Čekejte prosím...

Cestování letadlem - Travelling by plane

Cestování do zahraničí nabízí nejen možnost objevování nových míst a kultur, ale také praktické využití anglického jazyka, který je globálním komunikačním prostředkem. Při plánování Vaší cesty je důležité zvolit správný dopravní prostředek, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám a zároveň poskytuje příležitosti k procvičování angličtiny.

Každý z dopravních prostředků nejen obohatí Vaši cestu o jedinečné zážitky, ale také Vám poskytne příležitosti ke zlepšení jazykových dovedností. Vyberte si ten nejlepší způsob dopravy pro Vaši příští cestu do zahraničí a užijte si nejen krásy světa, ale i možnosti využití anglického jazyka v praxi.

Cestování letadlem - Travelling by plane

Cestování letadlem do zahraničí je rychlý a efektivní způsob, jak se dostat do vzdálených koutů světa. Letecká doprava nám umožňuje překonat tisíce kilometrů během několika hodin, což z ní činí ideální volbu pro ty, kteří chtějí maximalizovat svůj čas strávený na dovolené nebo služební cestě. Ať už letíte na dovolenou, za prací nebo za rodinou, cestování letadlem do zahraničí nabízí komfort, rychlost a zážitek, který Vám umožní začít Vaše dobrodružství s lehkostí a pohodlím.

Pokud jste se tedy rozhodli, že se na dovolenou vydáte letadlem, určitě se Vám bude hodit několik základních anglických frází. Můžete je uplatnit při odbavení, bezpečnostní kontrole, v odletové hale, na palubě letadla nebo v příletové hale při vyzvedávání nebo reklamaci zavazadel.

Odbavení - Check-in

Where is the check-in desk for the flight to London? Kde je odbavovací přepážka pro let do Londýna?
Where can I get a trolley/cart? Kde seženu vozík?
I have a reservation under the name of Novák. Mám rezervaci na jméno Novák.
I have come to collect my (air)tickets. Přišel/la jsem si vyzvednout letenky.
Do you have your booking reference? Máte číslo Vaší rezervace?
Here is my reference. Zde je číslo mé rezervace.
Where are you flying? Kam letíte?
I am flying to Paris. Letím do Paříže.
What is the flight number? Jaké je číslo letu?
I have a stopover in Dubai. Přestupuji v Dubaji.
Is the flight on time? Letí to na čas?
Is the flight delayed or cancelled? Je let zpožděn nebo zrušen?
Is there a delay? Je to zpožděno?
Can I have your ticket and passport, please? Můžete mi dát Vaši letenku a pas, prosím?
May I see your ticket and passport, please? Mohu vidět Vaši letenku a pas, prosím?
Can I have a window seat, please? Mohu dostat sedadlo u okna, prosím?
I would like a window seat, please. Chtěl/a bych sedadlo u okna, prosím.
Would you like a window or an aisle seat? Chtěl/a byste sedadlo u okna nebo do uličky?
How many pieces of luggage do you want to check in? Kolik kusů zavazadel chcete odbavit?
How many bags are you checking in? Kolik zavazadel odbavujete?
I have just one piece of luggage to check in.  Mám k odbavení jen jedno zavazadlo.
Do I need to check this in or can I take it with me? Musí být toto odbaveno nebo si to mohu vzít s sebou?
You will need to check that in. Budete to muset nechat odbavit.
Is this your hand luggage? Je toto Vaše příruční zavazadlo?
Do I need to pay for extra luggage? Musím platit za zavazadlo navíc?
Your baggage is too heavy. You have to pay excess baggage fee. Vaše zavazadlo je příliš těžké. Musíte zaplatit poplatek za nadváhu.
There is an excess baggage charge of 20 dollars? Je zde příplatek 20 dolarů za nadváhu.
Can I have a boarding pass, please? Můžete mi dát palubní lístek, prosím?
This is your boarding pass. Toto je Váš palubní lístek.
Your gate number is A9. Číslo Vaší brány je A9.
Boarding starts at 8 o’clock.  Nastupování do letadla začíná v 8 hodin.
You are in seat 17B.  Vaše sedadlo je 17B.
Where is the security check?
Kde je bezpečnostní kontrola?

Bezpečnostní kontrola - Security check

You have to go through the security check.
Musíte projít bezpečnostní kontrolou.
Put your laptop and mobile phone into the tray, please. Do přepravky dejte notebook a mobilní telefon, prosím.
Please take your laptop out of its case, please? Prosím vyndejte Váš notebook z pouzdra?
Put liquids and cosmetics up to 100 ml into a bag.  Do sáčku dejte tekutiny a kosmetiku o objemu do 100 ml.
Do you have any liquids or sharp objects in you hand luggage? Máte ve Vašem příručním zavazadle nějaké tekutiny nebo ostré předměty?
Are you carrying any liquids? Vezete nějaké tekutiny?
Could you put any metallic objects into the tray, please? Mohl/a byste dát veškeré kovové předměty do přepravky, prosím?
Can I see your hand luggage, please? Mohu vidět Vaše zavazadlo, prosím?
Could you open your bag? Mohl/a byste otevřít zavazadlo?
What is this item? Co je toto za předmět?
I am afraid you can´t take that through. Obávám se, že toto si s sebou vzít nemůžete?
Do I need to take off my shoes and belt? Musím si sundat boty a pásek?
Could you take off your jacket? Mohl/a byste si svléknout bundu?
Please empty your pockets, please? Vyprázdněte kapsy, prosím?/ Vyndejte všechno z kapes?

Odletová hala - Departure lounge

Where is the departure gate?
Kde je odletová brána?
How do I get to the gate? Jak se dostanu k bráně?
Which gate do we need? Jakou odletovou bránu potřebujeme?
What is the gate number? Jaké je číslo brány?
How do I get to gate 5? Jak se dostanu k bráně číslo 5?
Go to the departure gate number 10. Jděte k odletové bráně číslo 10.
Proceed to the gate. Přistupujte k bráně.
What time is boarding? V kolik hodin začíná nástup do letadla?
Boarding starts at 8 o'clock. Nastupování na palubu začíná v 8 hodin.
Flight B123 is now boarding. Můžete nastupovat na let B123.
How long is the flight delayed? Jak dlouho je let zpožděn?
Flight C567 has been delayed. Let C567 je zpožděn.
The flight has been delayed. Let má zpoždění.
The flight has been cancelled. Let byl zrušen.
We would like to apologise for the delay. Rádi bychom se omluvili za zpoždění.
Can I have a boarding pass, please? Můžete mi dát palubní lístek, prosím?
Could I see your passport and boarding pass? Mohu vidět Váš pas a palubní lístek?
Last call for passenger Green travelling to Miami, please proceed immediately to gate numer 50. Poslední výzva pro pasažéra Greena na letu do Miami, prosíme urychleně se dostavte k nástupu číslo 50.

Na palubě - On board

What is your seat number? Jaké je číslo Vašeho sedadla?
Could you please put that in the overhead locker? Můžete to prosím uložit do přihrádky nad Vámi?
Please take your seat and fasten your seatbelt. Prosím, usaďte se a zapněte si pásy.
The captain has turned off the Fasten seat belt sign. Kapitán vypnul znamení připoutejte se.
Please turn off all mobile phones and electronic devices. Prosím vypněte všechny mobilní telefony a elektronická zařízení.
Please pay attention to this short safety demonstration. Prosím věnujte pozornost této krátké ukázce bezpečnostních opatření.
How long does the flight take? Jak dlouho trvá let?
Refreshments will be served in an hour. Občerstvení bude podáváno za hodinu.
Would you like any food or refreshments? Dáte si něco k jídlu nebo k pití?
You may now unfasten your seat belt. Nyní se můžete odpoutat.
Please, return your seat to the upright position.  Prosím, vraťte sedadlo do svislé polohy.
Ladies and gentlemen, we will land in five minutes. Dámy a pánové, za pět minut budeme přistávat.
Please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten seat belt sign has been switched off. Prosím zůstaňte na Vašem sedadle dokud letadlo úplně nezastaví a nevypne se nápis Připoutejte se.
The local time is 10.35 am. Místní čas je 10.35.

Pasová kontrola a clo - Passport control and customs

Could I see your passport, please? Mohu vidět Váš pas, prosím?
Where have you travelled from? Odkud cestujete?
What is the purpose of your visit? Jaký je účel Vaší cesty?
I am on holiday. Jsem na dovolené.
I am on business. Jsem na služební cestě.
I am visiting relatives. Jedu navštívit příbuzné.
How long will you be staying? Jak dlouho se zdržíte?
Where will you be staying? Kde budete pobývat?
You have to fill in this landing card. Musíte vyplnit tuto příletovou kartu.
You have to fill in this immigration form. Musíte vyplnit tento imigrační formulář.
Could you open your bag, please? Můžete otevřít Vaše zavazadlo, prosím?
Do you have anything to declare? Máte něco k proclení?
You have to pay duty on these items. Za tyto položky musíte zaplatit clo.

Arrival hall - Příletová hala

Where can I collect my baggage? Kde si mohu vyzvednout má zavazadla?
At the baggage reclaim, carousel no. 3. Na výdeji zavazadel, na pásu č. 3.
I didn’t get my luggage. Nedostal jsem své zavazadlo.
My luggage has been damaged.  Moje zavazadlo je poškozené.
My luggage has been lost.  Moje zavazadlo se ztratilo.

Užitečné fráze:

airlines aerolinky a gate brána
an airport letiště Gate closing Brána se zavírá/Nástup uzavřen
an aircraft letadlo Gate closed/Departed Brána uzavřena/Odletělo
an air ticket letenka goods to declare zboží k proclení
an armrest opěradlo na ruce hand luggage příruční zavazadlo
arrivals přílety an immigration form imigrační formulář
an arrivals board příletová tabule information informace
an arrival hall příletová hala an international check-in odbavení mezinárodních letů
to arrive přijet international departures mezinárodní odlety
an aisle ulička a jet lag únava z letu
a bag tag visačka a journey duration délka letu
baggage zavazadlo/a a label visačka
a baggage allowance max. povolená váha zavazadel to land přistát
a baggage reclaim vyzvednutí zavazadla/el Landed Přistálo
a blanket deka Last call Poslední výzva
a board paluba a life jacket/vest záchranná vesta
boarding  nastupování do letadla a lift/elevator výtah
a boarding pass palubní lístek liquids tekutiny
to book zarezervovat lockers skříňky pro úschovu zavazadel
a booking reference rezervační kód Long stay car park Dlouhodobé parkování
a business class obchodní třída luggage zavazadlo/a
cancelled zrušeno metal objects kovové předměty
a car hire pronájem auta a one way flight ticket jednosměrná letenka
a cart vozík an overhead locker přihrádka v letadle
check-in odbavení an oxygen mask kyslíková maska
a check-in desk/counter odbavovací přepážka to pack zabalit
a connecting flight navazující let a passenger pasažér
a crew posádka a passport pas
to collect vyzvednout a passport control pasová kontrola
a customs  celnice to pick up vyzvednout
a customs duty celní poplatek a pilot pilot
a delay zpoždění a plane letadlo
delayed  zpožděno to proceed postupovat, pokračovat
departures odlety to remain seated zůstat sedět
a departures board  odletová tabule a return flight ticket zpáteční letenka
a departure lounge  odletová hala a runway přistávací/vzletová dráha
domestic flights  vnitrostátní lety a seat sedadlo
duty free shopping  nákup osvobozený od cla a seat belt bezpečnostní pás
an economy class turistická třída a security check bezpečnostní kontrola
an entry visa vstupní vízum a self check-in samoodbavení
an exit visa výjezdní vízum Short stay car park Krátkodobé parkování
an e-ticket elektronická letenka a steward/a stewardess letuška/steward
an excess baggage fee poplatek za nadměrnou hmotnost a stopover mezipřistání
a EU citizen  občan EU a suitcase kufr
to fasten  připoutat se to take off vzlétnout
a flight let tax free shopping nákup osvobozený od daně
a flight class třída a terminal terminál
flight announcements hlášení letů a ticket office prodej letenek
a flight attendant letuška a transit visa tranzitní vízum
flight connections  navazující lety a tray přihrádka, tác

 

LETNÍ KURZY 2024

Právě probíhá zápis! Neváhejte a vybírejte z naší nabídky!


  • ceny již od 1820 Kč (bez DPH)
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 215 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • kurzy začínají v týdnu od 8. 7. do 12. 7. 2024

PODZIMNÍ KURZY 2024

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


  • ceny již od 3520 Kč (bez DPH) za 16 lekcí/od 3740 Kč (bez DPH) za 17 lekcí/od 3960 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
  • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 220 Kč za jednu lekci (bez DPH)
  • max. 8 účastníků ve skupině
  • podzimní kurzy začínají v týdnu od 16. 9. do 20. 9. 2024

SLEVY & BENEFITY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji! 

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 25 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00
Česká republika

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK


British Council