Čekejte prosím...

Prezentace grafů v angličtině

Existuje několik konkrétních slov a frází, které se používají k popisu a projednávání grafů. Tento slovník je obzvláště důležitý při prezentacích před skupinami lidí. Hodně z jazyků grafů se týká pohybu. Jinými slovy, jazyk grafů často mluví o malém nebo velkém pohybu nebo rozdílech mezi různými datovými body.

Grafy - Graphs/Charts

a bar graph/chart sloupcový graf
a broken line lomená čára
a curve křivka
a column sloupec
a diagram schéma
a dotted line tečkovaná čára
a flow chart blokové schéma
a fluctuating line kolísající křivka
a horizontal axis vodorovná osa
a line graph spojnicový graf
a map mapa
a picture obrázek
a pie chart výsečový graf
a plan plán
a row řádek
a solid line plná čára
a table tabulka
an undulating line zvlněná křivka
a vertical axis svislá osa

Růst - Grow

to increase/an increase zvýšit/zvýšení
to climb/a climb stoupat/stoupání
to improve/an improvement zlepšit/zlepšení
to rise/a rise stoupat/vzestup
to grow up/a grow zvýšit/růst
to recover/a recovery obnovit/obnova
to get better/an upturn zlepšit/obrat k lepšímu

Zvýšení/Nárůst - Increase

rapid rychlý
dramatic dramatický
sharp ostrý
slight nepatrný
steady rovnoměrný
moderate mírný
small malý
gradual postupný

Vrchol - Peak

to reach a maximum dosáhnout maxima
to reach a peak dosáhnout vrcholu
to peak vrcholit

Stabilizace - Stabilization

to stay the same zůstat stejný
to level off ustálit se
to stabilize stabilizovat

Trendy - Trends

an upward trend vzestupný
fluctuation kolísání
a downward trend sestupný trend

Pokles - Drop

to decrease/a decrease snížit/snížení
to fall/a fall padat, klesat/pád, pokles
to decline/a decline klesat, ubývat/pokles
to go down/a drop klesat/pokles
to plunge/a plunge padnout/pád
to plummet značně poklesnout
to deteriorate/a deterioration zhoršit se/zhoršení
to get worse/a downturn zhoršit se/pokles

Snížení/Pokles - Decrease

rapid rychlý
dramatic dramatický
sharp prudký
slight nepatrný
steady rovnoměrný
moderate mírný
small malý
gradual postupný

 

Prezentování grafů - Presenting graphs

As you will see from this graph... Jak uvidíte z tohoto grafu...
I´d like to show you... Rád/a bych Vám ukázal/a...
Let me draw your attentation to this part of the chart. Dovolte mi, abych upoutal/a Vaši pozornost na tuto část grafu.
Let´s take a look at this month´s figures. Pojďme se podívat na údaje z tohoto měsíce.
This pie chart shows our share on the American market today. Tento výsečový graf ukazuje náš podíl na americkém trhu v současnosti.
As you can see, our main competitor has an even bigger share. Jak můžete vidět, náš hlavní konkurent má ještě větší podíl.
Here we can see a comparison between... Tady můžeme vidět porovnání mezi...

Komentování trendů - Commenting trends

The number of...has grown/gone up/risen/increased/climbed. Počet...vzrostl/stoupl/se zvedl/se zvýšil/stoupl.
Prices rose by.../have jumped since.../rose from...to... Ceny se zvedly.../vzrostly od.../zvedly se od...do...
There was an increase of... Byl nárůst...
There has been an enormous upturn... Bylo obrovské zlepšení...
The market has picked up/recovered again. Trh se zvedl/obnovil se.
The price of paper stood at... Cena papíru se držela na...
There is a slight increase in sales. Je nepatrný nárůst v prodeji.
There is an increase of 10 %... Je nárůst o 10 %...
It´s a little above what we predicted. Je to trochu více než jsme očekávali/předvídali.
The sales have reached record levels. Prodeje dosáhli rekordních úrovní.
It´s just under our target. Je to těsně pod našim cílem.
It´s below our expectations. Je to pod naším očekáváním.
There is a significant decrease in... Je významný pokles v...

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council