Čekejte prosím...

Jak napsat anglický životopis?

Pro životopis v angličtině neboli Curriculum Vitae (CV) platí stejná obecná pravidla jako pro český životopis. Základem je stručnost, přehlednost a precizní grafická úprava životopisu. Pokud jde o vzhled, tzn. zarovnání, řádkování nebo volba velikosti písma, neexistuje žádné pravidlo týkající se vzhledu životopisu. V Evropě se objevují snahy o jednotnou formu, kterou můžete najít na europass.cz. Obecně se můžeme bavit o dvou typech životopisů - strukturovaném (chronological) a profesním (functional). 

 

Strukturovaný životopis - Chronological Curriculum Vitae

Častěji se můžeme setkat se strukturovaným neboli chronologickým životopisem. Je obecnější a v podstatě ho stačí jednou napsat a pak už pouze doplňovat aktuální informace, pokud dojde ke změně některých údajů jako vzdělání, zaměstnání nebo dovedností. Strukturovaný životopis by měl obsahovat:

 • Úvod - Heading
 • Osobní údaje - Personal information/data
 • Pracovní zkušenosti - Work experience
 • Vzdělání a kvalifikace/školení - Education and qualification/training
 • Znalosti a dovednosti - Skills/Abilities
 • Ostatní informace - Additional information

Profesní životopis - Functional Curriculum Vitae

S profesním neboli funkčním životopisem se setkáváme měně často už jenom proto, že je složitější na napsání. Je totiž šitý na míru pro každou pozici, o kterou se ucházíme. Jeho výhodou je, že mezi spoustou dalších konkurenčních životopisů nezapadne a potencionálního zaměstnavatele může opravdu oslovit. Další jeho výhodou je, že díky své struktuře není jasně vidět chronologický postup v zaměstnání a pokud jste měli mezeru mezi dvěma různými úvazky, není to na první pohled patrné, protože zdůrazňujete své přednosti. Struktura profesního životopisu je obvykle následující:

 • Úvod - Heading
 • Osobní údaje - Personal information/data
 • Cíl - Objective
 • Profesní úspěchy - Professional achievements, accomplishments
 • Dovednosti - Skills
 • Pracovní historie - Work history
 • Vzdělání - Education
 • Reference a ostatní - References and others

Úvod - Heading

Životopis většinou začíná  slovy Curriculum vitae nebo v případě, že je směrován do Ameriky Resume. Také je možné nepoužívat tyto termíny, ale rovnou začít svým jménem a příjmením, což je v poslední době asi nejvhodnější. Tituly se u jména neuvádějí. Jedním z důvodů je to, že v anglicky mluvících zemích není na akademické tituly kladený takový důraz jako u nás. Další a zásadnější důvod pro neuvádění titulů jsou rozdíly mezi tituly v angličtině a češtině. Standardní české zkratky Bc., Mgr. nebo Ing. nejsou pro anglické mluvčí srozumitelné.

Osobní údaje - Personal information/data

Na rozdíl od českého životopisu se osobní údaje v životopisu v angličtině vyskytují minimálně. Rodinný stav a běžně i datum narození se považují za citlivé informace, které se nesdělují. Naopak fotografie se do životopisu v angličtině obvykle vkládá. Samozřejmostí je profesionální portrétová fotografie ve formálním oblečení. Kromě jména, adresy, telefonního čísla a emailu můžeme také uvést národnost a datum narození. Co se týká telefonního čísla, mělo by být v mezinárodním tvaru a forma emailu by měla být také reprezentativní. 

Datum narození v angličtině se zapisuje jinak, než jsme zvyklí v češtině. Číselný zápis 1. 7. 1980 angličtině nepoužívá. Rozdíly jsou navíc mezi britskou a americkou angličtinou. Pokud napíšeme 1/7/1980, pro Brity půjde o měsíc září, ale pro Američany o leden. Všeobecně srozumitelný způsob, jak psát datum v angličtině, je vypsat měsíc slovy, např. 1 July, 1980 (1st July, 1980) popř. July 1, 1980 (July 1st, 1980). 

V případě, že byste chtěli uvést své pohlaví, doplníte Gender: Male/Female nebo u rodinného stavu napíšete Marital Status: Single/Married.

PERSONAL INFORMATION

Name: Susan Black

Address: Sokolska 5, Olomouc, Czech Republic

Telephone number: +420 777 858 954

Email address: black.susan@seznam.cz

Nationality: Czech

Date of birth: 1 July, 1980

Pracovní zkušenosti - Work experience

Po úvodu je vhodné pokračovat s informacemi o pracovních zkušenostech. Tuto část můžeme označit nadpisy work experience, professional experience, employment history nebo career history. Informace o dosaženém vzdělání a dosavadním zaměstnání se uvádějí v pořadí od nejaktuálnějších po nejstarší.

Zpravidla se začíná vzděláním, ale kdo má rozsáhlé pracovní zkušenosti, může je uvést jako první. U každé praxe začněte časovým omezením, kdy trvala (pokud jde o několikaletou praxi, měsíce psát nemusíte). Pokud zaměstnání stále trvá, použijte slovíčko present. Dále dopište název pozice a firmy, pro kterou jste pracovali. Pokud posíláte životopis do zahraničí, nezapomeňte také dopsat stát, kde jste pracovali. Je také vhodné k názvu firmy dopsat stručně, čím se firma zabývá, v případě, že není nadnárodní.

Užitečné fráze:

to assess ohodnotit
to assist in asistovat při
to approve  schvalovat
to arrange zařizovat
based on na základě
to be in charge of být zodpovědný za
to be included in/include být zahrnut do, zahrnovat
to be involved in/involve být zapojen do
to be responsible for být zodpovědný za
to build stavět
to chair meetings vést jednání
to contribute to přispívat
to coordinate koordinovat
to create vytvářet
to deal with starat se o, zařizovat, řešit
to develop vyvíjet
to double number of clients zdvojnásobit počet klientů
duties povinnosti
to ensure zajišťovat
to give advice radit
to increase sales by zvýšit prodeje o
to interview candidates dělat pohovor s kandidáty
to lead vést
to make presentations dělat prezentace
to maintain udržet, starat se 
to monitor sledovat
to negotiate vyjednávat
to plan plánovat
a proposal nabídka, návrh
to propose nabídnout, navrhnout
to organize events organizovat akce
to oversee dohlížet, kontrolovat
to play key role in hrát klíčovou roli v
to prepare připravovat
to provide poskytovat
to report to podřídit 
to review kontrolovat
to supervise dohlížet, řídit
to support podporovat
to take care of starat se o
to train staff školit personál

WORK EXPERIENCE

01/07/2004–31/12/2011

Junior manager 

CK Léto, s. r. o., travel agency Sladkovského 126, 530 02 Pardubice (Czech Republic) 

Administration and organization of tours around Europe

Business or sector: Culture, entertainment and leisure

 

19/06/2003–21/09/2003

Tourist assistant

Casino Pier and Breakwater Beach, amusement park 800 Ocean Terrace, US-087 51 Seaside Heights (United States)

Secures safety control of visitors, ensures smooth operation of programs for clients

Business or sector: Culture, entertainment and leisure

Vzdělání a kvalifikace/školení - Education and qualification/training

Informace o dosaženém vzdělání se opět uvádějí v pořadí od nejaktuálnějších po nejstarší. Při psaní životopisu v angličtině je potřeba věnovat zvláštní pozornost překladu názvů škol. Je zbytečné zmiňovat základní školu, ta je samozřejmostí a nemá žádné zaměření. Pokud máte vysokou školu, pak střední školu pište hlavně v případě, že má její zaměření něco společného s požadovanou profesí.

Pro základní školu se většinou používají názvy Basic, Elementary nebo Primary School. Pro střední školu pak Secondary nebo High school. Lze také použít výraz Grammar School, což je něco jako gymnázium. V případě vysoké školy se používá v Briánii název University a v Americe College, i když s těmito dvěma názvy je to trochu složitější.

S ukončením středoškolského studia je to také zajímavé. Česká maturita se kdysi překládala jako School Leaving Exam, což nebylo ideální, protože to nikomu nic neříkalo. Dnes se proto používá název Maturita Exam, což sice v zahraničí nikdo nezná, ale pochopí, že jde o ukončené střední vzdělávání.

V Británii se střední škola zakončuje zkouškou A-LEVELS (Advanced Level General Certificate of Education), nebo GCSE (General Certificate of Secondary Education). V Americe mají zkoušku SAT (Scholastic Aptitude Test/Scholastic Assessment Test). Můžete se také setkat s výrazem Final Exam, což je zkouška při zakončení ročníku.

V případě, že ukončíte vysokou školu, používá se termínu Graduation, v překladu promoce. V Americe jde také o zakončení střední školy. Pro diplomovou práci se používá spojení Diploma Thesis a pro státní zkoušku State Exam. Pokud budete ještě pokračovat ve vysokoškolském studiu, budete ho zakončovat dizertační prací, což je v překladu Doctoral Thesis.

Tituly v angličtině se sice se jménem nepoužívají, ale v rámci sekce vzdělání se v životopisu objeví. V zájmu korektnosti je možné uvést českou zkratku titulu, ale je nutné ji dále vysvětlit. Ideálním řešením, jak psát tituly v angličtině, je zvolit slovní vyjádření typu Bachelor´s Degree in Accounting, Master´s Degree in Business, Doctor´s Degree in Philosophy apod.

Užitečné fráze:

major  hlavní předměty
minors vedlejší předměty
principle studies hlavní předměty studia
secondary studies vedlejší předměty studia
undergraduate studies pregraduální studium
postgraduate studies postgraduální studium
Bachelor´s Degree bakalářský titul
Bachelor of Arts (BA, B.A.) bakalář společenských věd, filozofie
Bachelor of Business Administration (BBA) bakalář podnikového řízení
Bachelor of Education (BEd) bakalář pedagogiky
Bachelor of Laws (LLB) bakalář práv
Bachelor of Science (BSc, BS, SB, ScB) bakalář přírodních věd
Master´s Degree  magisterský titul 
Master of Arts (MA, M.A.)  magistr společenských věd, filozofie 
Master of Business Administration (MBA) magistr podnikového řízení
Master of Education (M.Ed., MAEd., Ed.M.) magistr pedagogiky
Master of Laws (LLM, LL.M, LL.M.) magistr práv
Master of Science (MSc, M.Sc., MS, M.S.) magistr přírodních věd
Doctor´s Degree doktorský titul
Doctor of Arts (DA, D.A.) doktor společenských věd, filozofie
Doctor of Business Administration (DBA) doktor podnikového řízení
Doctor of Medicine (MD, DM) doktor medicíny
Doctor of Laws (LLD) doktor práv

EDUCATION

21/09/1998–12/06/2001

Tertiary professional education in the field of Hospitality and Tourism, certified specialist / DiS.

EQF level 6 Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Hradec Králové (Czech Republic)

Profile subjects: hotel and restaurant operations, economics, travel agency management

Study focus on hotel operations and acquisition of skills needed for hotel, restaurant and travel agency middle management

Knowledge of marketing, operations and inteprepreunial activities, monetary and fiscal policy, accounting and organization of catering services

 

01/09/1994–01/06/1998

Maturita examination in the field of Business Academy

EQF level 4 Obchodní akademie a jazyková škola, Pardubice (Czech Republic)

Profile subjects: accounting, economics, law, information technology

Language skills, Microsoft Office 2010, touch writing, bookkeeping, knowledge of legal regulations, business etiquette

Znalosti a dovednosti - Skills/Abilities

Do životopisu bychom také měli uvést informace o znalostech a dovednostech. Tuto část můžeme pojmenovat pouze Skills nebo se rozepsat. Můžete také uvést Personal Skills a do této kolonky uvést všechny další dovednosti nebo ji rozdělit na Personal, Computer, Language and Other Skills. 

Osobní dovednosti - Personal Skills

Do této části patří informace o Vašich povahových rysech, které by Vám mohly pomoci k získání požadované pozice. 

Užitečné fráze:

accurate přesný
committed angažovaný, oddaný
communicative komunikativní
courteous zdvořilý
decisive rozhodný
a deadline oriented attitude orientace na dodržování termínů
dependable spolehlivý
determined odhodlaný
diligent pilný
easy-going nekonfliktní
fast learner rychle se učící
flexible přizpůsobivý, poddajný
friendly přátelský
hardworking tvrdě pracující
loyal loajální
open-minded tolerantní, bez předsudků
organized systematický
polite zdvořilý
punctual dochvilný
relaxed uvolněný, pohodový
reliable spolehlivý
responsible zodpovědný
results oriented orientován na výsledky
self-confident sebevědomý
self-driven samostatný
self-reliant samostatný
a team player týmový hráč
thoughtful ohleduplný
willing to learn ochotný se učit
willing to travel ochotný cestovat
business skills obchodní dovednosti
communication skills komunikační dovednosti
interpersonal skills mezilidské dovednosti
leadership skills vůdčí schopnosti
managemet skills řídící schopnosti
organisational skills organizační schopnosti
presentation skills umění komunikovat
telephone skills umění komunikovat po telefonu
verbal skills jazykové/verbální dovednosti

Jazykové dovednosti - Language Skills

Mezi důležité doplňující údaje v životopisu patří znalost jazyků. Pokud ho posíláte do zahraničí, je vhodné zmínit, jaký je Váš mateřský jazyk, tzn. mother tongue: Czech. V případě dalších jazyků můžete použít mezinárodní klasifikaci, kde se jazyková úroveň označuje mezinárodními zkratkami A1, A2, B1, B2, C1 a C2. A1 je začátečník a C2 je plynulé ovládání jazyka slovem a písmem. Pokud jste absolvovali některou z mezinárodních zkoušek, je vhodné uvést i získaný certifikát.

 • A1 = elementary (pokročilý začátečník)
 • A2 = pre-intermediate (mírně pokročilý)
 • B1 = intermediate (středně pokročilý)
 • B2 = upper-intermediate (vyšší středně pokročilý)
 • C1 = advanced (pokročilý)
 • C2 = proficient (jazykově způsobilý)

Pokud si nejste jisti  mezinárodním označením, můžete použít i obecnější výrazy:

basic základní znalost
good dobrá znalost
moderate střední znalost
advanced pokročilá znalost
fluent plynulá znalost
native rodilý mluvčí

Počítačové dovednosti - Computer Skills

Počítačové dovednosti jsou v současné době důležitou součástí životopisu. Můžete uvést pouze názvy softwarových aplikací nebo pokud chcete zapůsobit na potencionálního zaměstnavatele, můžete ho doplnit vhodnými anglickými výrazy.

Užitečné fráze:

advanced experience with pokročilá zkušenost s
advanced level in pokročilá úroveň v
advanced user of pokročilý uživatel
beginner začátečník
extensive knowledge of rozsáhlá, značná znalost
experienced in mající zkušenosti v
full understanding of plně rozumí
good background in dobrá znalost
thorough knowledge of podrobná znalost

Další dovednosti - Other Skills

Do této části můžete napsat jazykové a počítačové dovednosti, v případě, že nejsou na vysoké úrovni a pro profesi, o kterou se ucházíte, nejsou tak důležité. Pak stačí uvést Language Skills a Computer Skills a nemusíte je mít ve zvláštním odstavci. Je také možné do ostatních dovedností napsat pouze advanced Language Skills a excellent Computer Skills a více se už nerozepisovat.

Vlastnictví řidičského průkazu se uvádí jen v případě, že je to pro potenciálního zaměstnavatele relevantní. České označení skupiny řidičského průkazu, např. B pro osobní vozidla, se vynechává. V zahraničí tyto zkratky nemají význam a jejich použití by mohlo být matoucí. V Británii se můžete setkat s termínem clean driving licence, popř. full driving licence, kdy slovem clean je myšleno bez ztráty trestných bodů a full bez časového omezení. V Americe se používá spojení driver´s license

SKILLS

Personal skills:

 • responsible, reliable, decisive

 • organised, cooperative, communicative

 • commited, hardworking, loyal

 • easy-going, friendly, willing to learn and travel

Language Skills:

 • Czech (mother tongue)

 • English C1

 • German B2

 • Spanish B2

Computer skills:

 • skilled at Power point

 • full understanding of Windows XP/Vista

 • advanced user of Microsoft Office applications

Other skills:

 • full driving licence

Ostatní informace - Additional information

Čerství absolventi s malými pracovními zkušenostmi do životopisu často zařazují své koníčky. To je dobrý způsob, jak dodat životopisu větší váhu, pokud koníčky souvisejí s profesním zaměřením. V zahraničí se obzvlášť cení dobrovolnická činnost nebo členství  ve studentských organizacích

V zahraničí se ještě více než u nás klade důraz na reference, v angličtině References nebo Referees. Může se sice použít i formulace Reference na vyžádání , v překladu References available upon request, ale vítanější řešení je uvést reference v životopisu přímo. 

Můžete sem také vepsat osobní informace, které jste nechtěli psát do úvodu, jako třeba datum narození, národnost, rodinný stav apod.. Tuto část můžeme nazvat jako Personal Data.

Na úplný závěr životopisu v angličtině uveďte do levé části místo a datum, do pravé potom Váš podpis.

ADDITIONAL INFORMATION

Hobbies: cinema, theatre, music, travelling, sports

References: available upon request

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council