Čekejte prosím...

Czenglish III

Jak se vyhnout Czenglish?

Chyby jsou běžnou součástí jakéhokoliv procesu učení a pokud je neděláme, tak nejspíše jen opakujeme to, co už známe. Zde jsou některé z těch nejčastějších, možná mezi nimi najdete i tu svou.

He has a custorn of blinking his eyes when he’s nervous. -> He has a habit of blinking his eyes when he’s nervous
They’ve started reviving some of the old habits. -> They’ve started reviving some of the old customs.
English theatres have a habit of putting on special Chrstmas plays for children. -> English theatres have a custom of putting on special Christmas plays for children.

Rozdíl mezi "custom" a "habit" bývá většinou jasný: "custom" označuje vžitý způsob chování velké skupiny lidí, tedy něco, co tito lidé už dlouho dělají, a "habit" něco, co po dlouhou dobu dělá jedinec.

 • Cheating in exams is a bad habit to get into.
 • They’ve started reviving some of the old customs.
 • English theatres have a custom of putting on special Christmas plays for children.

Když však jedinec něco dělá při pravidelně se opakující příležitosti, je také možné použít podstatné jméno "custom".

 • It was his custom/a custom of his to give small presents to all his employees at Christmas.
 • He has a custom of drinking a small glass of whisky before going to bed every night.

He wanted me to describe him the performance. -> He wanted me to describe the performance to him.
Describe us what she looked like. -> Describe what she looked like.

Je-li ve větě uveden nepřímý osobní předmět, musí být se slovesem "describe" spojen předložkou to; nepřímý předmět lze však často vypustit.

The boys need some new dresses. -> The boys need some new clothes.

1 Rodilý Angličan má někdy dojem, že se muži v Československu podivně oblékají. Příčinou je záměna významů počitatelného a nepočitatelného podstatného jména "dress" (šaty). Počitatelné podstatné jméno "dress" znamená “dámské šaty”.

 • Susan had on a lovely summer dress.

Nepočitatelné podstatné jméno "dress" buď zní knižně (a jako takové se ani příliš nepoužívá), nebo je součástí různých složenin, např. "formal dress, evening dress."

 • It was an old photograph, with people in the dress ofthe 1890’s.
 • They were expected to wear evening dress to the reception.

2 “Šaty” ve smyslu “oblečení, oblek” se překládají jako "clothes" nebo méně hovorově, a mluví-li se povšechně, "clothing".

 • She loves buying expensive clothes.
 • The basic necessities are food, clothing and shelter.

During thirty minutes the bottle was empty. -> Within thirty minutes the bottle was empty.
He went mad during one week. -> He went mad within one/a week.

"During" odpovídá českému “během”. Naznačuje, že se něco odehrává během celého období nebo v průběhu nějaké události (I’ll be working hard during the summer) nebo že jde o jistý okamžik/okamžiky určitého období nebo události (We had a terrible experience during the summer/performance). Jestliže však vypovídáme o něčem, co je výsledným stavem nebo situací na konci určitého období nebo události, musíme použít výraz "within".

I’ll have to make some shopping after work. -> I’ll have to do some shopping after work.

He always does the same mistakes. -> He always makes the same mistakes.

Naučit se správně používat slovesa "make" a "do" není zdaleka tak jednoduché, jak si cizinci představují. Je třeba si zapamatovat tyto hlavní body. Sloveso "make" často naznačuje, že jde o vytvoření nebo sestrojení něčeho.

 • He made a resumé of the novel for me, but I lost it.
 • John has made a superb sailboard.

Do vyjadřuje činnost blíže neurčenou, míněnou obecně.

 • What are you planning to do this summer?
 • I’ll have to do something about my French or else I’ll fail.

Sloveso do používáme, když mluvíme o nějaké (pracovní) činnosti.

 • I’ll have to do some shopping after work.
 • Have you done your homework yet? – No. Mum told me to do the washing-up first.

V ostatních případech neexistují bohužel přesná pravidla – vládne v nich idiomatika.

 • He always makes the same mistakes.

Jako nepatrná pomoc poslouží snad jen skutečnost, že jste-li na pochybách, bude lépe, když zvolíte sloveso "make"; vyskytuje se totiž ve více obratech než sloveso "do". 

That’s something completely else. -> That’s something completely different./ That’s a completely different matter.

Věta "That’s something else." je samozřejmě zcela správná; před přídavným jménem "else" však nemohou stát příslovce "completely, totally, very" atd. Ta se pro daný význam pojí s přídavným jménem "different".

I love movies that have a happy end-> I love movies that have a happy ending.

Tento výraz vás možná zaskočí. Jak je možné, že takovéto univerzální spojení dvou anglických slov není dobře? Nebojte se, nejsme zdaleka jediný národ, který pro šťastný konec nepoužívá správný anglický výraz "a happy ending“. Chyba nejspíše plyne z existence slova "end", které se spíše používá ve výrazech "in the end" (nakonec) nebo "at the end of something" (na konci něčeho).

Will I have time enough to get to the station? -> Will I have enough time to get to the station?
He’s clever enough. -> He’s fairly/quite/rather/pretty clever.

S podstatnými jmény: v současné angličtině stojí "enough" před podstatným jménem. Stojí-li za ním, věta zní poněkud archaicky a často i legračně.

 • Will I have enough time to get to the station?

S přídavnými jmény: "enough" stojí za přídavným jménem. Takové spojení však většinou naznačuje význam “dost, aby . . .”, i když to není výslovně řečeno.

 • He’s handsome enough to play the part – but is he any good as an actor?
 • Did he do it? – No, he’s not clever enough.

Tam, kde náznak takového významu není, užíváme "fairly, quite, rather" (hovorově pretty) – a toto pořadí odpovídá rostoucí intenzitě výrazů.

 • He’s fairly/quite/rather/pretty clever.

I’d like to thank especially my wife. -> I’d especially like to thank my wife.
Especially men and boys enjoy this kind of work. -> Men and boys in particular enjoy this kind of work.
I remember especially one of them. -> I remember one of them in particular.

"Especially" je příslovce. V angličtině se používá většinou před předložkovou vazbou nebo před spojkou (všimněte si také čárky, která se obvykle před "especially" píše), méně často u slovesa nebo před přídavným jménem.

 • I like holidaying, especially in the Tatras.
 • He doesn’t like visitors, especially when they’re relatives.
 • This is an especially hot curry.

Jakožto příslovce nemůže určovat podstatná jména a zájmena (tak jak to dělá česká zdůrazňovací částice “zejména”). V tomto případě je v angličtině nejvhodnější použít "in particular".

 • Men and boys in particular enjoy this kind of work.
 • I remember one of them in particular.

Even if it was cold, they had two windows open. -> Even though it was cold, they had two windows open

I prefer summer to winter, even if I enjoy the latter too. -> I prefer summer to winter, even though I enjoy the latter too

He helped her even if he found out she was married. -> He helped her even when he found out she was married.

Českou spojku “i když” lze do angličtiny přeložit jako "even if", "even though" nebo "even when" podle toho, co vyjadřuje.

"Even if" znamená “i v případě, že”; objevuje se hlavně v kontextu přítomném nebo budoucím.

 • Even if I’m late, I never hurry.
 • Even if he passes the exam, he won’t necessarily get a place at university.

"Even though" znamená “ačkoli/přestože”; užívá se především v kontextu minulém nebo přítomném. "Even when" znamená “i poté, co” nebo “i v době/situaci, kdy”; vyskytuje se v kontextu minulém, přítomném i budoucím.

 • He helped her even when he found out she was married.

Všimněte si, že v některých situacích lze užít dvě z uvedených možností: "Even if/though you don’t want to thank her, you should." V hovorové angličtině to vede k nedbalosti při výběru vhodné spojky. Nejlépe bude řídit se výše uvedenými významovými rozdíly, protože se může stát, že v dané situaci lze užít pouze jednu, jindy zas dvě z daných spojek, ovšem s významovým rozdílem. 

 • Even if he drinks a lot, he never gets drunk. (I když se hodně napije, nikdy se neopije.)
 • Even though he drinks a lot, he never gets drunk. (Přestože hodně pije, nikdy se neopije.)

Except the lions, we saw some tigers and monkeys at the zoo. -> Besides the lions, we saw some tigers and monkeys at the zoo.
The room was empty except a beautiful wardrobe. -> There was nothing in the room except (for) a beautiful old wardrobe./ The room was empty except for a beautiful old wardrobe.

Studenti mají často potíže, když překládají české “kromě”. Zapamatujte si:

1 Tam, kde “kromě” znamená “navíc”, “vedle”, v angličtině je "besides" (pozor: nikoli  "besides of").

 • Besides the lions, we saw some tigers and monkeys at the zoo.

Když “kromě” znamená “s výjimkou”, “až na”, angličtina použije "except (for)".

 • Except (for) the lions, we didn’t see anything interesting at the zoo.

2 Vyvstává však otázka, kdy zvolit "except" a kdy "except for". Mohou se užívat ve stejném smyslu, po "except for" však musí následovat podstatné jméno nebo zájmeno. Tak např. obměnou "I can’t tell you anything except that he’s dead" by bylo "I can’t tell you anything except for the fact that he’s dead". Podobně ekvivalentem "I’ll be at home except in the morning" je "I’ll be at home exceptfor the morning". "Except for" je nutno použít, následuje-li po něm podstatné jméno nebo zájmeno, k němuž není v druhé části věty paralela.

 • There was nothing in the room except (for) a beautiful old wardrobe.
 • The room was empty except for a beautiful old wardrobe.

We took our seats and expected the teacher to come. -> We took our seats and waited for the teacher to come.
I’m waiting for a letter from my parents any day now. -> I’m expecting a letter from my parents any day now.

Často se stává, že Češi nedovedou významově rozlišit slovesa "wait" a "expect". "Wait" znamená stát, chodit nebo jen sedět a čekat, dokud někdo nepřijde nebo se něco nestane – jde vlastně o činnost fyzickou.

 • I had to wait forty minutes for a tram this morning.

"Expect" znamená myslet si, očekávat, že se něco stane nebo že někdo přijde – jedná se o stav mysli.

 • We’re expecting them (to come for dinner) at 7 o ‘clock.

Let me explain you what to do. -> Let me explain to you what to do./ Let me explain what to do./  Let me explain what you should do.

Je-li ve větě uveden nepřímý osobní předmět, musí být se slovesem "explain" spojen předložkou to.

 • Let me explain to you what to do.

Osobní předmět lze v mnohých případech vynechat nebo přemístit.

 • Let me explain what to do.
 • Let me explain what you should do.

The trouble with you is that you have no fantasy. -> The trouble with you is that you have no imagination.

Běžná anglická obdoba českého slova “fantazie” je "imagination".

 • The trouble with you is that you have no imagination.

"Fantasy" se v angličtině také vyskytuje, a to jako počitatelné i nepočitatelné podstatné jméno. Jako počitatelné podstatné jméno vyjadřuje podivná nebo neobvyklá přání, o jejichž vyplnění sníme, snad abychom uspokojili nějaké své touhy.

 • He had a weird fantasy about sitting in a hot bath and eating a whole roast goose.
 • She has these fantasies about meeting a rich foreigner who’ll sweep her away to a life of luxury.
 • That magazine caters to the worst kind of sexual fantasies.

Jako nepočitatelné podstatné jméno obvykle naznačuje, že jde o výstřední, únikové představy, a často mívá hanlivý přídech.

 • It’s hard to believe her – she lives in a world of fantasy.
 • He can’t make any plans without indulging in fantasy.

Jako nepočitatelné může být také použito ve smyslu jemné, hravé a poněkud výstředně neskutečné fantazie.

 • Oscar Wilde was a master of fantasy.

V tomto významu se však slovo fantasy vyskytuje jen málokdy.

No one is perfect.. everyone has his mistakes-> No one is perfect: everyone has his faults.

You should correct every fault the pupils make. -> You should correct every mistake the pupils make.

"Fault" vyjadřuje v souvislosti s lidmi nebo jejich činy špatné stránky jejich povahy.

 • One of my worst faults is that I talk too much.

Chyba, které se člověk dopouští v jednání či řeči, se v angličtině řekne "mistake".

 • I recognized my mistake very soon.

To, že čeští mluvčí zaměňují "mistake" a "fault", je pravděpodobně způsobeno frází "to be somebody’s fault", která znamená, že se něco přihodilo “kvůli někomu” – v důsledku chyby, které se dopustil.

 • It’s my fault we got there late – I ran out of petrol.

The cottage is 3 km far (from the nearest village). -> The cottage is 3 km from the nearest village/from here./ The cottage is only 3 km away.
The post office? It’s far from here. -> The post office? It’s a long way from here./ The post office? It’s a long way away.
He lives in a far village. -> He lives in a distant village.

Když udáváme přesnou vzdálenost místa od jistého bodu, výraz "far" nepoužíváme.

 • The cottage is 3 km from the nearest village/from here.

Jestliže ve větě neuvádíme, odkud je dané místo vzdáleno, obvykle je třeba dodat příslovce "away".

 • The cottage is only 3 km away.

V hovorové angličtině se "far" vyskytuje v oznamovacích větách jen zřídka. Používáme v nich výrazy "a long way" nebo někdy "a long way away".

 • The post office? It’s a long way from here.
 • The post office? It’s a long way away.

"Far" je správné v záporných větách a v otázkách.

 • Is it (very) far to the theatre?
 • How far is it to the station? – Not (very) far – about a five-minute walk.

"Far" se běžně užívá v kladných větách se slovy "too", "enough" a "so" a ve vazbách "far from" a "as far as".

 • It’s too far to walk.
 • I think it’s far enough that we should take a taxi.
 • It’s so far between pubs!
 • I’m far from satisfied with your work.
 • As far as I know, he was there all afternoon.

V současné angličtině se "far" zřídka klade jako přívlastek před podstatné jméno. Obvykle bývá nahrazeno přídavným jménem "distant".

 • He lives in a distant village.

No one is perfect.. everyone has his mistakes. -> No one is perfect: everyone has his faults.
You should correct every fault the pupils make. -> You should correct every mistake the pupils make.
I recognized my fault very soon. -> I recognized my mistake very soon.

"Fault" vyjadřuje v souvislosti s lidmi nebo jejich činy špatné stránky jejich povahy.

 • One of my worst faults is that I talk too much.

Chyba, které se člověk dopouští v jednání či řeči, se v angličtině řekne "mistake".

 • I recognized my mistake very soon.

To, že čeští mluvčí zaměňují "mistake" a "fault", je pravděpodobně způsobeno frází "to be somebody’s fault", která znamená, že se něco přihodilo “kvůli někomu” – v důsledku chyby, které se dopustil.

 • It’s my fault we got there late – I ran out of petrol.

Yellow Submarine” is my most favourite Beatles’song. -> ”Yellow Submarine” is my favourite Beatles’ song.
Čapek is one of my most favourite authors. -> Čapek is one of my favourite authors.
The film starred the favourite actor Gary Cooper. -> The film starred the popular actor Gary Cooper.

Přídavné jméno "favourite" vyjadřuje v angličtině třetí stupeň. Je tedy ekvivalentem českého “nejoblíbenější” a nemůže být proto blíže vymezeno příslovcem "most".

 • Čapek is one of my favourite authors.

Všimněte si však, že ve větě "That’s a favourite Czech mistake." (To je typická česká chyba) má výraz "favourite" úplně jiný význam. Když hovoříme o někom nebo něčem všeobecně obdivovaném a oblíbeném, používáme přívlastek "popular".

 • That’s a popular Czech book.

Living alone for the first time in his life, he felt himself very lonely. -> Living alone for the first time in his life, he felt very lonely.
She feels to be humiliated. -> She feels humiliated.
When I was there, I felt like in a fairy tale. -> When I was there, I felt as if I was in a fairy tale.

Zvratné sloveso "feel oneself" se vyskytuje opravdu jen výjimečně; proto se mu raději vyhýbejte.

 • Living alone for the first time in his life, he felt very lonely.

Vazbu "feel" + infinitiv angličtina nezná. Česká vazba “cítit se” + trpný infinitiv se překládá slovesem "feel" + příčestí.

 • She feels humiliated.

"Feel like" znamená “přát si”, “chtít”.

 • It’s awfully hot. Ifeel like having a beer/a shower.

Česká vazba “cítit se jako” se překládá to "feel as if/though".

 • When I was there, I felt as if I was in a fairy tale.

Only little people can afford it-> Only few people can afford it.

Většina českých studentů angličtiny se řídí základním pravidlem, že "few" se pojí s podstatnými jmény počitatelnými a "little" s podstatnými jmény nepočitatelnými a že obě tyto číslovky se používají spíše v záporném smyslu (ne tolik, kolik se očekává, kolik by člověk chtěl – jen málo).

 • Few places are as beautiful as Venice.
 • The students had little real interest in their subject.

Bez neurčitého členu jsou číslovky "few" a "little" v hovorové angličtině neobvyklé. “Jen málo” vyjadřuje idiomatické spojení "only" a "few", "not many" nebo "only" "a little", "not much".

 • Only a few/Not many places are as beautiful as Venice.
 • The students didn’t have much real interest in their subject.
 • There’s not much/only a little time left.

Zapamatujte si, že bez příslovce "only" mají výrazy "a few" a "a little" spíše kladný význam (více, než se očekává, alespoň trochu, nějaké).

 • Oh great – there’s a little whisky left in the bottle.
 • Yes, I know Prague a bit – I’ve been there a few times.

Srovnejte:

 • There was (only a) little water, so they had to ration it.
 • There’s a little water, so we can all have a drink.

At first she went to the butcher’s and then to the greengrocer’s. -> First she went to the butcher’s and then to the greengrocer’s.
First he was in a bad mood, but after a while he cheered up. -> At first he was in a bad mood, but after a while he cheered up.

"First" a "at first" se nedají zaměňovat. "First" nebo "first of all" (za prvé, nejdříve, napřed) uvádí první jednotlivost v řadě po sobě následujících údajů.

 • First of all, let me welcome our guest.

"At first" uvádí opak k tomu, co následuje později.

 • He thought at first he was heading north, but he soon realized he had made a mistake.

Češi často nevědí, mají-li při výčtu věcí užít "first" nebo "firstly", "second" nebo "secondly" atd. Dnes se nejčastěji užívají výrazy "first, second, third" atd.; poněkud zastarale působí "firstly, secondly, thirdly" atd.

It was an informal party, and you could help yourself from several different meals. -> It was an informal party, and you could help yourself to a wide variety of different foods. 
Lunch consisted of three dishes, including the sweet. -> Lunch consisted of three courses, including the sweet.
We had roast duck for the main dish. -> We had roast duck for the main course.
Czech kitchen is delicious, but not very healthy. -> Czech cooking is delicious but not very healthy.

Anglická terminologie z oblasti stolování a vaření se mnohdy odlišuje od české. Nejběžnější výraz pro jídlo, tj. něco k snědku, je "food"; toto slovo je buď nepočitatelné, nebo (zřídka) počitatelné.

 • You didn’t buy enough food for the weekend.

"A meal" je jedno z denních jídel.

 • You should eat three meals a day.

Jednotlivé chody se nazývají "courses".

 • We had roast duck for the main course.

Jídlo připravené určitým způsobem či uvedené v kuchařce je "a dish".

 • My favourite Czech dish is plum dumplings.

V témže významu lze použít i slovo "food".

 • What’s your favourite food?

"A kitchen" je místnost, kde se jídla připravují; “kuchyň” jako způsob úpravy pokrmů je cooking nebo elegantněji "cuisine".

 • Czech cooking is delicious but not very healthy.
 • France is famous for its superb cuisine.

Zvyklosti pojící se s podáváním pokrmů nejsou v anglofonních oblastech jednotné; dokonce ani v samotné Británii nejsou všude stejné. Převážná většina obyvatel anglofonních oblastí mimo Spojené království a rovněž většina obyvatel Velké Británie (střední vrstvy a všichni lidé žijící na jihu) však považuje za hlavní jídlo dne večeři; slovo "dinner" tedy pro ně znamená "jídlo večerní". Polední jídlo, i když je vydatné, se nazývá "lunch" (výraz "dinner" dnes obvykle označuje oběd jen v idiomatickém spojení "school dinner"). Až tedy budete hovořit s rodilým mluvčím, držte se uvedeného pravidla – překládejte “oběd” jako "lunch" a pozvete-li ho to "dinner", očekávejte ho večer. Zapamatujte si, že výrazem "supper" se míní "lehká večeře".

He’s very talented for languages. ->  He’s gifted with a great feeling for languages./ He’s very talented at learning foreign languages.

"Gifted" a "talented" se používají jako přívlastek před podstatnými jmény nebo ve jmenném přísudku s předložkou "in". "Gifted" se také objevuje s předložkou "with a talented" s předložkou "at" (zvláště následuje-li gerundium).

 • Peter’s a gifted/talented linguist.
 • I’m afraid he’s not very talented/gifted in dealing tactfully with the authorities.
 • He’s gifted with a great feeling for languages.
 • He’s very talented at learning foreign languages.

Často se také vyskytují podstatná jména "gift, talent a flair."

 • He has a great gift/talent/flair for languages.

Could you give the groceries somewhere else, please? -> Could you put the groceries somewhere else, please?

Give the goose into the oven. -> Put the goose in the oven.

He told me to give the jumper into the washing machine-> He told me to put the jumper in the washing machine.

Předávání nějakého předmětu někomu vyjadřujeme slovesem "give", a přemístění předmětu v prostoru slovesem "put".

I’d be glad if you could come. -> I’d be pleased if you could come./ I’d like you to come./ I’d appreciate it if you could come.
I’d be glad if you didn’t ride your bike in the town. -> I’d rather you didn’t ride your bike in town.

"I’d be glad" se používá ve větách typu "I’d be glad to help you" (Rád bych vám pomohl). “Byl bych rád” nelze překládat jako "I’d be glad." Anglické ekvivalenty věty “Byl bych rád, kdybys přišel” jsou:

 • I’d be pleased if you could come.
 • I’d like you to come.
 • I’d appreciate it if you could come.

Je-li vedlejší věta záporná, používá se často vazba "I’d rather".

 • I’d rather you didn’t ride your bike in town.

If you,re going to the party, you’d better to bring a bottle of wine. -> If you’re going to the party, you’d better bring a bottle of wine.
I’d better be happy than rich. -> I’d rather be happy than rich.
You’d better (to) have gone there. -> You should have gone there.

Spojení "had better" se pojí s infinitivem bez to.

 • If you’re going to the party, you’d better bring a bottle of wine.

Pamatujte si, že toto spojení vyjadřuje, že nějaká činnost by byla lepší než jiná; znamená totéž co "should/ought to + infinitiv".

 • It’s ten o’clock – you’d better go to bed, Johnny.

Nejasnosti kolem této vazby vedou často k záměně se spojením "would rather".

 • I’d rather be happy than rich.

Vazba "had better" + minulý infinitiv v angličtině neexistuje.

 • You should have gone there.

In the half of the l3th century, plague devastated Europe. -> In the middle of the 13th century, plague devastated Europe./ Midway through the 13th century, plague devastated Europe./ In the mid-13th century, plague devastated Europe.
Our car broke down in the half of our journey to Prague. -> Our car broke down halfway to Prague./ We had gone halfway to Prague when our car broke down.
A half an hour passed before he returned. -> Half an hour passed before he returned.
He drank half of a bottle of milk. -> There’s half a chicken in the fridge.
The head talked to us for one and a half hour! -> The head talked to us for one and a half hours!
He comes to visit us every half a year. -> He comes to visit us every six months.

Doslovný překlad českých výrazů “na polovině” a “v polovině” není možný. Různé situace vyžadují různé formulace.

 • Halfway through his studies he decided to drop out.
 • At the halfway point in the match, the score is 5: 3.

Neurčitý člen se před "half" většinou nepoužívá.

 • Half an hour passed before he returned.
 • There’s half a chicken in the fridge.

Když umístíme "half" před podstatné jméno, můžeme (ale nemusíme) použít předložku of; nikdy ji však nepoužíváme ve spojení s mírami, váhami a výrazy "loaf, bottle, glass" apod.

 • No one knows where Peter is half (of) the time.
 • It’s only half a mile from here.
 • They must weigh more than half a kilo.
 • He drank half a bottle of milk.
 • Half a loaf is better than none.

Před osobním zájmenem se of vždycky používá.

 • I expect about half of them will pass.

Výraz "one" and "a half" se pojí s podstatným jménem v množném čísle.

 • The head talked to us for one and a half hours!

Výraz "half a year" se v angličtině vyskytuje jen zřídkakdy; místo něj říkáme "six months".

 • He comes to visit us every six months.

Ask John – he’s very handy. -> Ask John – he’s very good with his hands./ Ask John – he can fix/mend/repair anything./ Ask John – he’s good at repairs/practicaljobs like that.

Ve významu “šikovný”, “zručný” musí být "handy" blíže určeno.

 • She’s very handy with a pair of scissors.
 • He doesn’t seem to be very handy round the house, does he?

V jiných případech je nutné hledat jiné způsoby vyjádření.

 • Ask John – he’s very good with his hands.
 • Ask John – he can fix/mend/repair anything.
 • Ask John – he’s good at repairs/practicaljobs like that.

We had to work hardly all day-> It was a hard job./ We had to work hard all day.

Nezapomínejte, že "hard" znamená nejen “těžký”, ale i “tězce”. "Hardly" znamená “stěží”, “těžko”.

 • There was hardly anyone at the party.
 • I learnt hardly anything from that lecture.

The pre-school age is avery lucky periodin one’s life. -> The pre-school age is a very happy period in one’s life.
Monday is my happy day. -> Monday is my lucky day. 

"Happy" znamená “naplněn radostí/štěstím”, “svrchovaně spokojený”, “šťastný”.

 • The pre-school age is a very happy period in one’s life.

"Lucky" znamená “mající/přinášející štěstí”, “způsobený šťastnou náhodou”.

 • It was a lucky choice/chance. 
 • She’s a happy child – I’ve never seen her cry.
 • She’s a lucky child – the lorry just missed her by inches.

Teachers in the Czech republic teach 22 hours a week. -> Teachers in the Czech republic have/teach 22 classes/lessons a week.

Slovo "hour" označuje jednotku času (60 minut). Hodina vyučovací je "class, lesson" nebo "period."

 • After our history period we have a break.

Na vysokých školách se přednáškám a semínářům obecně říká "classes"; hovoříme-li konkrétněji, "a seminar, a lecture, a class."

 • This term we have 36 classes a week.
 • I don’t feel like going to my historical grammar lecture/seminar.
 • There were only two of us at the practical English class yesterday.

We live in a rather large old family house. -> We live in a rather large old house.
There are forty flats in this house. -> There are forty flats in our block.

Slovo "house" označuje příbytek pro jednu rodinu; proto angličtina výraz  "family house" nepotřebuje a rodili mluvčí jej nepoužívají.

 • We live in a rather large old house.

Je-li třeba, lze upřesnit, o jaký dům se jedná.

 • It’s almost impossible to buy a detached house these days.
 • This neighbourhood is mostly made up of semidetached houses.
 • Terraced houses have become very popular lately.

Americká angličtina nemá žádný zvláštní výraz pro samostatný "rodinný dům" (brít. "detached house"); "dvojdomek" (brit. "semidetached house") je "double (house)"; "řadový dům" (brit. "terraced house") se řekne "row house", a když je moderní, "town house". Byty jsou v “obytných domech” – "blocks of flats", v americké angličtině "apartment houses/buildings".

 • There are forty flats in our block.

I tady lze upřesnit, jde-li o "státní byt" "(council flat)", o "byt v soukromém vlastnictví" "(privately-owned flat)" nebo o "družstevní byt" "(cooperative flat)".

How is it/”sestřenice”called in English? -> What’s the English for ”sestřenice?/ ”What’s ”sestřenice” in English?/ How do you say ”sestřenice” in English?

Spojení "How is it called" v angličtině neexistuje. Užívají se jiné fráze:

 • What’s the English for ”sestřenice?”
 • What’s ”sestřenice” in English?
 • How do you say ”sestřenice” in English?

Držíte-li v ruce nějaký předmět nebo ukazujete-li na něj, můžete užít "this/that".

 • What’s this/that called in English?
 • What do you call this/that in English?

How is the weather like in Canada? -> What is the weather like in Canada?

Když se ptáme na povahu nebo charakteristícké vlastnosti lidí nebo věcí, použijeme vazbu "what . . . like".

 • What is the weather like in Canada?
 • I don’t know what the situation will look/be like in a month’s time.

How long are you in the Czech republic? -> How long have you been in the Czech republic?/ How long are you going to be/will you be in the Czech republic?/ How long are you in the Czech republic for? 
Uvedená věta není správná a zanechává posluchače na pochybách, jde-li o dobu v České republice už strávenou, nebo o pobyt teprve začínající. Podle situace se ptejte:

 • How long have you been in the Czech republic? 
 • How long are you going to be/will you be in the Czech republic? 
 • How long are you in the Czech republic for?

They had to choose if to take him or leave him behind. -> They had to choose whether to take him or leave him behind.
Jane telephoned me, whether / if I’d be going to the party. -> Jane telephoned me and wan ted to know if/whether I’d be going to the party.
Write to him if it’s true. -> Write to him and ask him if/whether it’s true.
We should make the best of our lives. If we are able to do this depends on our characters. -> We should make the best ofour lives. Whether we are able to do this depends on our characters. 

1 Nepřímá řeč:

a) Přímé otázky bez tázacího výrazu na začátku převádíme do nepřímé řeči pomocí "if" nebo "whether."

 • I don’t know if/whether I should accept the offer.

Jsou-li uvedeny dvě eventuality, "whether" je běžnější, především ve spisovné angličtině.

 • He wants to know whether/if you’re coming or going.
 • Please inform us whether you wish your subscription to be renewed or cancelled.

Po infinitivech a předložkách se používá "whether", nikoli "if".

 • There’s still the question of whether he should be allowed to come.
 • They had to choose whether to take him or leave him behind.

b) Mluvíme-li o někom, kdo pátral po informacích dopisem, telefonicky, atd., nestačí vytvořit vazbu jen ze slovesa vyjadřujícího, jakým způsobem byly informace zjišťovány (write, phone atd.) a z předmětné věty s "if/whether", ale je potřeba připojit nějaké sloveso zjišťovací – např. "to ask, to find out, to learn".

 • Write to him and ask him if/whether it’s true.
 • Jane telephoned me and wan ted to know if/whether I’d be going to the party.

2 V případech, kdy nejde o nepřímou řeč, používáme "whether."

 • We should make the best ofour lives. Whether we are able to do this depends on our characters.

My imagination of an ideal home is as folIows. -> My idea of an ideal home is as follows.
What’s your imagination of your future job? -> How do you picture your future job? 

V uvedených příkladech je třeba užít výraz idea nebo parafrázovat slovesem "picture".

Why do you like just these foods?  -> Why do you like these foods in particular?
Why were just these regions chosen for national parks?  -> Why were those particular regions chosen for national parks?
The situation won’t change. – I disagree. I think it’s just we who are responsible for changing things. -> The situation won’t change. - I disagree. I think we 're the ones who are responsible for improving things.
As a boy I kept a diary, and just thanks to this I learned how to express myself clearly.  -> As a boy I kept a diary, and I think it was thanks to this that I learned how to express myself clearly.

Je-li “právě/zrovna” ve větě ve funkci příslovce, lze je do angličtiny přeložit výrazem "just".

 • He's just getting ready. George has just left.

Vyskytuje-li se jako částice zdůrazňovací, jeho vyjádření v angličtině je složitější. Před určitým členem a tázacími výrazy typu "when, what, how" atd. se běžně užívá "just":

 • That's just the thing I wanted to speak to you about. 
 • This coat is just what I've been looking for.

Před ukazovacími zájmeny, jako "this, these" atd., se však vyskytuje jen zřídka, pokud ovšem nenásleduje vedlejší věta vztažná.

 • It was just this kind of situation (that) we were trying to avoid.

Jinak se nejlépe uplatní výrazy "particular" nebo "in particular".

 • Why do you like these foods in particular?
 • Why were those particular regions chosen for national parks?

V ostatních situacích se just obvykle nepoužívá. V promluvě se žádaného zdůraznění dosáhne přízvukem a intonací. V písemném projevu lze užít např. vazby "the one(s) who/that" nebo "it is/was".

 • The situation won’t change. - I disagree. I think we 're the ones who are responsible for improving things.
 • As a boy I kept a diary, and I think it was thanks to this that I learned how to express myself clearly.

That man over there is a known painter. -> That man over there is a well-known painter.
She began her speech with a known quotation.-> She began her speech with a well-known/familiar quotation.

1 Označení lidí

V neutrálním významu se "known" používá jen v přísudku.

 • Mark Twain is (well-)known to readers all over the world.

Před podstatným jménem má "known" poněkud jiný smysl; označuje totiž osobu, o které je známo, že se zabývá podezřelou, často protizákonnou činností.

 • The police say the assassination was the work of a known terrorist.

V neutrálním smyslu používáme před podstatným jménem přívlastek "well-known".

 • That man over there is a well-known painter.

2 Označení věcí

Před podstatným jménem vyjadřuje slovo "known" něco (často nepříjemného), co bylo dokázáno nebo se všeobecně uznává – "a known truth, a known fact".

 • It’s a known fact that he’s engaged in arms smuggling.

Když chceme vyjádřit, že něco je známo mnoha lidem, je nejlepší říct "well-known" nebo "familiar".

 • She began her speech with a well-known/familiar quotation.

In the last time/years prices have risen very sharply. -> In the past few years, prices have risen sharply.
I haven’t been there in the last time. -> I haven’t been there recently.

Spojení "in the last time/years/ months/weeks" atd. se v angličtině nevyskytují. Místo nich používejte vazby "in recent years/months/weeks; in the past/last few years/months/weeks; in the past/last couple of years/months/weeks" (hovorově “pár”, tj. přibližně dva); "in the last/past year/month/week or two; recently."

 • The situation in that part of the world seems to have improved in recent months.

Our holiday took ten days. -> Our holiday lasted ten days.

Češi často zaměňují slovesa "last" a "take", protože obě se mohou do češtiny překládat slovesem “trvat”. Základní rozdíly jsou patrné z následujícího vysvětlení. "Last" znamená “trvat”, “vydržet”, “nezkazit se/zůstat neporušený”. Podmětem může být osoba, věc, činnost nebo stav.

 • These apples will last over the winter.
 • Her anger won’t last much longer.

Slovesem "take" vyjadřujeme, jak dlouho trvá něco udělat. Podmětem může být osoba, věc, činnost nebo neosobní, zástupné "it".

 • She takes all day to do her makeup.
 • The preparations took a lot of time.
 • It will take us five minutes to get there.

V některých případech se použití těchto sloves překrývá, především jde-li o činnost. Zapamatujte si, že slovesem last spíše konstatujeme, zatímco "take" naznačuje osobní účast, tj. čas, který člověk potřebuje k vykonání něčeho určitého.

 • The exam lasted longer than I had expected.
 • The exam took (me) longer than I had expected.
 • The trip to Vienna lasts three hours.
 • The trip to Vienna will take (you) three hours.

In school, in a restaurant, … -> at school, at a restaurant

Nyní se podíváme na zoubek velmi časté předložkové chybě. Předložky jsou obecně napříč jazyky velmi rozdílné, a ne všechna pravidla z jednoho jazyka se dají aplikovat v jiném. Tak například, pokud chceme v češtině vyjádřit, že se někdo nachází na určitém místě, velmi často volíme předložku „v“: v práci, ve škole, v restauraci, v kavárně, v kině.

Stejnou funkci zastává v angličtině předložka "at“: "at work, at school, at a/the restaurant, at a/the café, at the cinema." Vyjadřujeme tím, že se nacházíme kdekoliv v prostoru a blízkém okolí dané lokace podobně jako v češtině. Když tedy řeknu, že jsem v kavárně, můžu tím myslet i venkovní zahrádku vně samotné budovy kavárny a (hlavně v angličtině) také např. parkoviště před kavárnou.

Co by tedy znamenalo ono studenty oblíbené "in a restaurant“? Něco obdobného jako „uvnitř restaurace“. Možná si řeknete, že je to úplně to samé, ale představme si následující situaci: Do restaurace, kde jste se rozhodli jít na oběd, vám zavolá kamarád a ptá se: „Kde jsi teď prosim tě?“. Co byste přirozeně odpověděli? „V restauraci (at a restaurant)“ nebo „uvnitř restaurace (in a restaurant)“? Troufneme si tvrdit, že zvolíte první variantu. Kdy se teda dá použít použít ta druhá?

Představme si trochu jinou situaci. Domluvili jste se s kamarádem na společném obědě v restauraci. Vy už sedíte u stolu, kamarád nikde a v tom vám zavolá:

 • Hey, are you at the restaurant yet? (Zdar, už jsi v restauraci?)
 • Yeah! Where’ are you? (Jo. Kde jsi ty?)
 • Well, I’m at the restaurant, too, in the parking lot… (No, já jsem taky v restauraci, na parkovišti…)
 • I see. Actually I’m already in the restaurant, so come inside. (Aha, to já už jsem uvnitř (restaurace), tak přijď.)

Snad je to nyní trochu jasnější. "At“ v kombinaci s místem spíše znamená „v“ a "in“ má významově blíž ke slovu „uvnitř“. A jako důkaz toho, že předložky by se neměly překládat se, prosím, ještě podívejte do dialogu na frázi „na parkovišti“. Ano, v angličtině "in the parking lot“, žádné "on“.

Krom toho si ještě v krátkosti ukážeme jiné případy správného použití předložky "in“. Názvy měst, zemí a kontinentů se většinou pojí s předložkou "in“, tedy "I live in Olomouc.“, "I live in the Czech Republic.“ nebo "I live in Europe.“. Dále pak „v/na horách“ překládáme jako "in the mountains“, podobně jako „v přírodě“ – "in the countryside“.

Pro nadšence jsme si pak připravili tyto odstavečky. Pokud se někdo nachází v budově školy, řekneme "Thomas is at school.“. Když ale chceme říci, že někdo ještě studuje/chodí do školy/ještě nepracuje, můžeme říci "He is still in school.“. A v případě, že vyprávíme příběh ze střední školy, můžeme říci "That was a long time ago, I was still in high school.“.

A úplnou specialitou jsou pak tyto výrazy spojené se slovem "office":

 • He’s at the office. – podobné jako "at work“, myslíme práci/kancelářskou budovu obecně
 • She’s in her office. – myslíme kancelář jako místnost, kde má daná osoba své trvalé místo
 • He’s still in office. – „ve výkonu funkce“ v kontextu veřejných činitelů (senátor, prezident)

I haven’t any time. -> I don’t have any time./ I haven’t got any time.

Ptáte se, proč je tohle špatně? Vždyť přece "have" = mít a "haven’t" = nemít. Anebo ne? Můžete si zapamatovat tuto jednoduchou poučku: "haven’t" (případně minulý tvar "hadn’t") samo o sobě neexistuje. Ačkoliv samotný tvar slovesa existuje, nemůže se použít jako plnovýznamové sloveso; jinými slovy nemůže nikdy stát samo o sobě a musíme jej doplnit o další sloveso. S takovým použitím se můžeme setkat např. v předpřítomném čase:

 • · I haven’t been there yet.
 • · I haven’t done my homework yet.

Zde jsou plnovýznamovými slovesy "to be" a "to do" a "haven’t" nám pouze pomáhá správně vytvořit předpřítomný čas. A jak bychom tedy vyřešili "I haven’t any time.“? Pokud používáme sloveso "have" vystačíme si s běžným větným záporem, tak jako u jakékoliv jiné věty.:

 • · I have some time. -> I don’t have any time. (Obdobně: I play football -> I don’t play football.)

Pokud používáme "have got" (více typické pro britskou angličtinu než americkou), vytvoříme zápor pomocí "not":

 • · I have got some time. (mnohem častěji I’ve got some time.) -> I have + not got some time. -> I haven’t got any time.

Pro úplnost ještě doplníme, že existuje jedna situace, kdy "haven’t" může stát ve větě samostatně: v krátkých odpovědích. Tedy pokud otázku začínáme pomocným slovesem "have/had", můžeme pro vyjádření záporu použít "haven’t/hadn‘t". Plnovýznamovým slovesem ovšem stále zůstává (nevyjádřené) sloveso z původní otázky. Několik příkladů pro ilustraci:

Předpřítomný čas (present perfect):

 • · Have you been to that new restaurant yet? Yes, I have. / No, I haven’t.
 • · Has he done his homework yet? Yes, he has. / No, he hasn’t.

Have got:

 • · Have you got a minute? Yes, I have. / No, I haven’t.
 • · Has she got a car? Yes, she has. / No, she hasn’t.

Předminulý čas (past perfect, ne moc obvyklé v běžné mluvené řeči):

 • · Had he known about the issue before Sarah reported it? Yes, he had. / No, he hadn’t.

Je důležité si pamatovat, že pokud bychom chtěli naši odpověď rozšířit o další informace, musíme (tak jako u všech sloves) znovu použít plnovýznamové sloveso:

 • · Have you got a minute? No, I haven’t got time right now, but I’m free after lunch.

E-shop -> online shop/store

Označení pro internetový obchod, které se v Česku velmi ujalo, vychází z anglického "electronic shop". Pro ty, kteří by si mysleli, že se nebudou muset učit nové anglické slovíčko a budou používat české, ovšem máme špatnou zprávu. V angličtině se "e-shop" nepoužívá.

Předpona e- se sice v angličtině vyskytuje například ve slovech "e-mail" nebo "e-commerce" (obecné označení prodávání zboží pomocí moderních elektronických komunikačních prostředků), pro označení webové stránky, kde mohou uživatelé nakoupit zboží, se však používá "online shop" nebo "online store". Obecně je "store" mnohem častější v americké angličtině, "shop" pak v britské.

Open space office -> open-plan office/open office

Zde čeká české studenty překvapení. V naší mateřštině často slyšíme při popisu nerozděleného kancelářského prostoru termín "open space office". Ten se však v angličtině nevyskytuje.

Navzdory tomu, že pojem "open space" v angličtině znají (např. v kontextu urbanismu a městského plánování volných prostranství existuje "urban green space" nebo "urban open space"), v souvislosti s návrhem kancelářských prostorů se používá "open plan" či (v Kanadě) "open concept". A i když design typu "open plan" využívá "open spaces" (volných/otevřených prostorů), nejsou pojmy identické. Shrnuto podrženo: v angličtině je správně "open-plan office" nebo také "open office".

Home office -> work(ing) from home/remote work

Další z anglicismů, který ovšem rodilí mluvčí nepoužívají. Je sice s podivem, jak oblíbený výraz to je – nemluvíme jenom o češtině; "home office" najdete také např. v němčině nebo italštině. V angličtině není tento výraz příliš častý a spíše by označoval „domácí kancelář“, tedy nějakou místnost, ne aktivitu. Správně je "work from home":

 • · I’m working from home today.
 • · Tom works from home every Thursday and Friday.

Na pracovních portálech můžete narazit také na pojem "remote work“. Tento výraz se používá v trochu jiném kontextu a u takto označené pracovní pozice se očekává, že bude zaměstnanec pracovat na dálku, ale ne nutně z domova – tedy třeba z jiné země, sdílené kanceláře, kavárny nebo zatímco cestuje. Důraz je zde kladen na flexibilitu volby dle potřeb zaměstnance, nebylo by však správné použít tento výraz pro vyjádření práce z domova.

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


 • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

JARNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat jarní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3440 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3655 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3870 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • jarní kurzy začínají v týdnu od 5. 2. do 9. 2. 2024

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council