...like?, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas prostý a průběhový, vazba have to, modální slovesa should, must a might, předminulý čas, so/such, trpný rod nebo časové věty a 1. a 2. kondicionál.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

Headway Intermediate the Fifth Edition - Oxford University Press
Headway Intermediate the Fifth Edition

Headway Intermediate 5th edition with online practice je čtvrtým dílem šestidílného úspěšného souboru angličtiny. Je to kurz všeobecné angličtiny, který ve 12 lekcích rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni zahrnující učebnici, pracovní sešit, videa a internetovou podporu na headwayonline.com.

Je vhodný pro ty, kteří používají anglický jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Manuál prohlubuje a rozvádí jazykové kompetence získané v předchozím dílu, a to opět prostřednictvím reálné výuky jazyka. Je možné si zakoupit pouze Multipack A, který obsahuje 1. - 6. lekci a Multipack B, jež zahrnuje 7. - 12. lekci.

Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako popis lidí, míst a věcí, jazyky, práce, volnočasové aktivity, literatura, vyjádření názoru, dilema, škola, řeč těla, život v budoucnosti, peníze, vyjádření postoje a plnění snů. 

Kurz také představuje pokročilejší gramatické jevy, jako procvičení otázek, přídavných jmen z koncovkami -ing/-ed, přítomného času prostého a průběhového, časových příslovcí, statických sloves, trpného rodu, minulého času prostého a průběhového, used to, předminulého času, modálních sloves must/have to, can/be allowed to/could, may/might, shall/should, ought to a will/would, frázových sloves, předpřítomných časů, příslovcí, budoucích časů - will, going to a přítomného času průběhového, předpony a přípony, 2. a 3. kondicionálu, vztažných vět, vazeb must be/can´t be/looks like, minulého tvaru modálních sloves, neurčitého a určitého členu, přivlastňování, zvratných zájmen nebo nepřímé řeči. 


Vstupní úroveň angličtiny: B1

Headway Upper-intermediate the Fifth Edition - Oxford University Press
Headway Upper-intermediate the Fifth Edition

Headway Upper-Intermediate 5th edition with online practice je předposledním dílem moderní série učebnic angličtiny, jež navazuje na New Headway Intermediate. Kurz o 12 lekcích je vhodný pro pokročilé studenty anglického jazyka, jež se připravují na zvládnutí některé ze zkoušek, jak na státní, tak mezinárodní úrovni, popřípadě budou tento jazyk potřebovat v zaměstnání nebo zvažují pobyt v anglicky mluvících zemích. Učebnice je sestavena tak, aby byli studenti schopni aktivně využít získané znalosti a jazykové kompetence, a to pomocí simulací reálných situací, jak v psané tak mluvené formě.

Jednotlivé lekce zahrnují vysvětlení a procvičení všech základních časů a složitějších gramatických jevů, stejně tak aktivity rozvíjející slovní zásobu formou mluvení, čtení, psaní a poslechu. Učebnice je také obohacena o videa a online procvičování na headwayonline.com. Je možné si zakoupit pouze Multipack A, který obsahuje 1. - 6. lekci a Multipack B, jež zahrnuje 7. - 12. lekci.

Kurz se věnuje tématům jako domov, cestování, ekologie, knihy a filmy, tajemství a lži, teenageři, telefonování, úspěch, svět kolem nás, extrémy, život v minulosti, sny a biologický čas.

Gramatika je zaměřena na předpřítomný čas prostý a průběhový, časy spojené s vyprávěním (minulý čas prostý a průběhový a předminulý čas), časové věty, otázky a zápory, budoucí časy - will, going to, přítomný čas průběhový pro schůzky, přítomný čas prostý pro jízdní řády, budoucí čas průběhový, vyjádření množství, modální slovesa v přítomnosti a minulosti, vztažné věty, příčestí přítomné a minulé, vyjádření zvyku, výrazy s if (první, druhý a třetí kondicionál) a členy.


Vstupní úroveň angličtiny: B1 - B2

New Headway Beginner the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Beginner the Fourth Edition

New Headway Beginner 4th edition je první z šestidílného kurzu všeobecné angličtiny určený pro úplné začátečníky, jež chtějí začít s tímto jazykem v kterémkoli věku. Je také ideální pro studenty, kteří už se v minulosti trochu angličtině věnovali, ale mají zájem zopakovat si základy předtím, než se posunou zase o kousek dál.

Učebnice i pracovní sešit mají aktuální a moderní dokonale vyvážený obsah, prověřenou metodiku a pestrou digitální oporu. Ve 14 lekcích je jazyk představován postupně a v logických souvislostech s použitím dialogů a vhodných textů. Soubor materiálů má důkladně propracovanou gramatiku a jednotlivé jazykové dovednosti.

Každá lekce tak obsahuje mluvení, čtení, poslech a psaní, a je navržena tak, aby umožnila studentům procvičit si základní gramatické jevy - sloveso be a have, jednotné a množné číslo podstatných jmen, podmětná, předmětná, přivlastňovací a ukazovací zájmena, neurčité členy, příslovce, přítomný čas prostý a průběhový nebo minulý čas prostý, modální sloveso can, srovnání like a would like či budoucnost s going to.

Procvičuje slovní zásobu, kterou mohou použít v každodenních situacích – představení se, pozdravy, státy, čísla, zaměstnání, abeceda, rodina a přátelé, jazyky a národnosti, sporty, jídlo a pití, čas, dny v týdnu, místa, bydlení, město, měsíce, řadové číslovky a datumy, volnočasové aktivity, nakupování, barvy, oblečení a dopravní prostředky.


Vstupní úroveň angličtiny: A0

New Headway Elementary the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Elementary the Fourth Edition

New Headway Elementary 4th edition je druhý díl, navazující na New Headway Beginner. Jedná se o anglický kurz pro věčné začátečníky nebo pro ty, kteří jazyk už zvládli na minimální úrovni a mají zájem se v něm nadále vzdělávat.

Učebnice a pracovní sešit jsou navrženy tak, aby ve 12 lekcích naučily studenty, jak používat základní gramatické jevy a slovní zásobu, a dovede je až na úroveň A2. Každá lekce obsahuje uvedení tématu, prezentaci a procvičení nového učiva formou mluvení, čtení, poslechu a psaní.

Studenti během kurzu zvládnou probrat sloveso be, přivlastňování, přítomný čas prostý, zájmena, členy, předložky, vazbu There is/are, sloveso can, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves, příslovce, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some a any, would like, How much a many, stupňování přídavných jmen, have got a have, přítomný čas průběhový, somebody/anybody/nobody či something/anythig/nothing, vyjádření plánované budoucnosti, účelový infinitiv a předpřítomný čas prostý včetně ever/never a just/yet.

Jednotlivé lekce jsou věnovány věcem pro běžný život, rodině, zaměstnání, volnočasovým aktivitám, bydlení, jídlu a pití, životu ve městě, popisu lidí, nakupování oblečení, počasí, pocitům a cestování.


Vstupní úroveň angličtiny: A1

New Headway Pre-Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Pre-Intermediate the Fourth Edition

New Headway Pre-Intermediate 4th edition představuje třetí soubor kurzu všeobecné angličtiny, který je pokračováním New Headway Elementary. Tento díl o 12 lekcích je zaměřen na mírně pokročilé studenty, kteří mají zájem navázat na předchozí úroveň angličtiny nebo mají základní znalosti jazyka a chtějí ho dále rozvíjet. Během kurzu jsou studentům postupně představovány jednotlivé gramatické a lexikální znaky angličtiny, jež jim umožní osvojit si anglickou gramatiku, ale také ji aktivně použít v každodenních situacích.

Během kurzu by se studenti měli dostat na úroveň B1. Každá lekce obsahuje prezentaci nových slovíček a gramatiky a jejich procvičení pomocí aktivit, které rozvíjí všechny základní dovednosti, tzn. mluvení, čtení, poslech a psaní.

Učebnice se podrobněji věnuje tématům jako vztahy, rodina, přátelé, jídlo, nakupování, cestování, oblečení, zdraví a nemoci, pocity, orientace ve městě, telefonování nebo vynálezy a objevy.

Z gramatických jevů jsou probírány přítomné a minule časy prosté a průběhové, různé typy otázek, have got a have, časové předložky, počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen, vyjádření množství, členy neurčité a určité, slovesa pojící se s infinitivem či -ing formou, budoucí časy (will, going to, přítomný čas průběhový), vazba What...like?, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas prostý a průběhový, vazba have to, modální slovesa should, must a might, předminulý čas, časové věty a 1. a 2. kondicionál nebo trpný rod.


Vstupní úroveň angličtiny: A2

New Headway Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Intermediate the Fourth Edition

New Headway Intermediate 4th edition je čtvrtým dílem šestidílného úspěšného souboru angličtiny. Je to kurz všeobecné angličtiny o 12 lekcích, který rozvíjí slovní zásobu a jazykové dovednosti na středně pokročilé úrovni. Je vhodný pro ty, kteří používají anglický jazyk pro každodenní komunikaci a potřebují se v něm nadále zlepšovat. Manuál prohlubuje a rozvádí jazykové kompetence získané v předchozím dílu, a to opět prostřednictvím reálné výuky jazyka.

Učebnice obsahuje širokou škálu úkolů a aktivit, které jsou zaměřeny na témata jako rodina, práce, volnočasové aktivity, umění, dilema, počasí, život v budoucnosti, popis osoby a věcí, nakupování, literatura, sporty, strachy a fóbie, cestování, peníze, počítače, architektura, optické iluze či lidé, kteří změnili svět.

Kurz také představuje pokročilejší gramatické jevy, jako procvičení přítomného času prostého a průběhového, časových příslovcí, statických sloves, trpného rodu, minulého času prostého a průběhového, used to, předminulého času, modálních sloves must/have to, can/be allowed to/could, may/might, shall/should, ought to a will/would, budoucích časů - will, going to a přítomného času průběhového, vztažných vět, předpřítomných časů, nepřímé řeči, dovětků, kondicionálů a časových vět. 

Pracovní sešit zahrnuje další cvičení, která pomáhají studentům upevnit si učivo z učebnice. Stejně jako New Headway Elementary a Pre-intermediate má k dispozici anglicko-český slovníček a další české komponenty, jako gramatiku v češtině či přípravu k maturitě.


Vstupní úroveň angličtiny: B1

New Headway Upper-Intermediate the Fourth Edition - Oxford University Press
New Headway Upper-Intermediate the Fourth Edition

New Headway Upper-Intermediate 4th edition je předposledním dílem moderní série učebnic angličtiny, jež navazuje na New Headway Intermediate. Kurz o 12 lekcích je vhodný pro pokročilé studenty anglického jazyka, jež se připravují na zvládnutí některé ze zkoušek, jak na státní, tak mezinárodní úrovni, popřípadě budou tento jazyk potřebovat v zaměstnání nebo zvažují pobyt v anglicky mluvících zemích.

Učebnice je sestavena tak, aby byli studenti schopni aktivně využít získané znalosti a jazykové kompetence, a to pomocí simulací reálných situací, jak v psané tak mluvené formě. Jednotlivé lekce zahrnují vysvětlení a procvičení všech základních časů a složitějších gramatických jevů, stejně tak aktivity rozvíjející slovní zásobu formou mluvení, čtení, psaní a poslechu.

Kurz se věnuje tématům jako domov, cestování, ekologie, knihy a filmy, tajemství a lži, konspirační teorie, teenageři, telefonování, obchod, svět kolem nás, život v minulosti nebo sny.

Gramatika je zaměřena na předpřítomný čas prostý a průběhový, časy spojené s vyprávěním (minulý čas prostý a průběhový a předminulý čas), časové věty, otázky a zápory, budoucí časy - will, going to, přítomný čas průběhový pro schůzky, přítomný čas prostý pro jízdní řády, budoucí čas průběhový, vyjádření množství, modální slovesa v přítomnosti a minulosti, vztažné věty, příčestí přítomné a minulé, vyjádření zvyku, výrazy s if (první, druhý a třetí kondicionál) a členy.


Vstupní úroveň angličtiny: B1 - B2

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council