Jazykové úrovně angličtiny

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) – Common European Framework of Reference for Languages (CEFR):

Společný evropský referenční rámec pro jazyky je obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení znalostí všech hlavních jazyků v rámci Evropské unie. Vymezuje 3 základní úrovně užívání jazyka:

 • Uživatel základů jazyka - Basic user
 • Samostatný uživatel - Independent user 
 • Zkušený uživatel - Proficient user 

Jednotlivé úrovně jsou rozděleny do celkem 6 stupňů pokročilosti – A1, A2, B1, B2, C1, C2 – od nejnižší úrovně A1 po nejvyšší úroveň C2, přičemž v každé úrovni jsou hodnoceny všechny 4 základní jazykové dovednosti – poslech, čtení, mluvení a psaní i praktická znalost gramatiky a slovní zásoby.


A1 - Úplný začátečník - Breakthrough or Beginner

 • Uživatel rozumí známým každodenním výrazům a frázím a umí je používat. 
 • Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se osobních údajů, rodiny a bezprostředního okolí a umí na ně odpovídat.
 • Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu pomoci.
 • Zvládne napsat jednoduchý a stručný text.

 

A2 - Začátečník - Waystage or Elementary

 • Uživatel dokáže porozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají, tzn. informace o své osobě, rodině, nakupování, místopisu a zaměstnání. 
 • Zvládne číst a rozumí krátkým jednoduchým textům.
 • Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. 
 • Zvládne napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb.

 

B1 - Mírně pokročilý - Treshold or Intermediate

 • Uživatel rozumí hlavním myšlenkám písemného či ústního projevu, jež se týkají běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. 
 • Dokáže si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví.
 • Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. 
 • Zvládne popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

 

B2 - Středně pokročilý - Vantage or Upper-intermediate

 • Uživatel  dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. 
 • Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.
 • Umí napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

 

C1 - Výše pokročilý - Effective operational proficiency or Advanced

 • Uživatel se umí plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů.
 • Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná jejich významy.
 • Dokáže jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. 
 • Zvládne vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata.

 

C2 - Pokročilý - Mastery or Proficiency

 • Uživatel snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte.
 • Dokáže shrnout a vysvětlit informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže obhájit svůj názor. 
 • Umí se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.
PODZIMNÍ JAZYKOVÉ KURZY 2021 - AUTUMN

Již nyní si můžete naplánovat podzimní kurz angličtiny! Vyberte si z naší nabídky!


 • ceny již od 3240 Kč (bez DPH) za 18 lekcí
 • 1 lekce = 90 minut, tzn. od 180 Kč za jednu lekci (bez DPH)
 • max. 8 účastníků ve skupině
 • kurzy začínají v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 2021

AKCE A BONUSY

Věnujte pozornost slevám a výhodám, které Vám umožní studovat výrazně levněji!

Kombinací akčních nabídek můžete dosáhnout slevy až 20 %!


KONTAKT

Provozovna


Adresa:

Mlýnská 938/4
Olomouc
779 00

Kontaktní údaje:

+420 604 876 372

eng-olomouc@email.cz

FACEBOOK

British Council

Oxford Bookshop