Čekejte prosím...

Nejpoužívanější anglické zkratky

Mnoho cizojazyčných textů a článků bývá obohaceno o zkratky, v angličtině abbreviations, u kterých si mnoho cizinců neví rady s překladem, jelikož většinou neví, co znamenají. Dnes už zkratky všeho druhu neodmyslitelně patří ke způsobu komunikace. Zkratkami postupně lidé zkracují příliš dlouhé či složité pojmy, které často používají. Některé z nich se vyskytují v hovorové neformální angličtině, sms nebo při chatování na internetu, jiné najdeme ve formálních textech. U mnoha z nich zjistíte, že ve slovníku nejsou, a přesto je lidé používají jako běžná slova či fráze.

Zkratky často fungují jako obyčejná slova a je vhodné vědět, co jednotlivá písmena znamenají, ale hlavně to, co znamená výraz jako takový. Pokud zkratka funguje jako sloveso či podstatné jméno, přibírá koncovky pro jednotlivé časy či množné číslo. Jedná-li se o množné číslo, tam většinou stačí přidat -s za zkratku (Cds, DVDs, UFOs...). Koncovku lze také oddělit apostrofem (CD´s, DVD´s, UFO´s), což už v dnešní angličtině není tak běžné.

Pokud vezmete zkratku jako samostatné slovo, platí pro něj stejná pravidla pro používání členů, jako pro klasická podstatná jména. Nezapomínejte tedy používat členy. Zkratky se běžně vyslovují po písmenech. Je tedy dobré umět spelovat. Některé se ale vyslovují jako slova. Jsou to ale spíše výjimky. Taková výslovnost je možná zpravidla jen u zkratek, kde písmena vytvářejí jasné srozumitelné slabiky. Vyslovujeme-li slovo po písmenech, na každém z nich bývá přízvuk. Zkratek existují tisíce. Mnohé z nich zná jen určitý okruh lidí. Zde uvedeme ty nejznámější.

Formální anglické zkratky (obecné)

@ at zavináč
AC,DC  alternating current, direct current  střídavý proud, stejnosměrný proud 
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome syndrom získaného selhání imunity
AKA/a.k.a. also known as také známé jako
a.m, p.m. ante meridiem, post meridiem  před polednem, po poledni 
ASAP as soon as possible jakmile to bude možné
ATM  automated teller machine  bankomat 
ATTN. attention pozornost, k rukám
BC, AD  before Christ, anno Domini  před naším letopočtem, našeho letopočtu 
BCE, CE before (the) Common Era, Common Era před naším letopočtem, našeho letopočtu
b/c because protože
BMI Body Mass Index index tělesné hmotnosti
bpm beats per minute údery za minutu
CD compact disc kompaktní disk
CEO Chief Executive Officer  ředitel, šéf 
CV  curriculum vitae  životopis 
dept.  department  oddělení, úsek 
DIY  do it yourself  udělej to/si sám 
DJ disc jockey dýdžej
Dr. doctor doktor
DVD digital versatile disc digitální optický datový nosič
ED Executive Director výkonný ředitel
EFL English as a second language angličtina jako druhý jazyk 
e.g. exempli gratia například
ESL English as a foreign language angličtina jako cizí jazyk
est. established/estimated založeno
et al. et alii a kolektiv
ETA estimated time of arrival odhadovaný čas příjezdu, odhadovaný zbývající čas
etc. et cetera a jiné, a tak dále 
FAQ frequently asked questions  často kladené dotazy, často pokládané otázky 
FBI Federal Bureau of Investigation Federální úřad pro vyšetřování
fps frames per second snímky za sekundu
FYI  for your information  pro vaši informaci 
GCSE  General Certificate of Secondary Education  maturita
GIF graphics interchange format  formát pro výměnu grafiky
GP General Practitioner praktický lékař
GPS Global Positioning System globální polohový systém
HI-FI high fidelity vysoká kvalita reprodukce zvuku
HoD Head of Department vedoucí oddělení
HQ  Headquarters  hlavní sídlo, vedení firmy
HR Human Resources lidské zdroje
i.e.  id est to je, to jest 
ID  identification  identifikace, občanský průkaz 
IM instant message okamžitá zpráva
IT information technology informační technologie
KIA, MIA killed in action, missing in action zabit v boji, nezvěstný
KO knockout ukončení zápasu v boxu
kph  kilometres per hour kilometry za hodinu 
N/A  not available/not applicable  není k dispozici, netýká se
MMS multimedia messaging service multimediální zpráva
MP member of parliament člen parlamentu
mph miles per hour míle za hodinu
NATO North Atlantic Treaty Organization Severoatlantická aliance
no. number číslo 
OK okay v pořádku
OTP one time password heslo na jedno použití
p.  page  strana
PA  personal assistant  osobní asistent 
PC personal computer osobní počítač
pcs  pieces  počet kusů 
pct percent procent
PIN  personal identification number  osobní identifikační číslo 
POW prisoner of war válečný zajatec
PR Public Relations vztahy s veřejností
pros/cons pro et contra pro a proti
P.S. post scriptum dodatek
PTA parent-teacher association rodičovské sdružení
RAM random access memory počítačová paměť
RIP/R.I.P. rest in peace odpočívej v pokoji 
ROI return on investment návrat investice
rpm revolutions per minute otáčky za minutu
RP received pronunciation převzatá výslovnost
R&D research and developement výzkum a vývoj
R&R rest and recuperation volno (pro vojáka)
sci-fi science fiction vědeckofantastický (žánr)
SMS short message service krátká zpráva
SIM subscriber identification module karta pro mobilní telefon
S.O.P. standard operating procedures standartní operační postupy
SOS  save our souls  zachraňte nás 
St.  saint/street  svatý/ulice 
SUV sport utility vehicle sportovně užitkové vozidlo
TBA/TBC/TBD  to be announced/confirmed  bude oznámeno/upřesněno
TV television televize
UFO  unidentified flying object  neidentifikovatelný létající objekt
U.K. the United Kingdom Spojené království (Velké Británie a Severního Irska)
UN United Nations OSN/Organizace spojených národů
U.S. the United States  Spojené státy (americké) 
VAT  value added tax DPH 
VIP very important person velmi důležitá osoba
WIFI wireless fidelity bezdrátová síť
vs. versus proti
w/ with s
w/o without bez
ZIP code  Zone Improvement Plan code  PSČ 

 

Neformální anglické zkratky (sms, chat, internet)

24/7 twenty-four seven 24 hodin denně 7 dní v týdnu
2D today dnes
4GV forgive odpusť
2U to you tobě
4U for you pro tebe
AFAIR as far as I remember pokud si pamatuji
APPROX approximately přibližně
ATB all the best všechno nejlepší
ATYS anything you say cokoliv říkáš
B4  before  předtím 
BB  bye bye  měj se 
BBIAB be back in a bit budu zpátky za chvilku
BBQ barbecue grilování
BCK back zpět
BDY birthday narozeniny
BF boyfriend přítel
BFN be for now zatím ahoj
BFF best friends forever  nejlepší přátelé navždy 
BRB be right back  hned se vrátím 
BTW by the way mimochodem
BYOB bring your own beer přines si své pivo
C see podívej se
CG  congratulations  gratuluji 
CNM continue in next message pokračování v další zprávě
CRZ crazy šílené
CU  see you  brzy se uvidíme, uvidíme se 
CUL8R see you later uvidíme se později
DAE does anyone else někdo z vás taky
DIIK dammed if I know netuším, nemám ponětí
DND do not disturb nerušit
DNW don´t worry bez starostí
F2F face to face z očí do očí
FMPOW from my point of you podle mě
FOMF friend of my friend kamarád mého kamaráda
FUTAB feet up, tak a break dej si pauzu
GA go ahead pokračuj
GD good dobré
GF girlfriend přítelkyně
GL good luck hodně štěstí 
GN good night dobrou noc
GR8 great skvělé 
GTG go to go musím jít
HAGN have a good night dobrou noc
HAND have a nice day přeji krásný den
HPY happy šťastný
HTH hope to help doufám, že mi pomůžeš
HXMS happy Christmas šťastné Vánoce
IAE in any event v každém případě
IC I see chápu
IDK I don´t know nevím
ILU I love you miluji tě
IMHO in my humble opinion dle mého skromného názoru
IMO in my opinion podle mého názoru
IRL in real life ve skutečném životě
JAM just a minute počkej chvilku
JK just kidding dělám si legraci
KISS keep it short and simple prosím, stručně a jasně
KO knocked out zneškodněn
KPS keep smiling to je v pohodě, usmívej se
L8 late pozdě
L8R later později
LK like líbí se mi to
LMK let me know dej mi vědět
LOL laughing out loud směšné, směji se, až se za břicho popadám
LTNS long time no see dlouho jsem tě neviděl
LUL love you lots moc tě miluji
LUV love láska
LY love you miluji tě
MU miss you chybíš mi
MYOB mind your own business hleď si svého
NP no problem žádný problém 
OAN on another note z jiného soudku
OFC of course samozřejmě 
OIC Oh, I see Aha, chápu
OMG oh my God  proboha, pane bože 
O-O over and out přepínám a končím
PLS please prosím
RE re-hello zavolej znovu
REP  repeat zopakuj to 
ROFL rolling on floor laughing smíchy se válím po podlaze
RSN right soon now opravdu brzy
SMH shaking my head nesouhlasně kroutit hlavou
SUP what´s up co se děje
TAFN that´s all for now to je zatím všechno
TBH  to be honest abych byl upřímný 
TGIF thanks God, it´s Friday díky bohu, že je pátek
TIA thanks in advance děkuji předem
TMRW/2MORO/2MW tomorrow zítra
THX thanks  díky
TMI too much information příliš mnoho informací
TY thank you děkuji
W8 wait počkej
U2 you too tobě taky
UOK are you OK  jsi v pořádku
WRM write me napiš mi
XLNT excellent perfektní
XMAS Christmas Vánoce
XOXO kisses and hugs  polibky a objetí 
YA yet another ještě další
YOLO you only live once žiješ jenom jednou
YSK you should know měl bys to vědět
LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council