Čekejte prosím...

Telefonování v angličtině

Telefonní rozhovory se staly běžnou pracovní náplní při podnikání. Způsob jejich vedení může ovlivnit pohled na Vás i na image Vaší firmy. Určitě všichni víte, že telefonovat není jednoduché a chce to cvik, proto přicházíme s tipy pro jeho úspěšné zvládnutí. 

V angličtině i jiných světových jazycích je to ještě o něco složitější než v rodném jazyce. Prvním důvodem je vyšší pravděpodobnost nedorozumění, ať už kvůli špatnému signálu, hluku v pozadí nebo kvůli špatné výslovnosti. Dalším důvodem je, že v případě řady hovorů je třeba použít ustálené fráze a formální angličtinu. Zde se dozvíte nejen důležité fráze pro telefonování v angličtině, ale i tipy a triky, co dělat, když během volání dojde k problémům.

Důležité fráze:

to answer the phone zvednout telefon
an answering machine/answerphone telefonní záznamník
an area code předvolba, místní předvolba
to be cut off být přerušen
to be engaged být obsazen
to be listed být uveden
to be through být spojen
to bear with sb mít s někým strpení
to breakup ztrácet spojení, vypadávat
to call/phone/ring volat
to call back zavolat zpět
a caller volající
a carrier/an operator poskytovatel, operátor
a country code předvolba země
to connect sb spojit někoho
a dial tone oznamovací tón
to dial a number vytočit číslo
a directory telefonní seznam
directory enquiries/directory assistance informace o telefonních číslech
to disconnect odpojit, přerušit spojení
engaged obsazeno, obsazená (linka)
an extension telefonní klapka
to get through to sb dovolat se někomu
to give sb a call zavolat někomu
hands-free handsfree
to hang up zavěsit
a headset náhlavní souprava (mikrofon, sluchátko)
to hold posečkat, počkat na lince
to identify oneself představit se
to insert money vhodit peníze
a landline pevná telefonní linka
to leave a message vzkázat
a local call místní hovor
a long-distance call meziměstský hovor
to look up vyhledat
to mishear přeslechnout se
a missed call zmeškaný hovor
to mix up/mistake splést si
a mobile phone/cell phone mobilní telefon
a network síť
to overhear zaslechnout
patience strpení
pay-as-you-go předplacený, s předplaceným tarifem
a pay/public phone veřejný telefon
a phone bill účet za telefon
a phone card telefonní karta
to put somebody through přepojit někoho
a receiver sluchátko
to replace/hang up zavěsit
to ring sb up zavolat někomu
to ring sb back zavolat někomu nazpět
a ringing tone vyzváněcí tón
to speak up mluvit nahlas
a switchboard telefonní ústředna
to take a message vzkázat
a telephone directory telefonní seznam
a text message textová zpráva
to top up dobít si (telefon)
a voice mail hlasová schránka

 

Telefonování z pozice volajícího:

Představování se

Pokud někomu voláte, měli byste nejdříve pozdravit a pak se představit. V angličtině se nepoužívá I am, ale This is/It is. Také se velmi často používá slovíčko Speaking, hlavně v případě, kdy potvrzujeme, kdo je u telefonu.

Good morning, this is Lucy Green. Dobrý den, tady je Lucy Green.
Good afternoon, this is Sam Johnson. Dobré odpoledne, tady je Sam Johnson.
Good evening, it is David Smith. Dobrý večer, tady je David Smith.
Hello, this is Mark Brown. Ahoj/Hezký den, tady je Mark Brown.
Hello, this is Jane Aniston speaking. I´m calling from BMW. Ahoj/Hezký den, u telefonu je Jane Aniston. Volám z BMW.

Ujištění se, zda jsem se dovolal/a správně

Pokud si nejsme jisti, že mluvíme se správnou osobou, použijeme spojení Is that...? nikoliv Are you...?.

Is that Mrs. Gone? Je to paní Gone?
Is that the Sales Department? Je to obchodní oddělení?

Potřebuji s někým mluvit či přepojit

Pokud nemáte správné číslo na volaného nebo přesně nevíte, s kým byste měli mluvit, můžete použít některou z těchto vazeb:

I´d like to speak to Mr. Moore. Chtěl/a bych mluvit s panem Moorem.
May I speak to Mrs. Nixon? Mohu mluvit s paní Nixon?
Can I speak to Susan Page? Mohu mluvit se Susan Page?
Could I speak to Paul Ramsey Mohl/a bych mluvit s Paulem Ramseym?
Could I have your Accounts Department, please? Mohl/a bych mluvit s Vaší účtárnou, prosím?
Could I have Mr. Salmon in sales, please? Mohl/a bych mluvit s panem Salmonem z obchodu, prosím?
Could I have extension 234, please? Mohl/a bych být spojen/a s klapkou 234, prosím?
Could you put me through to your Payroll Department, please? Mohl/a byste mě spojit s mzdovou účtárnou, prosím?
Could you connect me to Alice Taylor, please? Mohl/a byste mě spojit s Alice Taylor, prosím?
Could you transfer me to Josh Walsh, please? Mohl/a byste mě spojit s Joshem Walshem, prosím?

Nevolám nevhod?

Pokud někomu voláte, je dobré se ujistit, zda na Vás má čas, nebo zda nevoláte nevhod. 

Is this a good time/moment? Volám vhod? Je to vhodný čas? Máte čas?
Is this a good time to talk? Volám vhod? Je to vhodný čas na hovor? Máte čas?
Have I rung at a bad time? Nevolal/a jsem nevhod? Nevolal jsem ve špatný čas?
Am I calling at a bad time? Nevolám nevhod? Nevolám ve špatný čas?
Would you have a moment? Měl/a byste chvilku?

Zavolám později

Pokud volaný nemá momentálně čas, můžete mu nabídnout, že zavoláte později.

I´ll call back later. Zavolám později.
I´ll call back tomorrow then. Zavolám zpět zítra tedy.
Do you want me to call back later? Chcete, abych Vám zavolal/a později?

Nechci dlouho zdržovat

Pokud máte pocit, že volaný na Vás nemá momentálně čas, můžete použít dané fráze:

I won´t keep you long. Nebudu Vás dlouho zdržovat.
Would you have a minute? I won´t keep you long? Měl/a byste chvilku? Nebudu Vás dlouho zdržovat.

Mám špatné číslo

Občas se může stát, že jste nepozorní a zavoláte na špatné číslo. V tom případě, byste se měli umět vhodně omluvit.

I´m sorry, I must have the wrong number. Promiňte, musím mít špatné číslo.
I´m sorry, I must have dialled the wrong number. Omlouvám se, musel/a jsem vytočit špatné číslo.
Sorry, I was put through to the wrong extension. Could you connect me to Mrs. Winston? Promiňte, byl/a jsem přepojen/a na špatnou klapku. Mohl/a byste mě spojit s paní Winston?

Měl/a bych uvést důvod hovoru

Pokud jste se již spojili s osobou, se kterou chcete mluvit, měli byste také zmínit, proč voláte.

I´m calling about your current capacities for the next week. Volám ohledně momentálních kapacit na další týden.
The reason I´m calling is Mr. Conner. Důvod proč volám, je pan Conner.
It´s about the new job position. Je to kvůli nové pracovní pozici.
It´s with regard to the problem with your sick leave. Je to kvůli problému s Vaší nemocenskou.
I´m calling to confirm your flight. Volám kvůli potvrzení Vašeho letu.
I´m phoning to cancel our next meeting. Volám kvůli zrušení naší příští schůzky.
I´m ringing to enquire about the trip to London. Volám, abych se informovala ohledně cesty do Londýna.
Shall I come over to your office? Mám přijít do Vaší kanceláře?
Can we schedule an appointment? Můžeme si naplánovat schůzku?
Could we set up a meeting? Mohli bychom si domluvit schůzku?
I just wanted to ask when the train leaves. Chtěl/a jsem se zeptat na odjezd vlaku.
Could you tell me when Mrs. Darwin is available? Mohl/a byste mi říci, kdy je paní Darwinová k dispozici?

Podívám se, zda se mi to hodí

Pokud u sebe nemáte diář nebo nevíte, zda se to dotyčné osobě hodí, zvolte tyto fráze:

Let me check that. Musím si to zkontrolovat.
Let me check that with my boss. Musí mi to potvrdit šéf.
Let me check that with my colleague. Can you hold? Musím si to zkontrolovat s kolegou/kolegyní. Můžete posečkat?
I´ll check that with my boss. Zkontroluji si to s mým šéfem.

Nezvládám domluvený termín

Může se také stát, že domluvený termín nebudete moci stihnout. V tomto případě se Vám mohou hodit následující fráze:

I´m extremely sorry, but something urgent has come up. Velmi se omlouvám, ale přišlo mi do toho něco neodkladného.
I´m afraid I can´t make it to our appointment tomorrow morning. Bohužel naši schůzku zítra ráno nestíhám.
I´m very sorry, I can´t make it to the meeting. Velmi se omlouvám, na schůzku to nestíhám.

Potvrzení detailů

Na konci rozhovoru je dobré si ještě jednou projít důležité body.

Ok, let me go through it one more time. Dobrá, ještě jednou si to projděme.
Could we go through the details again? Mohli bychom si znovu projít detaily?
Could you please confirm the details later today? Mohl/a byste prosím potvrdit detaily ještě dnes později?

Kdy bude někdo zpět?

Může se stát, že volaná osoba nebude zrovna v kanceláři, a vy budete mluvit s jeho kolegou nebo asistentkou.

When do you expect her back? Kdy myslíte, že bude zpět?
What time is he going to be back? V kolik hodin bude zpět?
Do you know when he´ll be back in the office? Víte, kdy bude zpět v kanceláři?
Do you know how long she´ll be out of the office? Víte, jak dlouho bude mimo kancelář?

Zanechte vzkaz

Nedostupnému volanému můžete zanechat vzkaz. 

Can I leave a message? Mohu zanechat zprávu?
Could I leave him a message? Please tell him to call back? Mohl/a bych zanechat pro něho zprávu? Řekněte mu prosím, ať zavolá zpět.
Can you take a message? Můžete převzít zprávu?
Could you tell her I called? Mohl/a byste ji říci, že jsem volal/a?
Can you ask him to call me back? Můžete ho požádat, aby mi zavolat zpět?
Could you give Mr. Edgar a message from me? Mohl/a byste předat panu Edgarovi ode mě zprávu?
Could I leave my phone number for her? Mohl/a bych jí zanechat své telefonní číslo?
Could you ask him to call me back as soon as possible Mohl/a byste ho požádat, aby mi zavolal, jakmile to bude možné?
I would like to leave her a message. Let her know that I will be late for today´s afternoon session. Chtěl/a bych pro ni zanechat zprávu. Dejte jí vědět, že přijdu pozdě na dnešní odpolední schůzku.

Ukončení hovoru

Pokud jste vyřídili vše potřebné a chcete telefonát ukončit, použijte následující výrazy. 

Thank you for your time. Goodbye. Děkuji za Váš čas. Nashledanou.
Thank you very much for your help.  Děkuji mnohokrát za Vaši pomoc.
You´ve been very helpful. Byl jste velmi nápomocný. Byla jste velmi nápomocná. Velmi jste mi pomohl/a.
I think I´ve got all the details now. Myslím, že již mám všechny detaily.
I think I´ve got everything I need. Myslím, že je to vše, co potřebuji.

Telefonování z pozice volaného:

Představování se

Pokud očekáváte telefonní hovor v cizím jazyce, měli byste se představovat vhodným způsobem.

Good morning, Smartwings. Dobré ráno, Smartwings.
Good morning, Travelcare. How can I help? Dobré ráno, Travelcare. Jak mohu pomoci?
Good afternoon, Audi. How can I help you? Dobré odpoledne, Audi. Jak Vám mohu pomoci?
Good afternoon, Personnel Department. How may I help you? Dobré odpoledne, osobní oddělení. Jak Vám mohu pomoci?
Good evening, Steve Fields speaking. Dobrý večer, u telefonu je Steve Fields.
Polymetal International. May I help you? Polymetal International. Mohu Vám pomoci?

Kdo volá?

Pokud se volající nepředstavil a vy se chcete dozvědět, kdo volá, je potřeba se zeptat.

Who´s calling, please? Kdo volá, prosím?
May I ask who is calling? Mohu se zeptat, kdo volá?
Can I know what company you are calling from? Mohu se zeptat, z jaké společnosti voláte?
Could I have your name, sir? Mohl/a byste mi dát své jméno pane?
Is that George Gates? Je to George Gates?

Proč voláte?

Asi se také budete chtít zeptat na důvod telefonátu.

What is it about? Kvůli čemu voláte?
May I ask what it is about? Mohu se zeptat kvůli čemu voláte?
Can you tell me what it´s about? Můžete mi říci kvůli čemu voláte?
What is it in connection with? V jaké je to spojitosti?
May I ask the purpose of your call? Mohu se zeptat na důvod Vašeho hovoru?

Komu voláte?

Pokud hovor není určen Vám, můžete se zeptat, komu dotyčný volá.

Who would you like to speak to? S kým byste chtěl/a mluvit?
Would you like to speak to our manager? Chtěl/a byste mluvit s naším manažerem?

Nerozumím

Telefonování v angličtině je zrádné v tom, že ne vždy je srozumitelné, co se po Vás chce. Nebojte se říci o informaci znovu. Ušetříte si zbytečné starosti.

Could you repeat that, please? Mohl/a byste to zopakovat, prosím?
Do you mind repeating that, please? Mohl/a byste to zopakovat, prosím?
Sorry, what was that again? Promiňte, cože to bylo?
Sorry, what did you say? Promiňte, co jste říkal/a?
I´m sorry, but I didn´t catch that. Promiňte, ale nepochytil/a jsem to.
I´m sorry, but I didn´t get that. Promiňte, ale nepochytil/a jsem to.
I´m sorry, could you speak a little more slowly, please? Promiňte, mohl/a byste mluvit trochu pomaleji, prosím?
I´m sorry, I don´t speak English very well. Could you speak slowly? Promiňte, nemluvím anglicky moc dobře. Mohl/a byste mluvit pomaleji?
Could you possibly speak a little more slowly? Mohl/a byste mluvit trochu pomaleji?
I´m sorry, could you speak a bit louder, please? Promiňte, mohl/a byste mluvit trochu víc nahlas, prosím?
I didn´t understand properly. Could you spell it for me, please? Nerozuměl/a jsem pořádně. Mohl/a byste to prosím vyhláskovat?
Let me see if I got your number right. It´s 123 456 789, right? Podívám se, zda jsem pochytil/a Vaše číslo správně. Je to 2123 456 789, ano?
Would you speak a bit up? I can´t hear you well. Mluvil/a byste trochu nahlas? Neslyším Vás moc dobře.
I´m afraid I can´t hear you very well. Bohužel Vás neslyším moc dobře.
I´m afraid I don´t understand what you mean. Bohužel nerozumím tomu, co říkáte.
What exactly do you mean by that? Co tím přesně myslíte?

Máte špatné číslo

Může se stát, že volající má špatné číslo. Měli byste tedy zareagovat.

You must have the wrong number. Musíte mít špatné číslo.
Sorry, you have the wrong extension. I´ll connect you to our switchboard again. Promiňte, máte špatnou klapku. Přepojím Vás znovu na telefonní ústřednu.

Odmítnutí

Může se stát, že s danou osobou nebudete chtít mluvit. Měli byste ji tedy slušně odmítnout.

I´m afraid I´m not the right person to speak to. Obávám se, že nejsem ta správná osoba, s kterou chcete mluvit.
I´m sorry, but I can´t give you that information. Omlouvám se, ale nemohu Vám předat tuto informaci.

Zjistím, zda je dostupný/á

Pokud nevíte, zda je volaná osoba poblíž, nabídněte volajícímu, že to zjistíte. Pak následuje požadavek na strpení.

I´ll just check if she´s available. Zjistím, zda je k dispozici.
Let me check if she´s available. Zjistím, jestli je k dispozici.
I´ll see if he´s in the office. Podívám se, zda je v kanceláři.
I´ll see if she´s in. Podívám se, jestli je uvnitř.

Moment prosím

Může se stát, že ve chvíli, kdy Vám někdo volá, nemůžete zrovna mluvit nebo chce volající na někoho přepojit a dotyčný má obsazeno. Ať je důvod jakýkoliv, použijte jednu s těchto frází:

Hold the line, please. Vydržte na lince, prosím. Nezavěšujte.
Can you hold, please? Můžete počkat, prosím?
Will you hold? Vydržíte? Počkáte?
Would you like to hold? Chtěl/a byste posečkat?
Can I put you on hold? Mohu Vás nechat čekat?
I´ll put you on hold. Nechám Vás čekat. Nezavěšujte.
The line´s busy. Shall I put you on hold? Linka je obsazená. Můžete počkat?
Are you OK to wait a couple of minutes? Můžete počkat pár minutek?
If you could just bear with me a second? Mohl/a byste chvíli počkat?
Sorry to keep you waiting? Promiňte, že musíte čekat?
I´m very sorry to keep you waiting. Promiňte, že Vás nechávám čekat.

Můžete zavolat později?

Pokud nemáte momentálně čas nebo kolega či šéf, se kterým chce volající mluvit není zrovna k dispozici, použijte tyto výrazy:

Do you mind calling back later this afternoon? Vadilo by Vám zavolat zpět později dnes odpoledne?
Would you mind calling me back tomorrow? Vadilo by Vám zavolat mi zpět zítra?
I´m quite busy right now, would you call me later, please? Právě teď jsem docela zaneprázdněný/á, zavolal/a byste mi později, prosím?

Přepojím Vás

Pokud chce volající mluvit s kolegou či šéfem, můžete volajícího přepojit.

I´ll put you through. Přepojím Vás.
I´m putting you through. Přepojuji Vás.
One moment, I´ll connect you. Moment, přepojím Vás.
I´ll try to connect you to our Marketing Department. Pokusím se Vás přepojit na obchodní oddělení.
I´ll try to connect you to Mr. Frank. Pokusím se Vás přepojit na pana Franka.
I´ll put you through to Mrs. Hardy. Spojím Vás s paní Hardy.
I´ll trasfer you to Ms. Moss. Přepojím Vás na slečnu Moss.

Linka je obsazená

Může se stát, že v době hovoru je linka obsazená.

I´m very sorry, the line is busy. Velmi se omlouvám se, ale linka je obsazená.
I´m sorry, the line is engaged. Omlouvám se, linka je obsazená.

Není k dispozici

Existuje mnoho důvodů, proč není volaný k dispozici. Měli byste to umět nějak vysvětlit.

I´m sorry, there´s no answer. Promiňte, ale není žádná odpověď.
I´m afraid he´s on another line. Obávám se, že je na jiné lince.
I´m afraid he isn´t in the office today. Obávám se, že dnes není v kanceláři.
I´m sorry, but he´s away on business. Omlouvám se, ale je na pracovní cestě.
I´m sorry, but she´s in a meeting right now. Omlouvám se, ale je právě na schůzce.
I´m sorry, but he´s on holiday this week. Omlouvám se, ale je tento týden na dovolené.
Sorry, she isn´t in at the moment. Promiňte, právě tu není.
I´m afraid she´s out of the office. Obávám se, že je mimo kancelář.
I´m afraid he isn´t in the office. Obávám se, že není v kanceláři.
She isn´t at her desk at the moment. Would you like to speak to someone else? Právě teď není v kanceláři (u stolu). Chtěl/a byste mluvit s někým jiným?

Kdy bude k dispozici?

Můžete také nabídnout dobu nebo čas, kdy se kolega či šéf vrátí.

He´ll not be available until 5 o´clock. Nebude k dispozici před 5 hodinou.
She should be free later this afternoon. Měla by mít volno později dnes odpoledne.
He should be available later this morning. Měl by být k dispozici později dnes ráno.
She´ll be free in an hour. Měla by mít volno za hodinu.
He´ll not be back until 3. Nebude zpět před 3.

Zanechte vzkaz

V případě, že volaného neseženete, můžete zanechat vzkaz.

Can I take a message? Mohu převzít zprávu?
Would you like to leave a message? Chtěl/a byste zanechat zprávu?
Can I give him a message? Mohu mu zanechat zprávu?
Shall I ask her to call you back? Mám se jí zeptat, zda Vám zavolá zpět?
Would you care to leave a message? Chtěl/a byste zanechat zprávu?
I´ll just get a pen. Seženu si pero.
Let me read it back to you. Pro jistotu Vám to znovu přečtu.
I´ll make sure he gets your message. Ujistím se, že dostane Vaši zprávu.
I´ll give her the message. Předám jí zprávu.

Nehodí se mi to

Když s Vámi chce volající mluvit, ale Vám se to nehodí, zvolte tyto fráze:

I´m very sorry, but I´m on my way to a meeting right now. Can I call you back? Velmi se omlouvám, ale jsem právě na cestě na shůzku. Mohu Vám zavolat později?
I´m sorry, but I´m in the middle of the meeting. I´ll call you back. Omlouvám se, ale jsem uprostřed jednání. Zavolám Vám zpět.
I´m afraid I´m a little busy right now. Could I call you back in an hour? Obávám se, že jsem nyní trochu zaneprázdněn/a. Mohl/a byste zavolat zpět za hodinu?
I´m afraid Friday afternoon is rather inconvenient. Obávám se, že pátek je docela nevhodný (nevyhovuje mi).
Yes, Wednesday morning is fine, but I´d prefer the afternoon if you don´t mind. Ano, středa ráno je v pohodě, ale dala bych přednost odpoledni pokud Vám to nevadí.
Could we possibly make it on Monday afternoon instead? Mohl/a byste v pondělí odpoledne místo toho?

Ukončení hovoru

Pokud jste vyřídili vše potřebné a chcete telefonát ukončit, použijte následující výrazy. 

Is there anything else? Máte ještě něco?
Is there anything else I can help you with? Mohu Vám ještě s něčím jiným pomoci?
Is there anything else I can do for you? Je ještě něco, co bych pro Vás mohl/a udělat?
Thank you for calling me back. Goodbye. Děkuji, že jste zavolal/a zpět. Nashledanou.
Thank you for returning  my call. Děkuji, že jste zavolal/a zpět.

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council