Čekejte prosím...

Jak zvládnout pracovní pohovor v angličtině?

Cesta k vysněné pracovní pozici často vede přes pracovní pohovor. V současné době je na trhu spousta mezinárodních společností, které částečně či úplně vyžadují pohovor, který je veden v cizím jazyce, většinou v angličtině. Pracovní pohovor neboli anglicky Job interview je pro mnohé lidi stresujícím zážitkem, o to víc, když probíhá v jiném jazyce.

Jednoduchým textům v cizím jazyce rozumí skoro tři čtvrtiny Čechů, ale pokud dojde na aktivní řeč, je situace mnohem horší. Důvodů je hned několik - stydíme se, že uděláme chybu, je nám trapně za špatnou výslovnost nebo se obáváme, že nám chybí slovní zásoba a nebudeme schopni komunikovat na dané úrovni. Jak se na takovýto pohovor připravit, na co můžete narazit, a jak ze sebe dostat to nejlepší, abychom vyhráli nad konkurencí? Anglický pohovor je v podstatě obsahově stejný, jako ten v českém jazyce, jen při něm ukazujete Vaše schopnosti mluvit anglicky.

Desatero pracovního pohovoru v angličtině: 

1. Zjistěte si informace o společnosti

Stejně jako u pohovoru v češtině, je dobré si před každým pohovorem zjistit základní informace o společnosti, ve které se ucházíte o pracovní pozici. Budete působit, že máte o práci skutečný zájem.

2. Trénujte

Podle hesla „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ zkoušejte pár dní před konkurzem angličtinu nanečisto doma. Můžete poprosit někoho z rodiny nebo svého známého, aby s vámi vedl pohovor. Zkuste také používat různé fráze při pohovoru či odpovědi na případné otázky doma před zrcadlem. Nejenže si tak osvěžíte jazyk, který budete při pohovoru potřebovat, ale zároveň si budete moct vyzkoušet, jak váš projev působí a jak při něm vypadáte.

3. Nepodceňte přípravu

Kromě toho, že na pohovor přijdete včas, v čistém oblečení a upravení, mějte s sebou připravené veškeré dokumenty, které by mohly zaměstnavatele zajímat. A to nejen v češtině, ale i v anglickém jazyce. Lehce si tak budete moci na poslední chvíli projít názvy oborů svého vzdělání nebo krátké souhrny Vašich zkušeností z předchozích zaměstnání. 

4. Uklidněte se

Pokud vás přepadá nervozita, zhluboka dýchejte, popřípadě si vezměte žvýkačku. Zkoncentrujete se na přítomný okamžik, snížíte tak úzkost. Pomocníkem může být i fyzická aktivita – jděte se proběhnout nebo si zaplavat. Pamatujte, že nízké sebevědomí a černé myšlenky vám mohou překazit veškerou snahu. Myslete proto pozitivně a soustřeďte se na své silné stránky.

5. Buďte sami sebou

Zkušení personalisté na vás dokáží poznat, když si budete vymýšlet nebo budete nesví. Na pohovoru buďte vždy upřímní k sobě i k člověku, se kterým rozhovor děláte. Určitě je dobré znát své dobré i špatné vlastnosti. Je vhodné zdůraznit dovednosti, které Vám jdou nejlépe a naopak o těch špatných nemluvit vůbec, popřípadě dodejte, že pracujete na jejich zlepšení.

6. Soft skills

Soft skills neboli měkké dovednosti souvisí se sociální a emoční inteligencí. Jinými slovy, nejde jen o to, co říkáte, ale jak to říkáte. Prozkoumejte zákoutí jazykové stylistiky a zjistěte, jaké výrazy z cizího jazyka použít, pokud chcete znít přátelsky, formálně a důvěryhodně. Určitě je také vhodné znát například celé fráze pro chvíle, kdy potřebujete při pohovoru získat trochu času na odpověď.

7. Dodržujte etiketu

V každém jazyce existuje soubor frází či slov, které jsou nejčastěji používány v různých situacích. To se týká i pracovních pohovorů. Nezapomeňte hlavně na běžné zdvořilostní fráze. Naučte se je opravdu dobře, jako byste mluvili ve svém rodném jazyce. Možná je to s podivem, ale pozdrav či obyčejné poděkování mohou udělat velký dojem.

8. Mluvte jednoduše

Pokud si nejste jistí, zkuste mluvit co možná nejjednodušeji a nezamotávat se v dlouhých souvětích. Pokud nebudete některým otázkám rozumět, nebojte se požádat o jejich zopakování či vysvětlení. Vždy je lepší se zeptat, než předstírat, že chápete, a poté odpovědět špatně. Zaměstnavatel dá jistě přednost tomu, kdo je odhodlán zjistit maximum ke klientově spokojenosti, před někým, kdo jenom předstírá, že otázce rozuměl.

9. Chybovat je lidské

Snažte se mluvit přirozeně a příliš nepřemýšlet nad gramatikou. Pokud váš projev bude působit profesionálně, sympaticky a sebevědomě, váš potenciální zaměstnavatel Vám jistě drobné chyby v gramatice odpustí. Mnohem křečovitěji působí, pokud na své chyby zbytečně upozorňujete a vracíte se k nim.

10. Napište děkovný email

Pokud jste nervózní a rádi byste udělali dobrý dojem, nečekejte, až se Vám společnost sama ozve. Můžete napsat personalistovi, se kterým jste dělali pohovor, děkovný email, ve kterém mu poděkujete za jeho čas, který Vám věnoval. Dodat také můžete, že jste ji/jej rádi poznali.

Důležité fráze:

Pokud nemáte příliš času se na pohovor v angličtině připravit, pomůže Vám přehled nejčastějších otázek a odpovědí. Často budete vyzváni ke krátkému představení se v angličtině, jinak pracovní pohovor probíhá stejně jako každý jiný. Personalista se od Vás bude snažit zjistit, kdo jste, co umíte a proč chcete pracovat v dané firmě.

Na začátku pohovoru se využívají tzv. icebreaker otázky. Jsou to fráze, které pomáhají započít konverzaci a uvolnit atmosféru:

How are you today?

Jak se máte?

I´m fine, thank you. 

Mám se dobře děkuji.

Did you have any trouble finding us?

Měl/a jste problém nás najít?

It wasn´t difficult with my mobile application.

S mobilní aplikací to nebylo těžké.

Mezi základní otázky se tedy budou řadit ty samé otázky, které byste čekali v češtině:

Tell me a little about yourself./Can you tell me something about yourself?

Řekněte mi něco málo o sobě./Můžete mi o sobě něco povědět?

Well, my name is Mary Simpson. I am a manager with a degree in Business Administration. My qualifications include fifteen years of experience in international and homeland corporates. My experience also includes knowledge of management of companies and leadership. 

Takže, jmenuji se Mary Simpson. Jsem manažerka a mám vystudováno podnikové řízení. Mám patnáctiletou praxi v mezinárodních a domácích firmách. Má praxe zahrnuje znalosti řízení ve společnostech a vedení.

Why would you like to work for us?/Why are you interested in working at this company?

 

Proč byste pro nás chtěl/a pracovat?/Proč jste si vybral/a právě tuto firmu?

I understand that your company is on the rise. As I’ve read on your website and in media, you are going to launch several new products in the upcoming months. I would like to be a part of this business. I believe that your company will allow me to grow both professionally and as a person. I’ve always been interested in  marketing and computer programming.

Vím, že Vaše společnost je na vzestupu. Četl/a jsem na webových stránkách a v tisku, že máte v plánu uvést na trh několik nových produktů v nadcházejících měsících. Chtěl/a bych být součástí této obchodní činnosti. Věřím, že Vaše společnost mi dovolí růst, jak profesionálně, tak i osobnostně. Vždy jsem se zajímal/a o marketing a počítačové programování.

What are your strengths?/What do you consider your greatest strength? 

Jaké jsou Vaše silné stránky?/Co považujete za svoji největší přednost?

I think I‘m a punctual person. I always arrive early and complete my work on time. I am also reliable and organized. I have communicative and business skills. I am willing to learn new things and travel.

Myslím, že jsem dochvilný/á. Vždy přijíždím brzy a dokončuji svou práci včas. Jsem také spolehlivý/á a pracuji systematickým způsobem. Mám komunikační a obchodní dovednosti. Jsem ochotný/á učit se novým věcem a cestovat.

What are your weaknesses?/What do you consider your greatest weakness? 

Jaké jsou Vaše slabé stránky?/Co považujete za svoji největší slabinu?

I am sometimes slower in completing my tasks compared to others even if I really want to get things right. I double or sometimes even triple-check documents to make sure everything is correct.

Někdy mi trvá déle dokončovat úkoly ve srovnání s ostatními, i když opravdu chci dělat věci správně. Někdy mi trvá dvakrát, dokonce třikrát déle zkontrolovat dokumentaci, a ujistit se, že je vše správně.

What are your career goals?/ Where do you see yourself five years from now?  

Jaké jsou Vaše pracovní cíle?/Kde byste chtěl/a být za 5 let?

I would like to improve my telephone and presentation skills. As well I would love to study another foreign language, I am the most interested in Spanish. I definitely see myself in a better position than I am now.

Chtěl/a bych si vylepšit umění komunikace po telefonu a prezentace. Také bych rád/a studovala další cizí jazyk, nejvíce mě zajímá španělština. Rozhodně se vidím na lepší pozici než jsem nyní.

What kind of salary do you expect?/What salary range would you require to take this job?

Jaká jsou Vaše platová očekávání?/Jaké platové rozpětí si u této pozice představujete?

From the research that I have done it appears to be in the 30–40,000 CZK range. Is that a range that fit with your salary structure?

Z průzkumu, který jsem si uděl/a, se platové rozpětí pohybuje mezi 30,000 - 40, 000 Kč. Je to rozpětí, které odpovídá Vašemu mzdovému ohodnocení?

 

Další otázky, se kterými byste se mohli setkat na pohovoru v anglickému jazyce:

Why do you want this job? Proč chcete tuto práci?
Why are you interested in this job position? Proč máte zájem o tuto pracovní pozici?
What do you know about our organization? Co víte o naší organizaci?
Why would you like to work for our company? Proč byste chtěl/a pracovat pro naší společnost?
Why did you leave your last job? Proč jste odešel/la z posledního zaměstnání?
Could you tell me about your last job? Mohl/a byste mi říci o Vašem posledním zaměstnání?
How long did you work there? Jak dlouho jste tam pracoval/a?
What were your responsibilities? Za co jste byl/a zodpovědný/á?
What were you responsible for? Za co jste byl/a zodpovědný/á?
What is your greatest work achievement?  Co je Vaším největším pracovním úspěchem?
What have you achieved in your life you are proud of? Čeho jste ve svém životě dosáhl/a, na co jste pyšný/á?
Have you ever worked on a similar position?  Pracoval/a jste někdy na podobné pozici?
Have you done anything you are proud of? Udělal/a jste něco, na co jste hrdý/á?
Do you have any experience in sales? Máte nějaké zkušenosti v oblasti prodeje?
What is your leadership style? Jaký je Váš styl vedení?
What are your salary expectations?  Jaký plat očekáváte?
Are you willing to work overtime if needed?  Jste ochoten/na pracovat přesčas, když to bude zapotřebí?
Do you handle conflict well? Zvládáte konflikt dobře?
How has your education prepared you for your career? Jak Vás Vaše vzdělání připravilo na Vaši kariéru?
Would you rather work with information or with people? Raději pracujete s informacemi nebo s lidmi?
What are your hobbies? Jaké máte koníčky?
What motivates you? Co Vás motivuje?
Are you a team player? Jste týmový hráč?
Are you willing to travel? How much? Jste ochotný/á cestovat? Jak moc?
How do you personally define success? Jak osobně definujete úspěch?
How would you describe your ideal job? Jak byste popsal/a svou ideální práci?
What qualities do you feel a successful manager should have? Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít úspěšný manažer?
What are you looking for in your next job? Jaká máte očekávání ve Vaší další práci?
Why do you think we should hire you? Proč myslíte, že bychom Vás měli přijmout?
Tell me something about yourself that isn’t on your resume. Řekněte mi o sobě něco, co není ve Vašem životopise.
When could you start working for our company? Kdy byste pro nás mohl/a začít pracovat?

Další odpovědi, které byste mohli použít na pohovoru v anglickému jazyce:

I consider myself… Považuji se za…
I pay attention to… Věnuji pozornost…
I graduated in… from… Mám diplom z… /předmět/ na… /místo, škola...
I took one year training program at… Absolvoval/a jsem roční vzdělávací program na…
I would like to put into practice what I learned at university/school. Chci začít prakticky používat to, co jsem se naučil/a na univerzitě/škole.
I resigned from my previous position, because… Odešel/a jsem ze své předchozí práce, protože…
I was laid off because the company relocated/needed to cut costs. Byl/a jsem propuštěn/a, protože firma se přestěhovala/potřebovala snížit náklady.
I’ve always been interested in… and your company is one of the best in this field. Vždy mě zajímalo… /nějaký obor, činnost/ a vaše firma je v tomto oboru špičkou.
I was responsible for… Měl/a jsem na starosti…
I have great… skills. Mám skvělé zkušenosti v oboru…
I might need to learn to… This is something I’m working on at the moment. Asi bych se potřeboval/a naučit… Tohle je něco, na čem teď právě pracuji.
I occasionally focus on... instead of... I’m learning how to focus on... as well. Někdy se soustředím na... místo, abych se soustředil/a na... Takže se teď učím, jak se zaměřit na... stejnou měrou.
I can start immediately. Můžu začít hned.
I will be available for work… Mohu začít s touto prací…
Who would I report to? Kdo bude můj nadřízený?
Are there any benefits your company offers its employees?  Nabízí Vaše společnost nějaké zaměstnanecké výhody?
I haven’t looked at that yet.  Tím jsem se ještě nezabýval/a.
I’m not 100 % sure on that. Tímhle si nejsem stoprocentně jistý/á.
I’m going to investigate further. Pokusím se o tom zjistit více.

Tyto výrazy by se Vám také mohly hodit.

to achieve dosáhnout
an applicant uchazeč
to apply for a job ucházet se o práci
to be accepted být přijat
to be fired být vyhozen
to be hired být přijat
to be interested in zajímat se o
to be promoted být povýšen
a boss šéf
a curriculum vitae životopis
a day off den volna
duties povinnosti
education vzdělání
to employ zaměstnat
an employee zaměstnanec
employed zaměstnaný
an employer zaměstnavatel
an employment contract pracovní smlouva
an expect očekávat
expectations očekávání
to fill in the form vyplnit formulář
fixed hours pevně stanovená pracovní doba
flexible flexibilní
a full-time job práce na plný úvazek
hard-working tvrdě pracující
to hire najmout, přijmout
a home office práce z domu
to improve zlepšit se
an interview pohovor
a job description popis práce
to lead a team vést tým
an opportunity příležitost
a paid leave placená dovolená
a part-time job práce na částečný úvazek
qualifications kvalifikace
referees osoby poskytující reference
references reference
a result výsledek
a salary plat
a sick day den volna kvůli nemoci
skills schopnosti
staff zaměstnanci
to start working začít pracovat
strengths silné stránky
a subordinate podřízený
to succeed uspět
a success úspěch
training školení
a trial period zkušební doba
unemployed nezaměstnaný
a wage mzda
weaknesses slabé stránky
working hours pracovní hodiny
to work hard tvrdě pracovat
to work overtime pracovat přesčas
to work shifts pracovat na směny
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council